2014. aug. 6.

Eucharisztia! Irgalmassága gyógyít és szabadít!
EGYMÁSSAL BÉKESSÉGBEN ÉLJETEK!"
 1Tessz5,13


Sokan abban a csalódásban mennek haza egy-egy lelkigyakorlatról, hogy nem kapták meg azt, amiért reménnyel mentek oda, nem gyógyultak meg….stb… és keserű marad a lelkük. Nos, számukra legyen nagy tanúság, hogy Isten mindenkor, mindenütt jelen van és akkor is folytatja gyógyító tevékenységét és áldásainak kiosztását, amikor hazamegyünk egy lelkigyakorlatról és már kiléptünk a várakozó hit álláspontjából. Ebből az is következik, hogy mindig a várakozó hit állapotában kell élnünk, nemcsak a lelkigyakorlat idejében.
Margharita nővér első lelkigyakorlata után 2013 novemberében elmentünk ketten Zsolt atyával Krakkowba az Isteni Irgalmasság Centrumba, ahol korábban Jézus megjelent Faustina nővérnek és az irgalmasságról adott kinyilatkoztatást a világnak. Nem sejtettem, hogy mekkora meglepetésben és örömben lesz részem az Irgalmasság Szívében, de boldogan mentem, mert még nem jártam ott és mindig szívbéli lelkesedéssel tanítottam az Isteni Irgalmasságról is. (Sokan nem tudják, hogy az irgalom szó a héber rehem/rahamím vagyis az anyaméh szóból származik. A bűnbocsátó irgalmas Isten úgy óv és véd minket  a bűn következményétől az örök haláltól, amint egy jó anya védi méhében a gyermeke életét. Ezért istentelenül irgalmatlan az abortusz, és ezért jár önmagától beálló egyházi kiközösítéssel, amikor a védtelen életet a saját anyja veti ki méhéből és daraboltatja szét a halál műtőasztalán. A halál urának, az ördögnek a neve a diabolosz, ami azt jelenti, hogy az aki szétdarabol. Az abortuszban tehát az ördög munkatársa az anya, az orvos és bárki, aki ezt elősegíti, támogatja.)

Nos, Krakkow felé útközben sokat imádkoztunk és mindenféle fontos dologról beszélgettünk. Többek között felkerült a lelkem mélyéről az a Személy is, akiről a „Villanyszerelés érintésvédelemmel” c. írásomban szóltam. Ő volt az, aki elvitte a fényképemet egy ingáshoz, hogy az ördögi inga segítségével információkat szerezzen meg rólam. Neki is és magamnak is köszönhettem, hogy mivel a kapcsolatunk nem volt jó, az ingázásával rám is démoni kötelék került és kapcsolatunk tovább romlott.Sokszor vittem szentgyónásban ezt a Személyt Isten Irgalmassága elé, milliószor megáldottam jóakarattal, valahányszor eszembe jutott, kétszer vittem el magammal belső gyógyulás lelkigyakorlatra, sokszor megbocsátottam Neki és ki tudja mi mindent meg tettem Érte az évek során, hogy teljes tisztaság legyen a lelkemben, valamiért mégsem sikerült és nem tudtam az okát. Mint a felső rög, amely mélyszántáskor alulra kerül, így szántottam fel újra és újra a lelkem Őérte, de minden alkalommal a pszichém nagyon mélyre tüntette, temette el előlem a gyökér problémát. Sebeim megmaradtak sötétségben, az évek során a fájdalom enyhült ugyan, de most a Krakkowba vezető úton újra élő fájdalommal szakadtak fel. Rezignáltan konstatáltam, hogy ez bizony még korántsem gyógyult meg.

Krakkowba megérkezvén miután lepakoltuk csomagjainkat a szálláshelyen, első utunk a szentségimádó kápolnába vezetett. Az Isten Irgalmasság Bazilika mellett van egy kis kápolna ahol állandóan 24 órás szentségimádás van. A munkába siető lengyelek buzgón látogatják ezt a helyet, és mindig sokan vannak az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus előtt. Mi is ide siettünk, hiszen Zsolt atyával rokon lelkek lévén, nagyon szeretünk imádásra járni.

Megérkezvén, csendben beléptünk és letérdelve Isten jelenlétébe helyezve magam imádkozni kezdtem.Ekkor azonban egy viszkető érzés jelentkezett a torkomban mely egyre erősebb lett. Elkezdtem visszafojtottan köhögcsélni, de egyre erősebb hullámokban tört fel bennem a köhögés, amit már nem tudtam elnyomni és, hogy ne zavarjam a többieket kiléptem a kápolnából az utcára.
Bántott, hogy ott kellett hagynom Jézust és dühös voltam a testemre, amiért a köhögéssel megzavarta az imádást. A roham azonban ott kezdett el csak igazán heves lenni és kitörni, mígnem a Szentlélek megértette velem a következőt: ez nem spontán köhögés, hanem szabadulás és gyógyulás Isten jelenlétében.
Olyan heves volt a roham, hogy ha fizikailag nem is hánytam, de lelkileg hánytam és öklendeztem és minden feljött belőlem, ami a szívem mélyén volt. Ezután vettem észre, hogy a szabadulásban meggyógyult a lelkem, eltöltött az Isteni Irgalmasság jelenléte azon ingás Személy felé, akit lelkemben tudatlanul, készületlenül, akaratlanul magammal vittem Krakkowba. Szabadságot, békét, megnyugvást, örömet éltem át a fájó múlt eseményeivel kapcsolatban. 
  Lássuk tisztán a Kegyelem fényénél az összefüggéseket. Miért volt sikertelen oly hosszú éveken át, annyi jóakarat és a megoldás kitartó keresése ellenére a békére jutásom? Azt tudtam, hogy nem a megbocsátással volt a problémám az adott Személy felé, mert jóakarattal sokszor és sokszor megbocsátottam Neki, ám valamiért mégsem találtam a békét ezen üggyel kapcsolatban.
   Ahhoz, hogy ez a tanúságtétel megszülethessen előbb arra volt szükség, hogy megszabaduljak két rejtett démoni köteléktől. Egyikről sem tudtam, hogy benne élek, ám ma amikor a Szentlélek föltárta az eseményeket, most már tudom, hogy mindkettőt körülbelül egy időben szedtem össze. Az egyik kötelék az volt, amikor elvitték a fényképem az ingáshoz, hogy rólam, információkat szerezzenek meg. A másik kötelék a törökszem átka volt amit gyanútlanul és tudatlanul fogadtam be egyik Munkatársam ajándékaként.(Margharita nővér és Kapisztrán Szent János c. írásomban erről részletesen írtam.) Mindkettő démoni kötelék úgy jött létre, hogy még csak sejtésem sem volt róluk és így az ördög kihasználva a réseket, beférkőzött a védelmem mögé. Aztán mint amikor bejut valaki egy szobába, megveti magát a sarokban és ott barikádot hoz létre, hogy elrejtse és védje az állását, így rejtette és védte az ördög is a maga pozícióját és ezért volt eredménytelen minden korábbi próbálkozásom. Csak amikor a Szentlélek a Margharita nővér lelkigyakorlatán feltárta a törökszem démonját és attól megszabadultam, csak ezután tudott hozzáférni a kegyelem a következő rejtőzködő ellenséghez is az ingához,hogy aztán az  Eucharisztia jelenléte spontán kipenderítse a fészkéből. Amint másutt is írtam, olyan ez, mint a leveles káposzta. A torzsához nem tudunk eljutni csak úgy, hogy módszeresen leszedegetjük előbb egyenként a leveleit.

