2018. máj. 24.

Facebook misszió 3.

Éppen így szövi az ördög is a hálóját. 


Behálózza a megtéveszthetőket. 
Kik azok akiket megtéveszthet? Azok, akik elhagyták az Ige és az Egyház világos és biztos tanítását. Ekkor elhomályosul a lelkiismeret szava is és a láthatatlan pókháló szálainak csapdáiba kerülnek. 
Mik ezek a szálak? A teljesség igénye nélkül: ezoterika, szinkretizmus, szabadosság, hamis vallások, erkölcstelenség, szenvedélybetegségek, relativizmus...és mára már szinte felsorolni sem lehet, hány ezer szállal szövi láthatatlan hálóját.
Stratégiájának sikere az észrevehetetlenség, a rejtőzködés a szinte láthatatlanság és legfőképpen a tömegvonzás. A hálóba került áldozatok már vagy halottak, mert már kiszívta a nedvüket, vagy félig halott de még mozgó, vergődő áldozatok. A többiek pedig azt hiszik, hogy ahol a társaikat látják, ahol társaik vannak, akkor nekik is oda kell repülniük, nekik is azt az utat kell követniük. Amikor felismerik, hogy a halál csapdájába kerültek, akkor sokszor már késő.
A Szentlélek Élő Vizének permete, harmata olyan mint a hajnali vízcseppek, melyek láthatóvá teszik a láthatatlan háló szálait és a pókháló urát.
Élj a Szentlélekben, hogy időben megláthasd és elkerülhesd a csapdákat.HURKA GYURKA. 
KETOGÉN PRÓFÉCIA - A LÉLEK MINDENT ISMER, TUD ÉS LÁT...1Kor 2.10 
 Évekkel ezelőtt történt, hogy egy családlátogatáson azon gondolkodtam, hogy mivel vidíthatnám fel a gyerekeket. Becsszóra mondom, hogy a "jutyin" található Hurka gyurka videókat és magát a mesét sem ismertem és mégcsak nem is hallottam róluk korábban, Egyszerűen csak spontán kitaláltam egy szöveget, hozzá a dallamot és elénekeltem. Magától értetődő hogy nemcsak jót nevettünk, hanem ettől kezdve sokáig ez lett a ragadmány nevem és amikor legközelebb megérkeztem a családhoz a gyerekek már így fogadtak: "Megjött a Hurka Gyurka, megjött a Hurka Gyurka! Akkoriban még nem volt agydaganatom és nem ismertem a pk étrendet sem. Tegnap ismét ennél a családnál voltam és amikor újból elénekeltük ezt a dalt, akkor esett le a tantusz: A Szentlélek mindannyiunk örömére, testi lelki egészségére énekelve prófétálta meg belőlem, hogy ketogén módon fogok élni és a hurkát, kolbászt valóban mind meg fogom enni..hahahahahahahahahaHAallelujaAh! Éljen a kolbász, éljen a hurka éljen soká Hurka Gyurka! "Hirdetjük, amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.10Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is. 11Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. 12Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. 13Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. 14A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 15A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. 16Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.1Kor 2.10
PÉTER PÁPA?
Felvidéki paptestvérnél aludtam. Mikor felébredtem reggel, első pillantásommal Ferenc pápa képét vettem észre a falon. Meg is jegyeztem magamban, hogy milyen rendes ez a pap és nekem is illene már egy pápa képet beszereznem a plébániára és a sekrestyébe.

Ekkor ez a gondolat jelent meg a fejemben:

„Nem szükséges. Hamarosan Péter lesz a pápa.”

Ha a Lélek szólt ki belőlem és így lesz, akkor emlékezzünk erre hálával. Ha pedig hamisnak bizonyulok, kérlek ne kövezzetek meg, hanem imádkozzatok értem, hogy lelkem antennái tisztábban fogják a mennyei híradást.

„Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is.” Mt24.24ENNI és INNI kell!

Illés próféta kiégett, megfáradt a küzdelmeiben, lefeküdt és nem ment tovább. Ma úgy mondanánk, hogy jól beszólt a főmuftinak ami miatt üldözni kezdték, és menekülnie kellett. A küldetésének a fele útján feladta. Angyalnak kellett őt figyelmeztetni. hogy folytassa útját a célig a Hórebig. Illés evett, ivott és ennek az ételnek az erejével tudott eljutni a célba. Oly erőt kapott, hogy negyven nap és negyven éjjel tudott menni egyfolytában.

Illés étele az Eucharisztia előképe, melyről a vasárnapi zsoltár a következő isteni Kinyilatkoztatást adja: Ízeleljétek és lássátok, hogy milyen édes az ÚR. A zsoltáros Igéje is éppen olyan Kinyilatkoztatás mint az Evangélium, amit hallgatni, hinni és tenni kell. Nem elég hallgatni, hanem tenni is kell hittel, vagyis enni és nézni, látni kell.
Isten kenyerét tehát enni kell és látni/nézni imádni kell. Az Eucharisztia éppen ezért adatik nekünk, hogy együk és nézve imádjuk, szemléljük, gyönyörködjünk, erősödjünk Benne.
Pál azt mondja, hogy a küzdőpályát végigfutotta és a hitet megtartotta. Pál nemcsak tanította az Eucharisztiát hanem élte, ette és nézte, imádta azt. Ezért volt benne az a hatalmas erő, amellyel kiállt annyi üldöztetést, verést, botozást......
Utunkon kerülhetünk hasonló helyzetbe mi is, mint Illés, aki a prófétaság üldözött sorsába belefáradt és leállt félúton. Viszont volt benne annyi alázat, hogy elfogadta azt, amit Isten javasolt /küldött neki egy ronda holló által: az ÚR kenyerét.
Az ÚR ma is kínálja a megfáradtaknak az ÚR és az ÚT kenyerét. Lehet, hogy nem tetszik neked az Úr hollója- a kat. Egyház, a plébánosod...- aki a kenyeret adja, de ha van benned egy csöpp alázat, akkor elfogadod. Mit elfogadom?! Úgy kell kapva kapnom utána, mint akinek ez az egyetlen étele és esélye az életben maradásra ebben a hitetlen, próféta és keresztény üldöző világban!
Aki ulatasítja az ÚR tápláló, gondoskodó szeretetét, azt elkíséri a hollók és rokonainak a gyászmadaraknak az éneke: kár, kár, kár...kár, hogy sok csontváz van a sivatagban a Hórebhez az Isten jelenlétébe vezető úton.
A hollók és a varjak károgó gyászéneke helyett, én az angyalokkal akarok együtt énekelni a győztesek hegyén a Hóreben az ÚR asztalánál, az Ő színe -látásában gyönyörködve és vele vacsorálva.
LÁTNI ÉS ENNI KELL!
"Én vagyok az égből alászállott élő kenyér!" Jn641

JAHVE! JAHVE!
A shabbat menyasszonyaiKrakkóban történt a héten. Reggel arra ébredtem, hogy a fenti két szó, mint szikrázó gyöngyszemek gurguláztak, hujjáztak, allelujáztak álmából is örömmel ébredő imádkozó lelkemben.

JAHVE! JAHVE! JAHVE! JAHVE…és betöltött a Sabbat Menyasszony Lelkének a Vőlegényre várakozó öröme. Így történt, hogy ismét héber dalok éneklésével indult a reggel és nigunoztam, gurguláztam, burbékoltam, hujjáztam, allelujáztam.

A megértés ajándékát akkor kaptam meg, amikor előkészítettem a szentmisét és kinyitottam a misekönyvet:
Edith Stein, zsidó származású konvertita ünnepe volt.

Köszönöm Jahve Cidkénu, köszönöm Jahve Elohénu, köszönöm Jahve EL Roi, köszönöm Jahve Adonai, köszönöm Jahve Jíre, köszönöm Jahve El Shaddai, köszönöm Jahve Rafa, köszönöm Jahve Jehosuah!

A borzalmas krakkói gettóból nagyon sok zsidót vittek el a holocaust során. Nem véletlen tehát, hogy ott kaptam ezt az álomban jött üzenetet. A Sabbat Menyasszonyai vértanúságban tértek haza a Sabbat Vőlegényhez.

Edith Stein kereste az igazságot, és megtalálta Istent.

„Létezik egy olyan hívás, amely arra ösztönöz, hogy Krisztussal szenvedjünk, és ezért együttműködjünk vele a megváltás művében. Ha az Úrral egyesülten élünk, tagjai vagyunk Krisztus titokzatos Testének: Krisztus tagjaiban tovább folytatja életét s szenved bennük: az Úrral egyesülten viselt szenvedés az Ő szenvedése, bekapcsolódik a megváltás nagy művébe, és ezért termékeny. Ez az az alapelv, amelyre valamennyi szerzetesrend, különösképpen pedig a Kármel élete épül: a szabadon vállalt és örvendező szenvedés által közbenjárni a bűnösökért, és együttműködni az emberiség megváltásában” – írta egyik levelében a szíve mélyén fölismert, majd életre váltott hivatásról.
„Mosolyognom kell azon a kérdésen, hogy mennyire szoktam már meg a magányt. Életem során többnyire sokkal magányosabb voltam, mint itt (a Kármelben). Nem hiányzik semmi abból, ami odakint van, s megvan mindenem, ami odakint hiányzott, úgyhogy már csak hálát kell adnom a hivatás mindent meghaladó kegyelméért, amelyet egyáltalán nem érdemeltem meg.”
„A Szent Éjszaka: egy nemzet üdvössége, az ember üdvössége, a te üdvösséged!
Uram, mi Istenünk, kijelöltél számunkra egy hosszú és sötét, köves és kemény utat. 
Miért a szenvedés, mely rázúdul a világra? 
Miért tűnik úgy, hogy csökken a reménység, amikor a fény kialvóban van?
Gyakran kevesek erőim, és szinte nem remélem, hogy a fény még felragyoghat. Azonban, amikor a szívem megkövesedett egy mély fájdalomban, íme, segítséget nyújtott számomra egy világosság, egy édes csillag. Hűségesen kísért engem – és én követtem őt, eleinte tétován, aztán mindig biztosabban. Így újra megtaláltam egy kunyhó ajtaját és megláttalak Téged: Szeretet Misztériuma!
Isten nagysága egy szűk istállóban! 
Az én szívem most jászollá változott, mely Téged vár.
Tudom, hogy nem kell sokáig várnom. Mert ahol látod a szegénységet, Te ott vagy. Ahol könny van, Te hozod a vigasztalást, ahol reménytelenség és félelem van, ott Te simogatsz szereteteddel, mely enyhülést ad.”
(Szent Terézia Benedikta)

 https://www.karmelitakolostor.hu/szentjeink/edith-stein-terezia-benedikta-/A borzalmas krakkói gettóból nagyon sok zsidót vittek el a holocaust során. Nem véletlen tehát, hogy ott kaptam ezt az álomban jött üzenetet. A Sabbat Menyasszonyai vértanúságban tértek haza a Sabbat Vőlegényhez.

OROSZLÁN PUSKA 
Gyermekkoromban szívesen olvastam afrikai szafarikról, vadászatokról, főleg ha magyarok írták le vadász kalandjaikat, mint Teleki vagy Kittenberger. Megjegyeztem, hogy más fegyvert használtak, ha nagyvadra mentek vadászni. Mást az antilopra, mást a rinóra, az elefántra és más fegyvert az emberevő oroszlánra. Krakkóban arról lettem jól értesült, hogy ott ahol éltek, szerte Európában mindenütt emberevő oroszlánok szedik az áldozataikat, ezért hoztam Nektek egy oroszlán puskát. Illetve nem egyet, hanem Mindenkinek egyet. A fegyverhez névre szóló korlátlan idejű vadászengedély is jár, bárhol a világon lehet vadászni vele és a kilövési darabszám sincs korlátozva. Ez egy nagy kaliberű fegyver, ún. erős puska, ami nagyot rúg. Fogd be jól a válladhoz, támaszd meg jó erősen és ne remegjen a szíved, amikor kezed meghúzza a ravaszt. Mondj el naponta annyi rózsafüzért, amennyit csak tudsz! Lődd ki töltényeidet számolatlanul, ejts el annyi oroszlánt amennyit csak tudsz, majd készítsd el a vadászat végén az ünnepi terítéket és fektesd ki az emberevőt a kereszttel a szájában, mert ez volt az utolsó harapása még életében a vadállatnak, de most végre a fűbe harapott. A keresztbe és a rózsafüzérbe beletört az uralma, kitörött a foga. Az újdonsült vadászok felavatását maga Szent Mihály főangyal fogja elvégezni, de most nem a fenekére kapja a suhintást a vadász, hanem a szívére kapja az elismerő áldást a Lélek kenetét. Légy oroszlánszívű keresztény! Légy oroszlán vadász és ne kíméld a bestiát! Dörögjenek a fegyverek, zörögjenek a füzérek, induljanak a hajtók, táruljanak fel a mennyei ajtók, mert a dicsőség Királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség Királya? A legfőbb oroszlánvadász a dicsőség Királya, a Mennyei Fővadász és a Királynő is részt vesz a vadászaton. HAallelujaAH!
KÉNYSZERHÁZASSÁGBÓL ÖRÖK SZERELEM?