"Emlékezetessé tette csodáit, 
kegyelmes és irgalmas az ÚR!"Zsolt111.4
"Azért jelent meg az Isten Fia, 
 hogy az ördög munkáit lerontsa."1Jn3.8

Hálát adva, dicsőítve, imádva erősödtem meg a hitemben és így hirdetem a neten is a világnak, hogy az Oltáriszentségben jelen van Jézus, aki az Eucharisztiában ma is szabadít, ma is gyógyít, ma is  békét és új irgalmas szívet ad.
  Később ellátogattunk az épülő Szent II.János Pál bazilikába is és szentmisét mutattunk be a Szent Pápa és Szent Faustina ereklyéi felett. Szavakkal nem mondható el az az erőtér a Szentlélek jelenléte, amely ott árad és árad. Olajjal fölkenve, friss kenetekkel jöttünk haza és kezdtek olajozottan menni a dolgok.
  A lelki gyógyulást tettek követték. Hazajöttem és hamarosan meglátogattam ingás Barátomat és már nem ingattam a fejem, ha a Lélek arra indított, hogy Őrá gondoljak. Rendeztük barátságunkat, több napot is együtt töltöttünk és Ő, aki korábban rossz híremet keltette, most érdemtelenül jókat mond rólam. Érdemtelenül, hiszen minden érdem egyedül az Irgalmas Istené és az Ő Szent Fiáé Jézusé és a vigasztaló Szentléleké.


Dicsőség az Atyának a Fiúnak és Szentléleknek,

miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen
2014. aug. 5.

Villanyszerelés érintésvédelemmelMegtanítottad kezemet vívni, karomat ércíjat feszíteni. 

Pajzsodat nyújtottad oltalmul és fegyverzeted védelmezett.                2Sámuel.22.35

                                    


 A villanyszerelő szakmunkás amint kikerül az iskolából, annak ellenére, hogy alapos és kitűnő elméleti oktatást kapott érintésvédelemből, mégis a saját bőrén tanulja meg, hogyan védekezzen a nem kívánt áramütések ellen. Ha azonban nincs erősáramú végzettsége, akkor hiába kitűnő villanyszerelő nem  foglalkozhat például nagyfeszültségű vezetékekkel.

Így van ez a pappal is, zöldfülű káplánnal pedig még inkább. Bár az ötéves teológián a sok-sok tantárgy között tanult valamennyi aszketika misztikát, dogmatikát, exegézist….stb, mégis a saját lelkének bőrén tanulja meg, hogy mit jelent és mennyire rázós a szellemi harc. Ez akkor is így van, ha okos, tapasztalt megújult, kitűnő emberektől további remek írásokat olvashat, elméletet tanulhat a démonok módszereiről és a démonoktól való szabadítás teológiájáról. A szabadítás szolgálatát egyébként bárki alkalmas és felkészült, szentségi életet élő hívő elvégezheti, a fölszentelt pap pedig még inkább kellene, hogy gyakorolja ezt a krisztusi küldetést, mint irgalmasságot a lelkek megmentésének szolgálatában.


Hála legyen Istennek, hogy idén nyáron repetázhattam Margharita nővér lelkigyakorlatából.
 Sok új tapasztalattal tértem haza, melyek közül a számomra legfontosabbakat írom le, hátha tanulhat belőle más is, mert most értettem meg a szellemi harcból valami újat a megkülönböztetés által.

  Hazajöttem a lelkigyakorlatról Szentlélekkel eltelve. 150-en voltak a lelkigyakorlaton és csak ketten voltunk résztvevő papok, így a lelki gondozás örömteli, de fárasztó munkájából bőségesen kijutott nekünk. Hazaértem, de nem nagyon pihenhettem meg, mert az ÚR sok munkát tett elém az utógondozásban. Miután a lelkigyakorlaton beszéltem arról, hogy az ezoterika, okkultizmus és köztük a török szem (evil eye) és az egyéb okkult tárgyak milyen súlyos és káros démoni befolyást hoznak létre a gyanútlan és tudatlan, megtévesztett hitetlen és hívő emberek életében, sokan kerestek meg felismerve megtévesztettségüket és kérték tőlem a szabadítás szolgálatát. Volt olyan ház, ahonnan háromdoboznyi okkult tárgyat szedtünk össze és azon a dicsőséges héten több tucat démontól szabadítottam meg a szenvedőket. Deo gratias!
Mindent a tanultak és a szellemi hadviselés szabályai szerint alázattal igyekeztem végezni a megszentelő Kegyelem állapotában. Ennek ellenére a szolgálataim után sorra jöttek a visszajelzések, hogy ilyen és ilyen bajok történtek egymás után a megszabadultak életében. Egyik fájdalmasabb volt, mint a másik, és mint a tőrdöfések úgy érték ezek a bajok őket. Nem értettem.Elgondolkoztam, imádkoztam és kértem a Szentlélek megvilágosító Kegyelmét.
 "Kezemet harcra tanította, karom ércveretű íjat feszít. 
Üldözőbe vettem ellenségeimet s elfogtam őket, nem tértem vissza, míg el nem pusztultak. 
Összetörtem őket, nem tudtak felkelni, a lábam alá estek. 
Erővel öveztél fel engem a harcra, az ellenem állókat alám vetetted."      Zsolt18.35-40
  Amikor  kiderült 3 évvel ezelőtt, hogy a rosszindulatú hólyagrák betegségemet az ördög okozta egy átkon keresztül akkor elmentem egy kitűnő exorcista paphoz, hogy imádkozzon értem. A szentelmény kiszolgáltatása szabályosan, pontosan, védelem alatt történt. Ennek ellenére amint eljöttem, még ki sem értem a városból, az autóm motorja beállt és totál káros lett. Ez volt az ördög bosszúja. Autóm a legprofibb és legmegbízhatóbb szerelő által volt karban tartva, akit valaha csak ismertem, ezért nem is értettem, hogyan történhetett ilyen. (– A Gondviselés ezután másik autót adott, melyről a „Testvéri szeretet csodája” címmel írtam. A történethez tartozik, hogy mielőtt elmentem volna az exorcista paptestvérhez, az urológusomnál voltam Dr.Domján Zsoltnál és egy borítékban egyhavi fizetésem akartam neki átadni. Nem fogadta el. Amikor az exorcizmus után az autóm motorja beállt és haza kellett hozatnom a kocsit autómentővel, a szállítás éppen annyiba került, mint amennyit a Doktornak szántam. Az volt az összes megtakarításom. Ha az orvosom elfogadta volna az összeget, nem tudtam volna az autót hazahozatni.)
 Ekkor a következőre emlékeztetett a Lélek. Az exorcista atyával sok évvel ezelőtt arról beszélgettem, hogy a kápláni éveimben számolatlanul sok és sikeres szabadítást végeztem el úgy, hogy semmilyen baj nem ért sem engem sem a reám bízottakat.. Aztán egyszer csak jöttek a bajok, lavinaszerű támadások, problémák. Abban maradtunk, hogy nem tudtuk az okát, de valamiért többé már nem voltam védelem alatt és abba kellett hagynom a szabadítás szolgálatát. Fájó szívvel tettem meg ezt és ezután évekig nem fogadtam senki bajban lévőt, hiszen magam is bajban voltam. Ez az ördög egyik módszere: ha nagyon zavarod a köreit  előbb kispadra ültet, majd likvidál, mint az erős Sámsonnal is tette. Megértettem, hogy az autóm is azért mehetett tönkre, mert rázós dolgokkal foglalkozván, valamilyen rejtett ok miatt nem voltam teljes körű "érintésvédelem" alatt.