Mt11.7 „A mennyek országa erőszakot szenved.”

A királyok korában gyakran megtörtént, hogy két szomszéd király elhatározta, hogy összeboronálják a gyermekeiket. Így a két királyság együtt erősebb lesz és a béke is hosszú időre garantálva lesz.
A lányos apa udvari festője ezért elkészítette a királylány portréját, amit elküldtek a vőlegénynek. A festő azonban a király titkos ellensége volt, aki erőszakkal megzsarolta a kancellárt, aki ezért hamisítványt küldött el a királyfinak. Ő miután életében először látta a jövendőbelijének arcát és mivel különösebben nem érintette meg a látvány, kedvetlenül és kelletlenül készült a kényszerházasságra. Betétette a festményt egy díszes állványon a legdíszesebb szobába és savanyú arccal és lélekkel járt kelt a királyi kertben és palotában, várva a kényszerházasság közeledő napját.
Aztán egyik nap mégis bement a szobába és rövid ideig nézte nézegette a menyasszonya arcát, és bosszankodva gondolt apjára, aki kitalálta ezt az egészet. Valami különös érzés azonban még bosszankodása közben is oda vonzotta és egyre gyakrabban ment be abba a szobába és egyre több időt töltött az arckép előtt…mígnem, egy napon őt magát is meglepte, hogy már arra a gondolatra, hogy reggeli után bemegy az arcképhez, régen nem tapasztalt öröm töltötte be a királyfi király szívét. Ettől kezdve még többet járt a portrés szobába és még több időt töltött az arc szemlélésével. Aztán egy nap fölfedezte, hogy a kép hamisítvány és az arckép alatt ott rejtőzik egy másik arc. Hívatta a mestereit, akik gyorsan megtisztították a festményt a mázolmánytól, majd, amikor meglátta az igazi arcot azonnal fellobbant a szívében a szerelem így kiáltott fel:
„Ésapám! Mihamarabb, de lóhalálában küldesse el díszkísérettel a ceremónia mestert a szomszéd királyhoz és mondják meg Őfelségének, hogy előbbre hozzuk az esküvő napját, mert maholnap lakodalmat tartunk. Addig is hozzák el a Menyasszonyomat, mert a szent frigy napjáig is minden nap látni szeretném őt!”
Amikor a királylány megérkezett udvarnői koszorújában és levette a fátylát, hogy megmutassa arcát, a királyfi szíve azonnal gyökeret vert, mert a menyasszony szebb volt, mint amit valaha is álmodni merészelt. E gyökérből, mint élő forrásból,  fakadt fel a szerelem tengere, mely nem sós volt, hanem édes, mint a mézes füge. Boldog nevetéssel, egymás kezét fogva egyszerre ugrottak hát a fiatalok bele ebbe a lángoló tengerbe és boldog szerelemben éltek, míg meg nem haltak.
Sokunkra igaz ez a történet. Azt gondoljuk megtévesztettségünkben, hogy Isten és a papjai ránk akarják erőltetni a vallásosságot, és a kényszerházasság sanyarú kenyeréből köszönik, de nem akarnak enni. Ám aki nem ül fel a hazugságoknak, aki nem engedi, hogy meghintáztassák és az első óvatos látogatások után kitart a szentmisére járásban és a szentségimádásban, azzal ugyanaz fog történni, mint a királyfival. Egy nap megnyílik a szeme a látásra, megnyílik az értelme az igazságra, és megnyílik a szíve a befogadásra, az Úrral való közös életre, házasságra….és boldogan élnek, amíg…Isten minden megtévesztett királyi gyermekét haza nem imádkozzák a mennyországba…attól kezdve pedig teljes boldogsággal ropják az örökkön örökké tartó  táncot a lakodalmas égi hazában. Amen! 
HAallelujaAH!
Magyarázat:
A király = Jézus
Lánya = az egyház, akit férjhez akar adni.
A királyfi vőlegény = mi vagyunk azok, Isten megkeresztelt királyi gyermekei.
A hamis festő és a kancellár pedig az egyház ellenségei.

Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta,

amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. 1Kor2.9
ÖRÖMÖTÖKET SENKI NEM VEHETI EL TŐLETEK. Jn16.5

A nyelvima/glossolália és a szüntelen imára való törekvés egyik gyümölcse Jn16.5 igazáságának a betöltése az életünkben. Persze ez az öröm nem érzelmi tocsogást jelent. Jöhetnek olyan események, amikor az öröm gyertyájának lángját eloltja a bűnös világ huzatja. 

Viszont mivel az imádkozó szív a mélyben össze van kötve a Szentháromsággal a hit csatornája által, a Szentlélek örömének lángja újra és újra fellángol. Ez a fentről, lentről bentről Jézus szívéből élő öröm kiolthatatlan, mint a mágikus torta gyertya. Csak ez nem varázslás, hanem az ÉLŐ Isten ajándéka hívő gyermekeinek. Amen! Alleluja!
A LÁZAS PRÓFÉTA
Nem beteg és mégis lázas,
mert benne az ÚR Lelke lázad,
lázad a lázas szeretettől,
emészti magát szeretetből,
lázad a bűn ellen, ami rombol,
és elszakít az égi otthontól,
lázas, mert benne angyal tombol,
hangja könnyező sófár ami kiált,
az ÚR szent jelenléte után,
gránitként áll szitkot és csalánt,
melle lázasan ég a szélben,
szíve lüktet a Ruah tüzében,
hangja kiáltó szél a pusztában,
emberek, van Isten a világban,
a próféta nem beteg mégis lázas,
Isten szent álma ő a világnak,
álom és áldás, küldés és tűz,
szent zuhogó szó mely a TRÓNIG űz,
a bűn lázálmából riaszt, ébreszt
Vele a mennyet biztosan eléred.

ERŐSÖDJETEK MEG AZ ÚRBAN 

ÉS AZ Ő HATALMAS EREJÉBEN Ef.6.10

Vajon lenne-e értelme kiküldeni a nyápic rendőrt hasonlóan válogatott nyápicokból álló szakaszával a „no go” zónába rendfenntartónak? Vajon sikeres lenne-e a küldetésük és élve térnének-e vissza a bázisra?Nyilván nem. 
Nagyobb sikerre számíthat a parancsnok, ha a csupa izom rendőrt és társait küldené ki.
Éppen így van ez a szellemi életben is.