  Tíz év távlatából összefüggéseiben felülről nézve az eseményeket, most már érthető minden a Szentlélekben. „Ő a szabadító” címmel megírtam a blogomban, hogy amikor káplán voltam, a sok-sok szabadítás mellett milyen győzelmet adott Isten az ördög felett. Mai eszemmel már tudom, akkor még nem tudtam, hogy az az esemény valójában már nem is szabadító szolgálat volt, hanem a több órás küzdelem hevében figyelmetlenül, kényszerűen-e nem tudom már, de belecsúsztam az exorcizmusba. Olykor az esetek annyira komplikáltak, és olykor olyan kicsi a mezsgye egy súlyosan démonizált személy állapota és egy megszállott lélek között, hogy kellő tapasztalat és rutin nélkül nagyon nehéz a kettőt már az elején világosan megkülönböztetni. Mentségemre legyen mondva, hogy az én Gondozottam nem mutatta a megszállottság egyértelmű hármas kritériumait és ezért indítottam az imát szabadító szolgálatként. Menet közben azonban lassan kiderült, hogy sokkal súlyosabb esetről volt szó és az  ördögűzést nem lett volna szabad elvégeznem, mert nem volt rá püspöki engedélyem. Azonban már nem volt visszaút abban a helyzetben, menni kellett tovább a megkezdett úton és a beteg érdekében az imát be kellett fejezni. Ha már így alakult, Istennek legyen hála, de a "szabadítás" így is eredményes volt. Mint írtam, akkor a küzdelem hevében csak későn ismertem fel, hogy milyen helyzetbe kerültem, pedig előtte alapos, fél évig tartó diagnózist végeztem. Arra emlékszem, hogy rengeteg démont űztem ki -akkor még tanulatlanul, bárdolatlanul protestáns módon, parancsolva végezve a szolgálatot - és végén nevén szólítva maga Belzebub távozott fájdalmas és fülrepesztő ordítással.(Ma már tudom, hogy ilyen manifesztáció nélkül is el lehet és kell is elvégezni a szabadítást.)

 A szolgálat végén a Szentlélek egy Igét hozott elém az elmémbe: 

„Többet ér az önmagán uralkodó ember a várost hódító hősnél!”Péld 16.32

Tudtam, mert a Lélek figyelmeztetett, hogy az ördög vissza fog vágni, csak azt nem tudtam, hogy hogyan. Igyekeztem hát mindenre nagyon odafigyelni ezután, mégis csak most tíz év után értettem meg, hogy mennyire ravaszul támadott vissza ott, ahol nem is gondoltam volna.

Kiderült, mert a Szentlélek előhozta, feltárta, hogy nem sokkal az exorcizmus után egy hívő Ismerősöm elvitte egy ingáshoz a fényképemet, hogy az inga okkult eszközével és módszerével információkat tudjon meg rólam. Mivel sajnos nem voltunk jó viszonyban –mondhatni bűn volt közöttünk- az ingázás okkult cselekménye által ismerősömön keresztül magam is démoni kötelék alá kerültem.(-Elborzadva hallom, hogy kismamák ezoterikus és okkult eszközökkel tudakolják születendő gyermekeik jövőjét és ezáltal ezek a gyermekek már magzati korukban démonizálódnak és így születnek meg. Milyen lesz az életük folytatása, ha már a kezdetben az ördög az ura a házuknak?)

  Mi történik ilyenkor? Az, hogy az egyik démon bejutván a védelem bástyája mögé, kaput nyit és teret készít a többi és nálánál erősebb démon érkezésének.

Kiderült, mert a Szentlélek ezt is feltárta, hogy az egyik jobb kezem, egy Szentlélekkel betöltekezett munkatársam volt a démon másik eszköze, mert Tőle kaptam tudatlanul azt a török szemet, melytől a Margharita nővér első lelkigyakorlatán szabadultam meg. („Az török áfium ellen való való orvosság” címmel írtam róla.) Nos, ez a démon a többiekkel összefogva aztán csőstől hozta rám és okozta bajokat, kihasználva magam és mások emberi gyengeségeit, bűneit.

   Miután a démonok az évek alatt ronggyá lőtték bástyáimat, mint a török a végvár falait, végső rohamra és gyilkos leszámolásra készültek, amikor rosszindulatú rákos betegséget kaptam egy átok által. Ilyen az ember! Egyszer már voltam rákos beteg átok miatt és most mégsem tudtam kivédeni az újabb támadást és ugyanabba a hibába estem bele.

 Isten azonban megmentett, megszabadított, meggyógyított és tanította kezemet, lelkemet és elmémet a harcra! Dicsőség és hála legyen Szent nevének! Nem csupán megmentett, hanem a betegségem keresztjéből új életek fakadtak. Deo Gratias! Most nyáron ui. már nem egyedül mentem el a Margharita nővér lelkigyakorlatára, hanem a családomból még nyolc személyt vittem magammal. Hatalmas boldogság volt nekem látni azt, hogyan újul meg az életük a Szentlélekben, mert Isten nagy kegyelmeket adott a családtagjaimnak.


Kantikum Iz38.10-20


Így szóltam: „Már életem napjainak közepén *


indulnom kell az alvilág kapui felé.”


Kutattam, életemből mennyi van még hátra; *


azt mondtam: „Nem látom meg az Urat az élők földjén,


és nem látok többé embert *


a föld lakói közül.”


Te azonban kimentettél, hogy el ne vesszek, *


és hátad mögé dobtad minden bűnömet.


Mert nem az alvilág dicsőít téged, †


és a halál sem magasztal; *


akik a sírba hulltak, hűségedben nem remélnek többé.


Csak az élő, csak az élő dicsér, mint ma én is; *


hűségedet az apák hirdessék fiaiknak.


Uram, szabadíts meg, †


hogy énekelhessük dalaidat *


életünk minden napján az Úr házában.

Nos, Szentlélekkel eltelten hazatérve a második Margharita nővér lelkigyakorlatomról, elvállaltam és bátran, hittel elvégeztem itthon a rám váró sok szabadítást. Sok év után örömmel vettem kezembe újra az Ige kardját és örömmel szolgáltam ismét a Szentlélek ezen fegyverével Isten gyermekei felé. Hálás szívvel gondoltam a Gondviselő Istenre, aki ugyan megengedte, hogy megrázzon és megsebezzen a szolgálat, de milyen boldogan ismertem rá a szerető Isten Igéjének szavára:

Megtanítottad kezemet vívni, karomat ércíjat feszíteni. 

Pajzsodat nyújtottad oltalmul és fegyverzeted védelmezett. 2Sámuel.22.35
Mivel a démoni befolyás és ártalom már megszűnt az életemben és ismét teljes védelem alatt voltam, nem is történt semmi baj velem. Voltak ugyan zaklatásaim a szolgálatom után, de használtam lelki fegyvereimet és Isten segítségével megálltam a talpamon.

Ugyanakkor elgondolkodtam azon és megértettem a saját tapasztalatomból, hogy most miért érte baj az általam megszabadítottakat, noha mindent nagyon pontosan, szabályosan és védelem alatt végeztem.

Azért mert az Ő életükben még vannak további behatolási pontjai az ördögnek, melyek még elrejtve maradtak előttük és előttem. Olyan ez, mint amikor a vár falán és a bástyákon felgyújtom a reflektorokat és vele leleplezem a sötétben ólálkodó ellenséget. Ezt a világosságot adja a Szentlélek a lelkipásztori munkában. Igen ám, de ha az ellenség a föld alatt készít alagutakat és azokon keresztül bejut a várfalak mögé, akkor a reflektorral hiába pásztázom az éjjeli sötétséget. Ekkor van szükség a megkülönböztetés karizmájára, további sok-sok imára, böjtre, áldozatra és türelemre, míg a Szentlélek feltárja a rejtett dolgokat.

  Megértettem, hogy ezeknek a Testvéreknek az életében még rejtett bűnök, fel nem ismert, elfelejtett okkult cselekmények lehetnek, melyeket a sötétség gondosan eltakar, hogy állásait, erősségeit és befolyásait fenn tudja tartani. Ezért azt kértem a Gondozottaimtól, hogy minden nap szorgalmasan imádkozzanak a Szentlélekhez, imádkozzák a Szentlélek litániát vagy más imát, hogy a Lélek tárja fel az ördög titkos alagútjait erősségeit az életükben. Mert amikor a Szentlélek segítségével elérjük a gyökérproblémát az emberi lélekben, akkor tudjuk kidobni a viperát a fészkéből.


„A vigasztaló Szentlélek pedig, kit az Atya az én nevemben küld, az titeket megtanít mindenre és eszetekbe juttat mindent, amiket nektek mondottam”     (Jn 14, 26).


64. zsoltár


Ünnepélyes hálaadás


Sion alatt a mennyei várost kell értenünk (Origenész).Téged illet, Isten, Sion hegyén a dicsérő ének, *


† neked teljesítik Jeruzsálemben


a fogadalmakat.


Mivel te meghallgatod az imát, *


hozzád viszi bűne terhét minden ember.


Terheljenek bár gonosz tetteink, *


eltörlöd azokat irgalmasan.


Boldog, akit kiválasztasz, és magadhoz emelsz, *


hogy csarnokodban élhesse életét.


Ó, hadd telhessünk el házad javaival, *


templomod szentségével!


Mivel igaz vagy, csodákat művelsz, †


s úgy hallgatsz meg minket, szabadító Istenünk, *


minden földhatárnak


és messzi tengernek reménye!


Erőddel szilárd hegyeket emelsz, *


hatalommal övezed derekad.


Megzabolázod a tenger harsogását,


mennydörgő hullámait *


és a népek háborgását.


Csodajeleidet félik, akik a föld határain laknak: *


Keletnek és Nyugatnak te vagy öröme.


Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen


2014. júl. 8.

Facebook misszió - Bejegyzés lezárva. Folytatás a facebook misszió 2. bejegyzésben.

Közkívánatra teszem közzé azok számára, 
akik nem szeretik a facebook oldalt, 
de kérték, hogy néhány bejegyzésem osszam
meg velük. 

......

MÁRIA FRIGYLÁDA 
- FRIGYNEK SZENT SZEKRÉNYE!
 
A világ világosságát hordozta magában, az élő Istent.
A keresztség óta nekünk is frigyládává kell válnunk.
Gyakori szentáldozás nélkül olyanok vagyunk, mint az üres és sötét viharlámpa.
Óh! Szívem szomorúsága, hogy mennyi katolikus él református életet.EGY SZOMORÚ ESET MARGÓJÁRA!

Ha a tudomány nem alázatra épül, romhalmazzá válik az egész felépítmény...

"MERT AZ EGÉSZ LELKI ÉLET ALAPJA AZ ALÁZATOSSÁG."
     AVILAI NAGY SZENT TERÉZDROG DEALER JÉZUS
 A drogos naponta szedi miután rászokott.
A drogos ezután már egy más világban él, a régi már nem számít neki.
Ő tudja, hogy mit veszít, ha nem kapja meg a napi adagot.


Jézus az örök élet kenyerét adja. 

Aki szedi abban már a menny él, abban már az örökkévalóság dobog.
Aki szedi az már egy más világban él, a jelenvaló már nem számít neki. Aki szedi, az tudja, hogy mit veszít, ha nem kapja meg naponta.
Te rászoktál már a menny bódult örömére?
Isten téged is keres és bódul utánad, hogy elbódítson.


"Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.” Erre ezt mondták neki: „Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret!” Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. 
De megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek." Jn6.33


A CSENDES HÁTTÉR

Kinyitod a hűtőt, benézel és örömmel látod, hogy tele van friss élelemmel. A háttérben csendben zümmög, dörmög a hűtő motorja. Ez az állandó és megbízható duruzsolás biztosítja, hogy a drágán megszerzett földi jó ne romoljon meg.
Ilyen nélkülözhetetlen motor a szíved imádsága is. A háttérben csendben duruzsol a mennyel és biztosítja, hogy lelki javaid ne romoljanak meg.
Ha nem imádkozol, akkor a keresztségben...stb. kapott lelki javak megromlanak, a szíved hűtőszekrénye üressé és fagyossá válik és el kezdesz lelki konzervek, pótlékok után vadászni.
Duruzsolj, transzformálódj és töltsd fel magad táplálékkal!


"Ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.
Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?”
Az tetszik Istennek – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.
Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.
Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. 

De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek. ” Jn6.27-35


Petra!
11 hónapos saját tenyésztésű malinois kutyám  őrző védő alapozó  munkát mutat be. 
Dicsőítő zene: Matt Redman: Your grace finds me 
Kegyelmed megtalál engem.
 

NEM LEPŐDTEM MEG!
Ma reggel a facebook nem engedte megosztani az alábbi tartalomhoz tartozó internetes oldalt, mert úgymond mások számára sértő tartalmat talált benne. 
Kénytelen voltam kimásolni és úgy közzé tenni mások lelki javára, épülésére, szabadulására. 
DEO GRATIAS!


A Szent Benedek Medál a Katolikus Egyház egyik nagyon erős szentelménye, egy exorcizáló tulajdonságokkal rendelkező szent jegy, melyre rá vannak vésve a szabadító ima szavainak kezdőbetűi.

Számos hatást tulajdonítanak neki: gyógyulások, védelem a gonosz ellen, kegyes halál (szentségben)... De vigyázat: a Szent Benedek Medál nem talizmán, nem mágikus tárgy, hanem olyan eszköz, amely segít bennünket megszentelődésünk útján, hála az Egyház imájának, a hatása szoros kapcsolatban állván az általunk tanúsított hittel, reménnyel és szeretettel.
Először is, egy kis történelem: Nursiai Szent Benedeket (Itália, 480-543), Szent Skolasztika ikertestvérét, a nyugati szerzetesség pátriárkájának tartják, az ő „Szent Regulája" - melyet jogosan tekintenek az európai civilizáció létrejötte egyik legfontosabb tényezőjének - a nyugati szerzetesi közösségek szervezésének alapja.

Az ő ihlete szerint a keresztény életnek és különösképpen a szerzetesi életnek a lényege a szemlélődéssel egyesített cselekedet, ez a következő mottóban foglalható össze: „ORA ET LABORA!" - „Imádkozz és dolgozz! ". Ezért is egyesül a Benedek-rend emblémájában a Kereszt, a Könyv és az Eke. (Milyen jó lenne, ha újra felfedeznénk e szentnek a tanítását, akit az Egyház EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJÉVÉ nyilvánított!)

Ahhoz, hogy megértsük a Medál jelképrendszerét, a következő dolgokat kell tudnunk Szent Benedek életéről: abban az időben, mikor remeteként élt egy Subiaco melletti barlangban, mivel szentségét hamar felfedezték, egy közeli vallási közösség, melynek meghalt a rendfőnöke, megkérte, hogy vegye át a vezetésüket. Egyeseknek viszont nem volt ínyére az az aszkézissel és vezekléssel teli élet, amelyet Benedek megkövetelt, és megkísérelték megölni, mérgezett bort és kenyeret kínálva neki. De ő csodálatos módon megmenekült: mikor Szent Benedek a kereszt jelével illette a felkínáltakat, a boros kehely felborult, egy holló meg elrepült a kenyérrel. Benedek elhagyta őket, visszatért a barlangjába, s mivel sok ifjú gyűlt köréje, aki követni akarta őt, idővel megalapította a rendet, amely a nevét viseli. 529-ben létrehozta a rend legfontosabb anyaházát, a Monte Cassino hegyén, Itáliában.