Ha csak talpig, bokáig vagyunk szentek, akkor olyanok vagyunk az ellenség szeme előtt, mint a negyven kilós rendőr a kigyúrt harlemi fickók előtt. Fasírttá darálnak egy pillanat alatt.
Ha viszont tetőtől talpig szentek vagyunk, akkor olyanok vagyunk, mint a kicsi Dávid, aki Isten Szellemével győzte le a Góliátot és ezt látva az ellenség többi katonája pedig megfutamodott.
Marie Eugen kármelita ördögűző atyát megszállotthoz hívták. Még oda sem ért a házhoz ahol a beteg lakott, amikor a megszállottból kiszólt hangosan az ördög.
„Ez olyan kicsi (értsd:alázatos), olyan szent, hogy nekem azonnal mennem kell.” És eltávozott. Az ördögűzés szertartása pedig elmaradt.
Szentek legyetek! 1Pt1.16
Erősödjetek meg az Úrban! Ef6.10.

BIZALOMMAL, BÁTRAN KÉRNI A LEHETETLENT
Az alábbi elfogadott üzenetekre építve szoktam kérni a lehetetlen dolgokat. Például, napi imáimhoz tartozik, hogy Damian Styne és a Cor at Lumen Christi Közösség a szolgálataira nagyobb kenetet kapjon, mint Reinhardt Boonnke.
"Nagy vigaszt nyújtanak nekem azok a lelkek, akik határtalanul bíznak, mert ezekre kiöntöm minden kegyelmi kincsemet.
Örülök annak, hogy sokat kívánnak, mert az én kívánságom is ez, hogy sokat adjak, mégpedig nagyon sokat.
Ezzel szemben elszomorít, ha a lélek keveset kér és a szíve beszűkül."
27.old. Irgalmamból egyetlen edénnyel meríthetnek kegyelmeket, ez pedig a bizalom. Minél jobban bízik egy lélek, annál több kegyelmet nyer. Napló 1578
Napló 186: Ha egy bűnösért megtört szívvel és hittel elmondod ezt az imát, megadom neki a megtérés kegyelmét. Így szól ez az ima:
"Ó, Vér és Víz mely Jézus szívéből fakadtál, mint az irgalom forrása, bízom benned, hogy megadod....(kérés vki. megtéréséért)
Napló 453:
Az a lélek a legkedvesebb nekem, aki erősen hisz jóságomban és tökéletesen bízik bennem. Őt én is megajándékozom bizalmammal, és megadok neki mindent amit kér tőlem.
(A bizalom mellett még kéri Jézus a napi egy jótettet valakiért. Vagyis éljük az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit.

Katona István püspök
Irgalmad többet ér, mint az élet.- Válogatás Faustina nővér naplójából, Jézus üzeneteiből.
Eger 2000 Főegyházmegyei Könyvtár Kiadó


BŐRLÉGZÉSSEL!?

A templomok lassan kiürülnek, a szomjasak egyre többen vannak. A fizetős borozók és az ezoterikus lelki kocsmák melyek egyébként nem oltják a szomjat, azok pedig teli vannak fizető vendégekkel. 
Pedig a forrás ingyen adja az ÉLŐ TÜZET VIZET!

"Házad gazdagságától megittasodnak, *
gyönyörűséged patakját adod italul nekik,

mert tenálad van az élet forrása." 35. zsoltár

Tudtok olyan embertípusról, amelyik bőrlégzéssel veszi fel a vizet? Mert ha van ilyen, akkor garantáltan az lesz evolúciós túlélője a bekövetkező nagy szárazságnak.

JÁNOS A SZERETETT TANÍTVÁNY 
- de miért éppen ő?
Ladánybenéről gyakran elmegyek egy hosszú útra azért, hogy Ilonával találkozhassam. Ő is nulla százalékos szénhidrát diétával gyógyul. Olykor viszek egy kis ketogén kolbászt, együtt étkezünk, ami neki is jó, hiszen azt látja, hogy lám a felnőttek közt is van olyan, aki éppen olyan furcsán étkezik, mint ő. Játszunk, hintázunk, kártyázunk, beszélgetünk, fésüli a szakállam, megcsikizzük egymást…szóval, örülünk egymásnak.
Legutóbb megérkezvén odaszaladt ismét hozzám, átölelte a lábam és én megkérdeztem: Miért szeretsz ennyire Iona? Válasza így hangzott:
„Mert velem vagy, mert itt vagy.”
Értitek ugye? Nem azt sorolta fel, hogy mit teszek érte vagy mit teszünk együtt, hanem a számára a legfontosabbat említette azt, hogy vele vagyok.
Elgondolkodott bennem a Lélek.
Miért éppen János volt a szeretett tanítvány, akit gyakran úgy ábrázolnak, hogy Jézus szívére hajtja a fejét? Miért volt ő mégis különleges Jézus számára, ha egyszer az is igaz, hogy Isten nem személyválogató? Pedig ha a többi tanítványt nézzük, akkor lehet, hogy ők, akik szintén követték Jézust és az asszonyokkal együtt gondoskodtak Róla, védték Őt…stb. lehet, hogy többet tettek Jézusért, mint János.
János azonban nemcsak együtt tartózkodott Jézussal, mint a többi tizenegy, hanem vele volt. Volt benne olyan gyermeki bizalom az ÚR iránt, hogy nemcsak asztalhoz ült vele, hanem bizalmasan a szívére hajtotta a fejét úgy amint Ilona is ölelget engem a felnőttet, a nem családtagot, a papot. Ezt a gyermeki bizalmat, ragaszkodást, szeretetet látta meg és értékelte benne Jézus.
Azt gondolom, hogy a szeretett tanítvány kifejezés nem megkülönböztetett bánásmódot jelent, mert Ő nem személyválogató. János azért válhatott szeretetté, mert oly módon volt jelen Jézus életében, hogy engedte magát Jézustól szeretve lenni, áldottnak lenni, jelenlétét befogadni, egymásban élni.
ERGO: Nem elég tudni az igazságot, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben és közösségben vagyunk Vele. Ekkor még csak olyanok vagyunk, mint a többi tizenegy, akik együtt jönnek-mennek az Úrral a hétköznapok dolgaiban. Úgy kell Vele lennünk, mint János. Ő elmerült, beleolvadt gyermeki bizalommal Jézus jelenlétébe, Jézus karjaiba.
Amikor az uszodában hanyatt fekszünk a vízben és a fejünk, fülünk a víz alá kerül, akkor tompán halljuk a környezet zaját és meghalljuk a szívünk dobogását, a vér zuhogását ereinkben.
János így merült el Jézus jelenlétében. Nemcsak ott volt, hanem Vele volt. Ezért ő állandóan alámerített, folytonosan bemerített személy volt a Szentlélekben. „Kikapcsolta” a világ zaját és ezért hallhatta mintegy felerősödve és láthatta a MENNYBEN ÉLŐ szavát, sugallatait, kinyilatkoztatásait. Az egész szíve, teste, lénye olyanná vált, mint egy óriási tetőantenna, mely Jézusra fókuszálva magába gyűjti a mennyei rádió Szentlélek hullámait, hogy tovább sugározza 4D üzem és életmódban az örömhírt a világnak.
Isten nem személyválogató. Kivétel nélkül mindnyájunkat egyformán szeret, és azt szeretné, ha gyermeki bizalommal a szívére borulnánk, ha hallgatnánk az Ő szívének dobogását, vérének zubogó szavát, hogy a ma is prófétáló Lélek által kinyilatkoztathassa a világnak a mindig aktuális üzenetét és nekünk is, és általunk is elmondhassa, hogy mennyire szeret minket. Mert mindannyian az Ő különleges, szeretett tanítványai lehetünk, lehetnénk.
Miért szeretlek téged Jézus?
Mert itt vagy velem, mert velem vagy.
Miért szeretsz ennyire engem Jézus?
Mert itt vagy velem, mert velem vagy.