A MEDÁLRÓL
Szent Benedek medáljának eredete igen régre nyúlik vissza. Bizonyos, hogy már 1000 körül nagyon népszerű volt, mert maga IX. Szent Leó pápa is meggyógyult általa, még fiatal korában: : . , .
Hivatalosan először XIV. Benedek pápa hagyta jóvá a Medált az 1741. december 23-án és az 1742 márciusában kiadott brévében'S, melyek szerint aki hittel hordja a Medált, búcsút'6 nyer, ha a megszentelő kegyelem állapotában van (ezt Isten kegyelméből, szentgyónás és áldozás, valamint a bűnöktől való távol tartásunk által nyerhetjük el), és ha imádkozik a Szentatya szándékára (például egy-egy Hiszekegy-, Miatyánk-, Üdvözlégy-, Dicsőséget stb.).
1880-ban, Szent Benedek születésének 1400. évfordulójára verték Szent Benedek Jubileumi Medálját. A Medálnak jelenleg talán az egész világon ez a legelterjedtebb változata.


A MEDÁL ELŐOLDALA
Az előoldal a szentet ábrázolja, amint jobb kezében a keresztet tartja, bal kezében nyitott könyv van, a Szentírás által ihletett Regula; az ő jobbján egy serleg látható, amelyből egy vipera kúszik ki, miután keresztet vetett rá. A balján egy holló készül elrepülni a mérgezett kenyérrel.
A szent alakja alatt ezek a szavak olvashatók: „Ex S. M. CASINO MDCCCLXXX" - „Casino Szent Hegyéről 1880". Kétoldalt, apró betűkkel: „CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI" - „SZENT BENEDEK ATYA KERESZTJE." Körben, a medál szélén: „EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR" - „HALÁLUNKKOR VÉDELMEZZEN MEG JELENLÉTÉVEL,"

A hátoldalon egy kereszt látható, melynek karjain, mellette és körös-körül iniciálék olvashatók; ezek feloldása adja a szabadító imádság szövegét:
PAX
Béke (A Benedek-rendiek köszöntése és mottója)

A MEDÁL HÁTOLDALA
C. S. P. B. - Crux Sancti Patris Benedicti, Szent Benedek Atya Keresztje
C. S. S. M. L. - Crux Sacra Sit Mihi Lux, A Szent Kereszt Legyen az Én Fényem
N. D. S. M. D. - Non Draco Sit Mihi Dux, Ne a Gonosz Legyen az Én Uram
V R. S. - Vade Retro Satana! Távozz Tőlem, Sátán!
N. S. M. V. Nunquam Suade Mihi Vana, Nem Fogsz Meggyőzni Hiábavalóságokkal
S. M. Q. L. - Sunt Mala Quae Libas, Amit Nekem Mutatsz, az Rossz
I. V. B. -Ipse Venena Bibas, Te Magad Idd Meg a Mérged

A MEDÁL VISELÉSE
Vannak más Szent Benedek Medálok, amelyek majdnem olyanok, mint a fent ismertetett, de hiányzik róluk az „EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR" („HALÁLUNKKOR VÉDELMEZZEN MEG JELENLÉTÉVEL') kifejezés és más apró részletek. Mindegyik változat viselése búcsút eredményez.
Néha a Medál részét képezi egy Szent Feszületnek, mégpedig a Corpus feje mögött. Ezt a feszületet „A Békés Halál Keresztje" néven ismerik, nemcsak a Medál exorcizáló (ördögűző) tulajdonsága és Krisztus Testének ábrázolása miatt, hanem Szent Benedek sajátos patronálása miatt, amely halálának körülményein alapszik. Nagy Szent Gergely pápa (540-604) Dialógusainak II. könyvében leírja Szent Benedeknek az örökkévalóságba való átmenetét: „Megparancsolta a szerzeteseknek, hogy vigyék az oratóriumba, ott megerősítette magát magához vévén Megváltó Krisztus Urunk Testét és Vérét. Legyengült testét tanítványai támogatták, de azután saját lábán állt meg, és kezeit az ég felé emelte. És amint így imádkozott, kilehelte lelkét. "
Teljes búcsú adatik, a szokott módon, annak, aki halála órájában megcsókolja, megérinti vagy valamely módon megtiszteli a Szent Keresztet és felajánlja lelkét Istennek.
Mikor valaki hozzájut a Medálhoz (Feszülettel vagy anélkül), vigye el egy paphoz, hogy áldja meg azt a Római Szertartás szerint. Bármelyik pap megteheti ezt, bár a hagyomány azt ajánlja, hogy a pap Benedek-rendi legyen.
A medál imájának régi magyar formája

"A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!"A HIT
Bizalom és engedelmesség. 

Ez a gyermekség lelke, amit az ÚR alapvetőnek nevezett az üdvösséghez.
Aki csak tud Istenről, de nem ismeri az nem is bízik benne és nem is engedelmeskedik neki.
A bűn pedig, ami a halálba visz éppen ez:
bizalmatlanság és engedetlenség.TUDÁS ÉS ISMERET

 "Krisztust akarom megismerni, és feltámadásának erejét!"

-Tudok arról, hogy létezik a porsche911, de nem ismerem, mert még soha nem vezettem.
-Tudok sok információt az amerikai elnökről, de nem ismerem. Ellenben ha meghívna egy három hónapos közös nyaralásra, utána már elmondhatnám, hogy ismerem őt.
-Sokan tudnak Istenről, a feltámadásról....de nem ismerik ŐT és erejét, ezért nélküle élve valami más gyenge pótlékot keresnek maguknak.
Isten nem pótolható, de az ismeret hiányossága igen!


Fil3.7 Ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek tartottam Krisztusért. Sőt, mindent veszteségnek tartok Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének mindent fölülmúló voltáért. Őérte mindent veszni hagytam, és szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem, és hogy én őbenne legyek, nem a saját megigazulásom alapján, amely a törvényből származik, hanem az által a megigazulás által, amely Krisztus hitéből való, vagyis amely Istentől van a hit révén.Krisztust akarom megismerni, és feltámadásának erejét!"

106. Zsoltár- részlet "Elküldte igéjét, és meggyógyította őket, *
életüket kimentette a pusztulásból,
hogy az Úrnak hálát adjanak jóságáért, *
az emberekkel tett nagy csodáiért,
hogy a dicséret áldozatát bemutassák, *
és ujjongással hirdessék tetteit."

 Újra Magyarországon járt a dél indiai szerzetesnővér Margaritha Valappila, a Jézus él és a Jézussal az élet útján c. könyvek írója. (A könyvek szerzője a maga a Szentlélek volt.)
Karizmákkal, adományokkal, humorral, bölcsességgel, dicsőítéssel...stb. fűszerezett lelkigyakorlatán számos testi és lelki gyógyulásban volt része a lelkigyakorlatozók közösségének.
Istennek legyen hála!


"Aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak.” Jn.7.38
"Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek." Jn14.12


LEGUTÓBB EGY ÉDESANYA TANÚSÁGTÉTELÉT HALLHATTUK, AKINEK A SZELLEMI FOGYATÉKOS GYERMEKE MARGHARITA NŐVÉRNÉL GYÓGYULT MEG, AMIKOR IS AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÉ VITTE FELAJÁNLVA A GYERMEKET ÉS KÉRVE SZÁMÁRA A GYÓGYULÁST. AZ ÉDESANYA RENDELKEZIK A KÖLNI ORVOSI KONZÍLIUM IGAZOLÁSÁVAL, HOGY A GYERMEK MEGGYÓGYULT. SZELLEMI FOGYATÉKOSSÁGBÓL VALÓ GYÓGYULÁSRÓL NEM OLVASUNK AZ EVANGÉLIUMBAN, EZ TEHÁT JÉZUS ÍGÉRETÉNEK A BETELJESEDÉSE, HOGY NAGYOBB DOLGOK IS FOGNAK TÖRTÉNNI. ALLELUJA!

A BALFÉK ATEISTA
"Egyszer egy ateista ezt a kérdést szegezte nekem egy tévé műsorban: „Ha jól értem önt, Jézus vére már kétezer éve rendelkezésre áll; de ha valóban olyan erő van benne, mint ön azt állítja, akkor miért van a világ mégis ilyen sajnálatra méltó állapotban?”. „Nézze, uram - válaszoltam -, rengeteg szappan van forgalomban, mégis sok ember még mindig koszos. A szappan senkit nem tisztít meg a puszta meglétével, még akkor sem, ha az illető szappangyárban dolgozik - hacsak meg nem mosakszik vele”. Kérd Istent, hogy tisztítsa meg bűnös életedet Jézus vére, és akkor velem együtt csatlakozol azokhoz a milliókhoz, akik hittel éneklik a régi himnuszt: „Van erő, van, csodás erő van, Jézus drága szent vérében.” 
REINHARD BONNKE

A NYUGDÍJAS NOBEL DÍJAS
POLIHISZTOR

Itt él a közelben. Látom minden nap amint bevásárolni megy. Tudom, hogy melyik bárban trécsel szokásosan....de csak messziről tisztelem, tanácsot még nem kértem tőle.
Isten is itt él közöttünk,Látom minden nap kezének munkáját az emberek életében....... Ha azonban csak messziről tiszteled Őt és nem kérsz tanácsot Tőle, messziről fogod tisztelni Őt majd a mennyben is.
Amint a naphoz közeli bolygók melegebbek és a távolabbiak egyre hidegebbek, fagyosabbak, így lesz majd azokkal is akik most csak messziről tisztelik az URat.

AKI ÖNMAGÁT VÁLASZTJA TANÍTÓMESTERÉNEK,
AZ BOLONDNAK LETT TANÍTVÁNYA." Szent Bernát .AZ INTELLEKTUS ÖNMAGÁBAN 
EGYSZÁRNYÚ MADÁR....béna kacsa.

 A hit és az ész ( fides et ratio ) olyan, mint a madár két szárnya, melyekkel az emberi szellem fölemelkedik az igazság szemlélésére. Szent II. János Pál pápa
"A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál." Rom10.10
A csak intellektusát fejlesztő hívő ember azt a kockázatot vállalja, hogy TÚLTENG BENNE AZ INTELLEKTUS GŐGJE ezért a megszentelő kegyelem nélkül vagyis szentségi élet nélkül él és közben:
- meggyengül a hite
- elveszítheti a megigazulást
- elveszítheti a tanúságtételt és az üdvösséget


"Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga és az Atya, meg a szent angyalok dicsőségében."
Lk9.26
"De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom Atyám előtt, aki a mennyekben van." Mt10.33

Fides at ratio: "Mégpedig maga Isten az, aki az igazság és ezáltal önmaguk megismerésének törekvését az emberek elméjébe oltotta, hogy Istent megismerve és Õt választva képesek legyenek eljutni egyúttal az önmagukról szóló teljes igazsághoz." (vö. Kiv 33,18; Zsolt 27 [26], 8–9; 63 [62],2–3; Jn 14,8; 1Jn 3,2) .[1]


A JÓ KUTYA KIDOLGOZZA A TÖRÉST 

Számára mindegy, hogy milyen minőségű talajon fektették le a nyomot mindegy, hogy hány órás a fektetett nyom mindegy, hogy milyen irányú a törés mindegy, hogy hány törés van a nyomszáron mindegy, hogy időközben más állatok vagy járművek keresztezték a fektetett nyomot.. A jó kutya nem adja fel és végig kidolgozza a nyomot.
Tudod miért van a törés a nyomon? Egyrészt azért, mert a kutya orra könnyen monoton belefeledkezik az egyenes nyomszáron a nyom elején felvett nyomba és azt követve túlszalad a törésen, amikor a nyom más irányba fordul és elveszti a személy lábnyomát.
A nyom törése tehát élesíti, ébren tartja a kutya figyelmét, hogy pontosan kövesse a nyomot lépésről lépésre....és ha tudnád, ha láttad volna már egyszer, hogy mekkora a kutya öröme a nyom végén kapott jutalom miatt!
Tudod miért van törés az életedben? Azért, hogy ha már egyszer fölvetted az Isten lába nyomát, ha már egyszer megérezted az Ő jelenlétét el ne veszítsd Őt az életed útján monoton és vakon más irányt követve. A törés arra való, hogy korrigáld életed irányvonalát, és ne térj le az Isten útjáról, hogy Őt lépésről lépésre nyomkövetve meg is találhasd Őt személyesen az út végén már most, hogy attól kezdve már együtt járjátok tovább az utat egészen mennyig...és ha tudnád, ha egy picit is hinnéd, hogy mekkora lesz a jutalmad és az örömed, hát biza nem késlekednél nyomozni!
Meddig lesz még fals az orrod, meddig jársz még fals és kihűlt szívvel idegen nyomon? Írva van! "Aki keres az talál." Mt7.8
Te miért adod fel az első törésnél, az első miértnél, az első értetlenségnél az Isten keresését életed útján? Igaz, jobb ezt is mint a kereső munkát kölyökkorban elkezdeni, de ha lemaradtál róla, soha nincs késő.
Volt már olyan bajnok kutya, amelyik felnőtt korban kezdte el tanulni a nyomkövetést.
Keresd, keresd! Hajrá!

A JÓZAN ÉSZ ÉS A HIT HALÁLA
KÖNYVAJÁNLÓ: mert ahol kidobják a katolikus hitet az ablakon, minden szellemi moslékot befogadnak az ajtón.
Hasznos és kitűnő olvasmány! 
Jó szívvel ajánlom a kedves Olvasó figyelmébe.
  Kovács Gábor atya katolikus pap. Felkérték, hogy tartson egy előadás sorozatot a Mária Rádióban a New Age-ről. Ennek a tizenhat előadásnak lett az eredménye ez a kötet, melyben elsősorban a mágikus gondolkodás elméleti kritikáját és felismerésének kritériumát fogalmazza meg a szerző.
Furcsa kettősség,
- hogy egy egyre inkább racionalizálódó korban élünk,
ahol sokan a vallást idejétmúltnak, mítosz és babona keverékének tartják, amiben a kor felvilágosult, ésszerűen gondolkodó embere nem hihet, hiszen világunk a tapasztalati tudományokra épül,

- ennek ellenére azonban mégis egyre többen fordulnak az asztrológia, spiritualizmus és okkult jelenségek felé.
Újra megjelennek a boszorkányok, akik most a barátaink és jótevőink, a kártyavetők, jósnők, olyanok, akik a csillagokból mondják meg, mit hoz a jövő,

- egyszóval mindazok, amikről azt gondolhatná korunk felvilágosult embere, hogy középkori babonaság.
Ennek ellenére mindez egyre divatosabb napjainkban, és újra virágkorát éli megalázva a gondolkodó embert.