A TANÁR ÍGY SZÓL:
GYEREKEK MARADJATOK MÁR CSENDBEN, ÓRA VAN!

A szentségimádásnak, a benső imának abszolút csendesnek kell lennie. Sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel, és mindenféle időt mulasztó, időt kitöltő pótcselekvéseket végeznek benső ima helyett. Ezek önmagukban nem rosszak, de eltérés a helyes útról és az eltelt idő nem hozza meg a kívánt eredményt, ami miatt sokan abba is hagyják ezt az imamódot.
Nézzük, mit mond az Ige:

"Ő az én szeretett Fiam Őt hallgassátok.”

Vagyis a benső ima alatt, nem Jézusnak kell meghallgatnia minket (bánatunkat, panaszunkat, kérésünket, hálánkat…) hanem nekünk kell ŐT. Ha állandóan beszélünk/ajak imát végzünk, akkor Ő udvariasan elhallgat. Ha mi elhallgatunk, akkor teret, lehetőséget adunk Jézusnak, hogy Ő szólalhasson meg és végre meghallhassuk, hogy mit mond a Lélek az Egyháznak és tagjainak.
Másrészt: Ő eleve tudja, hogy én mit akarunk neki mondani. Persze, jól esik nekünk kimondani, ami bennünk van, de ezt tegyük máskor, ne a benső ima idején.
Tehát Ő eleve tudja, hogy mit akarunk Neki mondani. Mi viszont nem tudjuk, hogy Ő mit akar mondani. Ezért nem önmagunk monológját kell hallgatnunk, hanem el kell hallgatnunk és csendben maradva Őt kell meghallgatnunk és megtanulni meghallanunk.

"Ő az én szeretett Fiam Őt hallgassátok.”

Ez Atya parancsa felénk.
Mert olyanok vagyunk mind, mint akikről azt Mondja az IGE, hogy még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni, ezért maga Jézus siet a segítségünkre a Lélek által és tanít, tanítana minket imádkozni. A tanuló dolga pedig az a tanteremben, hogy ne beszéljen, hogy hallgasson, és hallgassa a tanár szavát, Jelen esetben a TANÍTÓ, A MESTER, A RABBI JÉZUS szavát.
Mert olyan értetlenek és tudatlanok vagyunk mind, mint a magvető példabeszédben a mag, amelyről azt olvassuk az IGÉben, hogy maga sem tudja, hogy mi és hogyan történik vele, majd ez az evangéliumi rész(évk.11.vas.) így fejeződött be.
„MIKOR AZONBAN EGYEDÜL VOLT TANÍTVÁNYAIVAL,
MINDENT MEGMAGYARÁZOTT NEKIK.” Jn6.68

Ez történik velünk is, ha vesszük a hit bátorságát és merünk időt szánni az életünkből arra, hogy Jézussal együtt legyünk. Akkor Ő kitölti ránk szívének örömét és megkapjuk a megértés, a tudás, a kinyilatkoztatás, a bölcsesség, a világosság, az ismeret, a tanács, az öröm…ajándékait. Amen! HAallelujaAH!

Jézusról ezt vallja az Ige.
„Tudjuk, hogy Istentől jött TANÍTÓ vagy.” Jn3.2 


Ezért így szól ma az ÚR:

Gyermekeim! Maradjatok már csendben! Óra van. Imaóra!https://tiszta-szivvel.blogspot.com/2013/01/andre-frossard-van-isten-talalkoztam.html

https://www.magyarkurir.hu/hirek/andre-frossard-isten-letezik-talalkoztam-vele/A PÉNZTÁROS, aki blokkolt 
majd leblokkolt és rövidre zárt...


Fizetek és mondom a számla címet. Megkérdezi, hogy mi ez, templom? Nem, ez plébánia mondtam. Erre gyorsan és dühösen válaszolta, mert hogy templomba ő ugyan nem jár.
Röviden pár mondatban tanúságot tettem a hólyagdaganatból való csodás gyógyulásomról, amitől még dühösebb lett.....
Azóta is imádkozom Érte és a többi pénztáros lelkűért.

Ezért teszem fel ismét kedvcsinálónak a blogom kezdő oldalát hogy a megtért kommunista Andreval együtt hirdessem:
VAN ISTEN, LEHET TALÁLKOZNI VELE!
Erről szólnak a blog bejegyzéseim is.GYÖKÉRKEZELÉS MOST VAGY SZÁJSEBÉSZET KÉSŐBB?