A NÖVEKVŐ HIT!


A MÍNUSZ EGYES HIT: Közömbös, nem kereső esetleg lázadó hit. Az Isten tagadás is hit.

 A NULLÁS PASSZÍV HIT:
A bajban kezeit kétségbeesetten tördelő, kételkedéssel könyörgő.
Lk12.29 "Ne kételkedjetek!"


AZ AKTÍV HIT:
Gyermeki bizalommal kér és mozdul, mint a vérfolyásos asszony, aki széttolta a tömeget maga előtt, hogy megérinthesse Jézus köpenyének szélét, tudván, hogy ez is elég ahhoz, hogy az erő kiáradjon Jézusból és ő meggyógyuljon.
1Jn5.14 "Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja." 


A GYŐZTES HIT:
AZ ÚRtól kapott hívőknek járó hatalommal parancsol.
ApCsel16.18 "Pál már bosszankodott miatta, hátrafordult és rászólt a (gonosz) lélekre: „Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, menj ki belőle!” Ki is ment akkor mindjárt."
Jn14.12 "Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek."

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!” Lk17.5

MÁRIA MAGDOLNA ZSÁKUTCÁJA?


Szentháromság ünnepén hálával gondolok arra, hogy Isten ajándékozó akaratából a keresztény család célja, hogy leképezze, megvalósítsa,  megélje a Szentháromság szeretetközösségét. Most jelent meg a Szeretetláng Kiadó jóvoltából ez a lelki füzet, melynek címe:
Legyen minden család szentély. Ebből idézek.
„Szeretetlángja által Mária a leghathatósabb kegyelmi ajándékot adja az embereknek, hogy rátaláljanak Fiára, aki maga az élő Szeretetláng. A családokat külön is megszólítja, szentélynek nevezi őket, és így szól hozzájuk. A családok, ó magyar családok szétszórva, mintha lelkük nem volna halhatatlan, úgy élnek!
 Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket, össze akarom tartani a szétszórt családokat.”
  Ha a Szeretetláng összetartó erejében a keresztény család megvalósítja eme isteni szándékot, akkor létrejön egy evangéliumi bomba, egy hatalmas tanúságtevő erő a hitetlen világban, és ez a bomba lelkileg erősebb, mint az ördög mindent szétrobbantani akaró trotilja. A családot éppen ezért bombamód támadja a másik cég is, hogy a Szentháromság jelenléte ne valósulhasson meg a világban. A sok ezer között ilyen támadás az is, hogy a média hamis és hazug példákat állít az emberek elé.
    A celeb világ, a démon öleb világ egyenesen büszkélkedik a házasságtöréssel, divattá vált a hűtlenkedés és azzal dicsekszenek, ami szégyellni való. A parázna hivalkodás tolakodó démona, a szemek kívánsága pedig számtalan apát és anyát kísért meg azzal még a keresztények között is, hogy gondolatban vagy szóban vétsenek a házastársi hűség ellen, amely éppen olyan bűn, mint a tettleges házasságtörés.

  Nézzünk ma egy kicsit mélyebbre Mária Magdolna történetébe. J8.1[1]
A farizeusok házasságtörésen érik ezt az asszonyt. Jézus a templomban volt, amikor a farizeusok megkeresték őt ezzel az üggyel. A jeruzsálemi templom alja, a járó része nem földes, homokos volt, hanem kőtáblákból állt.
Mikor odavitték a házasságtörő asszonyt, a farizeusok Mózes törvényét emlegették. Ekkor Jézus lehajolt és UJJÁVAL írni kezdett a földre, vagyis a KŐTÁBLÁRA. Ennek nagyon fontos jelentése van, mert a kőtábla szó azonnal felidézi bennünk a mózesi két kőtáblát. Figyeljünk csak, hogy mit mond az Ige.
 
Kiv 31.18 „Miután  befejezte  szavait, amelyeket a Sínai-hegyen Mózeshez intézett, átadta neki a bizonyság két tábláját, a kőtáblákat, amelyekre ISTEN UJJAI írtak.”
Lukácsnál pedig ezt mondja Jézus Lk 11,20: „Ha én ISTEN UJJÁVAL űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa.”
Isten Ujja úgy jelenik meg tehát, mint Isten Országának a megnyilvánulása ítélet és irgalom egyszerre a Szentlélek és az irgalom erejében.
Jusson eszünkbe Dániel könyvében a király lakomája, ahol Isten ujja ír a falra és az üzenet a király hatalmának és életének a végét jelenti.
Dániel 5.5 és 24„Ugyanabban az órában emberi kéz ujjai jelentek meg, és írni kezdtek a lámpással szemben a királyi palota falának mészfelületére. A király észrevette az író kéz ujjait. Erre a királynak elváltozott az arca, s gondolatai megrémítették. Azt az Istent ellenben, akinek kezében van az életed és egész sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte a kezet és ujjat, amely ezt az írást felrótta.”
Jézus tehát megszünteti a farizeusi ítélkezés hatalmát, amely így a saját ítéletük lesz számukra és megvalósítja most Isten ujja az élet és irgalom hatalmát.
Jézus talán azt is gondolhatta magában:
Jn8,58„Bizony, bizony, mondom nektek:Mielőtt, Ábrahám lett, én vagyok.”
 „Ti beszéltek nekem a Törvényről és megkövezésről? Hiszen Én ott voltam, amikor Mózes megkapta a kőtáblákat! Mi az, hogy Mózes? Hiszen már Ábrahám előtt ÉN VOLTAM ÉS VAGYOK ! Engem vizsgáztattok az Élet Urát a törvényről, az életről? Hát majd megtanítalak én benneteket az életre.”
Az sem figyelmen kívül hagyható szempont, hogy Jézus ebben a pillanatban ott ül a köréje sereglett nép között templomban. Ülve tanítani abban a korban azt jelentette, hogy tekintéllyel, hatalommal szólal meg valaki. Lépjünk most tovább a jelenetben és már kint vagyunk a templom téren.
Kicsit eltérve az evangélium szövege által sugallt értelmezéstől, most önkényesen gondoljunk arra, hogy Magdolna a férjét csalta meg. A kép hátterében látható farizeusok a tér közepére taszítják Magdolnát és ökölnyi köveket vesznek a kezükbe, hogy szadista módon halálra kövezzék őt. Pont ők teszik ezt, akik ismerik a Szentháromság ünnepén is felolvasott ószövetségi Igét:
„Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő,
kegyelemben és hűségben gazdag.” Kiv34.4-6
Ismerik az Igét, mégis veszik a pimasz bátorságot, hogy azt ne tartsák meg és önmaguk oktalanságát fölébe helyezzék az isteni tanításnak. Ismerik az Igét, de mégis veszik maguknak a képmutató jogot, hogy vallási törvény alapján ítélkezzenek és embert öljenek.
 Ekkor  megszólal Jézus. Tudjuk, mit mond, hogy az vesse Magdolnára az első követ, aki közülük bűntelen. Ekkor az isteni Szó áttöri a képmutatásuk vastag falát, az Ige, mint a szálka a lelkük körme alá hatol és megfájdul a lelkiismeretük. Kiejtik a kezükből az öklömnyi köveket és a hóhérok megszégyenülve eloldalognak.
  Megfájdult a lelkiismeretük, de meg nem tisztult, meg nem javult, mert nem fogadták be az Igét. Úgy oldalognak el, mint az oroszlán által megvert és elzavart dögevők, akik visszanézve már az ínyüket húzzák fenyegetően felfelé és azon gondolkodnak magukban, hogy visszatérve miként veszejtsék el Jézust. Lk6.11
  Jézus lehajol az asszonyhoz, az Élet Ura irgalommal emeli fel őt magához és megmenti az életét, de figyelmezteti is, hogy többé ne vétkezzen. Kérdezzük meg magunktól, hogy a gyónásainkban ott van-e részünkről ez a komoly szándék, hogy erősen megfogadjuk, hogy többé nem akarjuk elkövetni ugyanazt, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülni akarjuk. Sokszor azért esünk vissza ugyanabba a bűnbe, mert az erős fogadás oly gyenge bennünk.
 Ujjongva látjuk ebből a jelenetből is, hogy a Jn3.17 igazsága, miként teljesedik be itt is. Jézus nem elítélni jött, hanem megmenteni.