Isten Igéjében van kijelentve az igazság, hogy mindaz, aki hisz a megváltó Jézusban:
- az elnyeri a bűnei bocsánatát,
- megkapja a megigazulás kegyelmét,
- „kulcsot” kap a mennyei kegyelmek kincstárához
- és örök élete van.
Ez nagyszerű, de mégsem ilyen egyszerű, mert az Ige igazságai árnyaltabban is elmagyarázzák, hogy miről van szó. Lássuk csak:
„A hit tettek nélkül halott.” Jakab 2.17
Szóval nem elég a szívem hálószobának csendjében mondogatnom, hogy hiszek Uram. A hitet tettekkel kel bizonyítani:
„Aki szeret engem megtartja tanításomat.”Jn14.21
Másrészt: Lk9.26: 26 „Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt.”
Tehát amikor vasárnap ünneplőbe öltözünk és akkor is elmegyünk a szentmisére, ha ezért megszólnak minket vagy éppen a délelőtti forma1 futamról kell lemondanunk érte, akkor az Ige szerint járunk el helyesen.
A hit tehát tettek nélkül halott hit:
- nem eredményez teljes bűnbocsánatot
- nem adja meg a teljes megigazulás kegyelmét
- és nem adja meg a kulcsot a mennyei örökséghez, kincstárhoz, mivel a kicsiben hűtlenek voltunk így nagy dolgokat sem bíz ránk Jézus.Lk16.10
Van egy gyenge ellenérv, mely szerint mivel Jézus azonosította magát a legkisebbel, ezért ha bárkivel jót teszünk, az bőven elegendő.
Ez csúsztatás és tévedés.
Egyrészt nem a jótettek, hanem a Názáreti Jézusban való hit nyeri el bűnök teljes bocsánatát.
Másrészt: csak azok a jótettek érdemszerzőek az örök életre, melyeket a megszentelő kegyelem állapotában cselekszünk az embertársainkkal. Mivel az emberek nagy része lazán kezeli az isteni parancsokat, mivel nagy részük már nem tart bűnbánatot és mivel még nagyobb részük nem járul a szentségekhez és ezért nem élnek a megszentelő kegyelem állapotában, ezért jó tetteik nem is érdemszerzőek az örök életre. Lehet híres, lehet kitüntetett, lehet elöljáró, a glóriája egyetlen csillámmal sem fog fényesebben ragyogni.
A fogorvos látva a beteg fogainak elhanyagolt állapotát megkérdezi a paciensét, hogy mit szeretne. Kellemetlen gyökérkezelést most vagy később egy fájdalmas műtétet foghúzással a szájsebészeten, véséssel és varratokkal.
Jézus is hasonlót kérdez, látva elhanyagolt lelki életünket. Mit választasz?  Kellemes és boldog megszentelődést most a megtéréssel és a rendszeres szentségi élettel, vagy a fájdalmas tisztulást a halálod után?
Erről a tisztulásról a legnagyobb teológus szent Tamás a következőt tanítja. A földön átélt legnagyobb testi, lelki gyötrelmed, odaát a fájdalmas tisztulásban a legkisebbek közé fog tartozni.
Akinek van füle és esze a hallásra az hallja meg és tartsa meg.
A szív fájdalommentes és gyökeres megváltozása most vagy fájdalmas szívsebészet később?
ÁLOM-PALINTA

Heidi Baker imaestjéről a Szentlélek örömeivel eltelve tértem haza.

 Régóta szokásom, hogy lefekvés előtt a következőt imádkozom.

 „ Szűz Anyám kérlek, hogy altass el! Szent József kérlek, hogy

 ringass el”…és szépen álomba ringatózóm Anyácskám karjaiban 

Szent József imádkozó, felvigyázó szívének szemei alatt.

Azon a késő éjjel a Szent Szellem azonban most más imára indított 

és így feküdtem le.

„Legyen a Szentlélek most az én függőágyam, melyben 

kinyújtózóm és szenderedek, Jézus Szent Szíve legyen a párnám, 

melyen a fejem megpihen és az Atya jósága legyen a pihe-puha 

paplanom mely éjjelre betakar.

Édes álmom volt valóban. Ez a legjobb „felszerelés” az éjszakákra, 

jobb, mint bármilyen álom paplan kollekció a Yisk áruházban! J 

Ajánlom Mindenkinek!

Szép álmokat és áldott pihenést!VI.Pál pápa tanításából:
"A gonoszság, amely ma létezik a földön egy olyan ellenünk és a társadalmunk ellen irányuló támadás eredménye, amelyet a sötét és rosszindulatú ügynök, maga az ördög vezet..." VI.Pál pápa

Hogy mit találtam az elmentett vetített szentmise tárban.Egy kis rögtönzött összefoglaló az okkultizmusról pápai tanítással fűszerezve alább olvasható:


1972.11.15. ...Nagyon fontos,hogy visszatérjünk a kat.egyház tanításának azon részéhez amely az ördöggel és az ő befolyásával foglalkozik.Azért mondom ezt, mert manapság igen csekély figyelmet fordítanak ennek.

1995. A lelkipásztorok segítőinek minden lehetséges fórumot fel kell használniuk, hogy nagy bölcsességgel, hiteles tanúságtétellel hirdessék hitüket.

A papoknak a vasárnapi szentbeszédekben, a gyóntatáskor és a lelki vezetés közben figyelmeztetniük kell a híveket a "rendkívüli" dolgok keresésének veszélyére. Nem szabad engednünk, hogy a magánkinyilatkoztatások és azok a karizmatikus jelenségek, amelyek kétes forrásból származnak túl gyorsan hatást gyakoroljanak ránk. A magánkinyilatkoztatásokat különös bölcsességgel kell megítélni.

-okkult: titkos, rejtett a beavatatlanok számára nem elérhető tudás, hatalom, természetfeletti erő

Mt 24,24 - Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is.

ezoterika: belső körhöz tartozó beavatott személyek, szemben a külső körbe tartozó beavatatlan közönséges emberekkel
-benső, befelé utazás a lélek belsejébe

1Tim4.1-A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak.

A világ és az esmények befolyásolása és függetlenné tétele Isten hatalmától, eszközök és titkos természetfeletti erők segítségével. A mágia inkább dualista világképben gondolkodik. Isten mellett léteznek vele egyenrangú okkult hatalmak, amelyek az ember életét befolyásolják. Az okkultisták közvetlen befolyást képesek gyakorolni a világra, és ki is tűzik célként az ennek megfelelő hatások elérését. A mágia nem hagy érvényesülni maga felett semmiféle hatalmat. Az okkultisták azt gondolják, hogy szellemeket és démonokat képesek befolyásolni és szolgálatukba állítani.

A fehér mágia kétséges illetve rossz eszközökkel akar jó célt elérni. A kérdéses illetve rossz eszközök például a talizmán, az amulett, a kabalák, a kártyavetés, ha okkult erőket vagy emberfeletti erőket vonnak be.

A fekete mágia közvetlenül vagy közvetve okkult,démoni erőket kíván bevonni, vagy legalábbis szándékában áll, hogy démoni befolyás alatt cselekedjen. Célja, hogy valakinek vagy valaminek ártson, betegséget, szerencsétlenséget vagy halált okozzon.

…kártyavetés, jóslás(tenyér,kártya,kristálygömb)reiki, agykontroll, bionergetika, radiesztézia(inga)szellemsebészet, szellemidézés,jóga, szerencsetárgyak,amulettek hordása,szabadkőművesség, okkult szerepjátékok,fantáziajátékok,tűzön járás,horoszkóp készítés, asztroloógia,ábc-s deszkalap,spirituzmus, boszorkányság, sátánista szekták, asztaltáncoltatás, tarot, rontás,átkozódás, transzcendentális meditáció,feng-shui,fényadás,hipnózis, regresszióterápia, varázslás,karaté, sorselemzés, számmisztika, automatikus kézírás, homeopátia, enneagram, kineziológiaakupunktúra, kézrátétes gyógyítások, Tai-chi, akupresszúra, minden ami "energiára" épít és áltudományos ......utat nyit előtte a bűn, a hitetlenség, a babonaság, az antiszemitizmus és bizonyos rock zenék... piramis korong(EchoTV)
-sbs force balance karperec

"Túlélési útmutató Waldorf tanárok részére" c. kiadványban. amelyet a területileg illetékes tanügyi hivatal képzési forrásanyagként engedélyezett. Ebben a Waldorf képzés vezetője a következőket írja: "A legtöbb dolog, ami tanári munkánkhoz, felkészülésünkhöz, művészi, sőt meditatív munkánkhoz hozzájárul,
Lucifer vezetése alatt áll.
Az ő felügyelete alatt nagyszerű tanárok lehetünk, mivel sok mindent neki köszönhetünk, ami a múltban a civilizáció és kultúra felvirágzását jelentette."ETHOS újság, 2000/2. sz.)

Jn 8,31-32: "Ha ti kitartotok tanításom mellett, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket....és az én örömömet adom nektek "

Róm 8,37-39: "De mindezen diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. "

LÁZÁR ERVIN:
A BOLOND KÚTÁSÓ
(Jól eltalálta, hogy mi az imádság lényege.)


A bolond kútásó-A bolond kútásó csinált már száz kutat is – ezeret is. Az ásója elébb karcos földbe vájt, aztán lágy agyagba, s aztán tocsogott és locsogott. Volt úgy, hogy sziklát is kellett csákányoznia, de csinálta, vágta, repesztette, ameddig nem tocsogott és locsogott. Ilyenkor a kútásó felnézett a sötétből, kicsit elvakította a becsillanó kerek égdarab, de mit sem törődött vele, elkiáltotta magát: víz!
Az emberek meg örültek a víznek, akkor is, amikor szikes réteken pár méter mélyről kiáltott, s akkor is, amikor várudvarok közepén mélységes mélyből bugyborékolt föl a kiáltás: víz!
Becsülték a kútásót, pénzt adtak neki, frissen sült pogácsát, fekhelyet, kalaplengetést. Dehogyis nevezték bolondnak!
Akkor kezdték bolondnak nevezni, amikor se szó, se beszéd, abbahagyta a kútásást, kifeküdt egy kerek rét közepére, karját a tarkója alá illesztette, és naphosszat bámulta az eget.
Sokan keresték, mondták, kút kellene nekik, de a kútásó a fejét rázta fektében.
– Elég kutat ástam már – mondta –, embermagasságút is meg olyant is, amiben elfáradt a hangom, mire fölért. Most már valami mást akarok.
– Mi mást? – kérdezték tőle.
– Mi mást akarhatnék csinálni? Hát kutat!
Az emberek meg összesúgtak, összebúgtak.
– Bolond ez, bolond – mondogatták –, azt mondja, nem akar kutat ásni, meg hogy kutat akar ásni. Bolond ez!
A kútásó meg csak feküdt naphosszat, karja a tarkója alatt. Akkor már úgy hívta az egész világ: a bolond kútásó. Azok is, akik az ő kútjai vizét itták.
De egy szép napon felkerekedett a kútásó, hazament a szerszámaiért. És nekilátott a munkának. Na, de ki hallott már olyat. Futottak is szerteszét a hírvivők.
– Egészen megbolondult! Ássa a levegőt.
Nosza kirontottak a rétre, körülállták, hahotáztak. De lassan-lassan torkukra forrt a nevetés. Mert jól látszott, hogy a kútásó szerszáma nyomán nagy darabok hasadnak ki a levegőből, s lám, egyszerre csak a kútásó elindult fölfelé. Csákányozott és lapátolt, kalapált és vésett, a kör alakú lyuk egyre mélyült, a kútásó egyre magasabban dolgozott. Átvágta magát a sűrű levegőrétegen, felhők szikláit véste önfeledten, s ment, ment csak egyre följebb, fénylő porok, csillagdarabok szitáltak, hullottak az égi kútból a földre. Lassan-lassan már alig látták, kicsi kis pont lett a kútásó, de azért a hang jól lehallatszott, mert biztos tocsogott és locsogott már odafönt, és a kútásó kiáltott, ahogy szokott, örömteli hangját megpengette égi kútjának kürtője. De hogy mit kiáltott, nem értette senki.
– Mit kiáltott, mit kiáltott? – kérdezgették izgatottan, de ekkor a kútásó vésője az utolsó méhszárnyvékony hártyát is átszakította, az égi kút feneke beszakadt, s kútja fenekéről belezuhant az űrbe, száguldott, kisebbedett, aztán fölfénylett, mint egy megszülető csillag. A kúton meg sohasem látott fényesség ereszkedett a földre, a rét füvei ragyogtak, mint a smaragdok.
Az emberek eltakarták szemüket. A bolond kútásó, a bolond kútásó! – hajtogatták.
A kútásó meg azóta is fényesen csillogva repül az égen, galaktikákat, tejutakat és naprendszereket hagy el, s tudja, hogy most már van hova gyűlniük az embereknek hosszan tartó sötétségek idején.

FOGYASZTÁS KÖZBEN FELTÖLT

Új kütyü csoda és start up program fejlesztőknek. 


Az okos telefonok akkumulátorai ugyan egyre jobbak, de még nincs olyan a piacon, amelyik feltöltene fogyasztás közben. Amint megjelenik, ez a csodás találmány vinni fogják, mint a cukrot és dőlni fog a bevétel a találékony fejlesztő számlájára. 
(Az ötletet, mint saját know-how levédetem, hogy részem legyen az üzleti sikerből.)
A felhasználók tudják, hogy ha egy napnál hosszabb időre mennek el otthonról, akkor vinniük kell magukkal a telefon töltőt is. Én kettőt is el szoktam tenni ilyenkor. Egyet a kocsiban használok a szivargyújtóról és viszek magammal egy hálózati töltőt is.
Jézus parancsa: Szüntelen imádkozzatok” 1Tessz5.17…valljuk be őszintén sokunknak fárasztó és nehezen vagy nem kivitelezhető. Bármit imádkozunk- litánia, rózsafüzér, olvasott imák az imakönyvekből, lassan de biztosan lemerítik agyunkat, kifárasztják koncentráló készségünket és ráadásul még a szánk is kiszárad a sok beszédtől. Mint amikor videókat néz valaki folyamatosan a telóján, akkor azt veszi észre, hogy az akksi energiája sokkal gyorsabban fogy el, mint átlagos használat közben. 
Amikor folyamatosan imádkozunk az olyan, mint amikor nem átlagos, nem normál üzemmódban használjuk a telefont. Amikor folyamatos mennyei online vagyunk, és szüntelen imádkozunk, akkor az ima is leszívja, ledarálja figyelmünket, koncentráló készségünket, elfáraszt és kimerít. Próbáljon meg csak valaki négy-hat órán át rózsafüzért és különböző litániákat odafigyelve imádkozni egyfolytában.

Az Egyház keleti tüdejében él és lélegzik a Jézus ima ősi imamódja, amely sok-sok szentet termett ezen imádság gyakorlata által az Egyháznak. Köztük az egyik nagy szent Szent Sziluan, akinek remete élete tele van csodákkal.
Amikor egy alkalommal megkérdezték tőle, hogy hogyan teljesíti be a szüntelen ima parancsát, akkor a következőt válaszolta: A Jézus imával. Nappal a számmal mondom, éjjel pedig az orrommal végzem. A Jézus Imában a Szentlélek ki és bejár bennünk minden lélegzés alkalmával és Ő énekel, imádkozik bennünk.
Jól megjegyeztem ezt, amikor először hallottam és attól fogva próbálom is gyakorolni. A nappal végzett imák után este mindig úgy merülök álomba, hogy minden lélegzetvételre ezt az imát szuszogom, amíg el nem alszom. Hogy alvás közben is imádkozik-e bennem tovább a Lélek ezt nem tudom, de talán a sok álom és örömteli látogatások melyekről írtam a blogomban, lehet, hogy éppen erre utalnak, hogy a Lélek még éjjel imádkozik bennem? Miért is ne, hiszen írva és ígérve van: 

„Pihentében is megáldja az ÚR azt akit szeret.” Zsoltár127.2.

Ez az ima mennyei ajándék, Jézus know-how-ja. Nem lemerít, nem fáraszt ki szellemileg, hanem éppen használat közben tölt fel. Ő már szabadalmaztatta ezt, ajándékba adta szent nevének hatalmas erejét, örömét és ingyen szabad használni bárkinek. Ha az imádságot tekintve eddig off-lineban voltál, most kapcsolj on-linra és próbáld ki ez a kütyücsodáját a mennynek.
Ha hozzá kezdesz, azt fogod tapasztalni, hogy gyorsan megszokod és különösebb odafigyelés, koncentrálás nélkül is tudod imádkozni még a napi munkáid közepette is. Egy idő után pedig szinte automatikussá válik, mint a levegővétel. Csak fel kell kelteni a szándékot és az ima szinte magától indul és folytatódik, mint a lélegzetvétel. Eltölt élettel, feltölt erővel és örömmel! HAallelujaAH!
Egy tekintélyes és hiteles ember a következőt ajánlja. A keleti Egyház iránti tiszteletből, testvéri szeretetből úgy végezzük ezt az imát, hogy ne magyarul mondjuk, hanem görögül. Ráadásul a magyar fordítás hosszabb is ezért nehezebben épül be a természetes lélegzés ritmusába. Magyarul így szól:
Uram Jézus Krisztus az Élő Isten Fia könyörülj rajtam bűnösön.
Görögül fonetikusan írom le, így könnyebb lesz megtanulni.

„Kyrie Jeszu Kriszte elejszon!
Kezdd el élni, gyakorolni és átéled a Szentlélek látogatásait! 

Szentmise gyerekeknek- rajzfilm.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xXQ9NW1nmdE


HÁROMBÓL KETTŐ

Két évvel ezelőtt hárman indultunk el a remény útján. Mindhármunknak ugyanaz volt a szövettana. Az első Sorstársam a diagnózis után fél évvel ment haza.R.I.P. Második Sorstársam most ment haza néhány hete. Tegnap értesültem a hírről.R.I.P.

Már csak én maradtam, hogy az ősember diétával és a Kegyelem segítségével megcáfoljam a lehetetlent.

Sortársaim a mennyben! Imádkozzatok értem, én pedig imádkozom családtagjaitokért. Amen!
Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál!
Ő a mi üdvösségünk, dicsősége örök.
Ha Vele együtt meghalunk Vele együtt élni fogunk, ha Vele együtt tűrünk Vele uralomra jutunk. Alleluja, alleluja, alleluja!
(Ortodox himnusz.)
Tibor Földi megosztott egy fényképet.
SZELLEMIDÉZÉS - BERNHARD  HARING PROF.
Közben egy szülő segítséget kért, hogy mit tegyen, mert gyermekei az iskolában szellemidézőset játszanak.
- prof.dr.Bernhard Haring római moralista írja a tankönyvében 191.oldalról az adott bekezdés lényegét foglalom össze egy mondatban:
A szellemidézés nem más, mint babonaság.
-Viszont NOTA BENE és tőle idézek:
"Az a feltételezés, mely szerint a gonosz lélek ebben a játékban szerepet vállal, az viszont már nem babonaság. A Szent Offícium szigorúan megtiltotta a szellemidézésen való jelenlétet és méginkább az aktív részvételt. A hit, az erkölcs, a testi egészség védelme és a botrány elkerülése azok a tényezők,melyek az egyház vezetőit a fenti tilalom meghozatalára ösztönözték."...nem véletlen van benne a testi egészség védelme is, tessék ezen elgondolkodni....
A CSODÁLATOS SZENT SZELLEM KERESZTSÉG.
https://www.youtube.com/watch?v=VohdDKgJtPA&feature=share


Megjegyzés küldése