  Szándékosan vágtam meg úgy a képet, hogy Magdolna egyedül maradjon a téren. Az Irgalom Ura miután megmentette őt, tovább megy küldetésének útján és kisétál a jelenetből. 
   Magdolna azonban mégsem marad egyedül. Ott maradnak benne a férje vádjai, kárhoztató ítéletei és ebből következően a saját önvádja, önmaga kárhoztatása. Magdolna haza megy a térről és mi fogadja otthon. A férje ítélete, haragja, megbocsátani nem tudó szíve. A férje lassan olyanná válik otthon, mint a tengeri sün. Szavak nélküli ítélkezése, metakommunikációja Magdolna felé naponta okoz mély sebeket és lelki vérveszteséget Magdolnában és korbácsolja fel a saját magát kárhoztató vádakat. Mindenért csak ő a hibás, elrontott mindent, tönkretette férje hírnevét, megszégyenítette a törvényt, megalázta írástudó férjét a zsinagóga előtt, megalázta őt mások és a gyerekek előtt.....Magdolna és a házassága pszichikailag, lelkileg és fizikailag az összeroppanás felé halad és már nem sok választja el az asszonyt attól sem, hogy megtébolyodjon.
  És itt most lélekben ugorjunk egyet, mert mostantól kezdve általánosságban a mindenkori Magdolnákról és Férjekről beszélek. Miért nem tud a férje megbocsátani? Mert ő maga is vak farizeus. Mert ő maga sem élte még át az irgalom mindent megújító szeretetét. Nem törvényszerű, de szinte szükségszerű, hogy az a férfi, aki sohasem vagy csak nagyon ritkán járul szentgyónáshoz, annak lassan és észrevétlenül megkeményedik a szíve és mivel maga sem éli át, hogy nyomorult és szörnyű bűnei ellenére milyen irgalmas az Isten, ő maga sem tudja megbocsátani mások szörnyűségét.
   Ebben az az ördögi, hogy ez a megkeményedés lassan megy végbe, és a lelkileg lusta ember, aki nem végez önreflexiót, hanem helyette sörrel relaxál fáradt munkás életében az bizony nem veszi észre, hogy nem a munkától, hanem a bűntől fáradt meg az élete. Ha még ráadásul gőgös farizeus is, aki nem fogadja el, hogy a gyóntató pap személyében in persona Christi Jézus tükröt tartson neki, akkor ez az ember elveszett.
   Az, aki nem tud bocsánatot kérni Istentől az, aki ennyire tiszteletlen a Mindenhatóval szemben, aki ennyire gőgös, hogy semmibe veszi az Istent, az hogyan tudna bocsánatot kérni a másik bűnös embertől? Semmibe fogja venni az embert is, gőgjét, sértettségét fontosabbnak tulajdonítja, mint a kapcsolatot és nemcsak haragot fog tartani, hanem halálra kínozza a másikat azzal, hogy újra és újra fölemlegeti a másik bűnét.
   Vannak házasok, akik úgy gondolják ilyen helyzetben, hogy majd az idő mindent megold. Egymással nem tudnak beszélni ezért engedik, hogy az élet menjen tovább és az idő múlásával majd lehűlnek a lázas sebek. Az idő azonban nem oldja meg a megbocsátatlanság, a szeretetlenség bűnét. Amikor két autó összeütközik és kárt okoznak egymásnak, csak akkor csitulnak le az indulatok, ha a biztosítási lapok cseréjével rendezik az egymásnak kölcsönösen okozott kárt. Ha az egyik fél elhajt a helyszínről, akkor a kár rendezetlenül megmarad.
   Ha nincs bocsánatkérés, akkor a kár rendezetlen marad. Olyan ez, mint amikor kapálás közben ráhúzom a kapával a homokot a gyomra. Nem látszik többé, de ott van és újra ki fog hajtani.
   Nagyon sokszor éppen ezt eredményezi az is, ha valaki ritkán járul szentgyónáshoz azt gondolván, hogy neki elegendő megbánni a bűneit. A tapasztalat azt mutatja, hogy a bűnök újra kihajtanak. A gyónás nélküli bűnbánattal elvágjuk ugyan a gyomot a gyökerétől, de mivel a bánatunk és erős fogadásunk nem tökéletes, csak ráhúzzuk a gyomra a homokot és a bennmaradó gyökér mint a visszavágott tőke, még jobban megerősödve termeli újra bocsánatos bűneink halmazát, melyek egyenes úton vezetnek a halálos bűnbe.
  A plébánián hat éve permetezem totális gyomirtóval minden évben több alkalommal a behurcolt királydinnyét és bogáncsot. Most tartok ott hat év után, hogy körülbelül a felére csökkent a gaz mennyisége. Mennyire így van ez a lelkünk kertjével is. Még ha gyakran járulok is szentgyónáshoz, ha gyakran permetezem is a bűn bennem élő gyökereit a megszentelő kegyelem totális gyomirtójával, még akkor is csak kitartó következetes munkával, együttműködve az isteni Kertésszel tudom elérni, hogy lassan megszabadulok a főbűnök uralmától és a virágzó bocsánatos bűnök libatop tengerétől. Nagy paré vagyok, ha nem így cselekszem. Bizony szőrös disznóparévá tud eldurvulni a szőrös szívű ember.
   A mai modern kor Magdolnájának férje ezt a lelki utat járja be. Mivel az őszinte bűnbánat és szentgyónás hiánya miatt tele van sötétséggel, teljesen torz az önismerete is. Sötétségében, haragjában nem veszi észre, hogy a házasságtörést ő maga készítette elő lassan, ám biztosan. Az évek során elhangzott sok bántó szava, rigolyás önzése, fizikai és pszichikai bántalmai, sörgőzös szexualitása, Magdolnának a gyermekek előtt történt többszöri megalázása törvényszerűen vezetett odáig, hogy a számtalan sebből vérző felesége számtalan kísértést visszautasítva egyszer csak mégsem tudott ellenállni annak, hogy sajgó sebeit egy férfi vigasztalásában csillapítsa.
   A Férj sötét lelke olyan, mint a sír, amelyből hiányzik a Szent Isten. A sírban lévő halott ezért vonzza a dögkeselyűket, vonzza a sötét alakokat a démonokat, akiknek egyik feladatuk, hogy nevükhöz méltóan vádoljanak és az öngyilkosságba kergessék Magdolnát is, mint Júdást. A Férj ezért kitűnő eszköz a kezükben, aki naponta kíméletlenül vádolja is Magdolnát, ő pedig egyre jobban őrli önmagát is és elhiszi Férje hazugságait, hogy mindenért ő a felelős, hiszen házasságtörésével faltörő kosként ő ütötte a legnagyobb sebet a házasságuk szívének várfalán.
   Magdolna tehát lélekben bénultam marad ott a megkövezés terén, ahová a farizeusok lökték és Magdolna számára életveszélyes ez a helyzet, ha ebben marad. Életveszélyes, mert Jézus már nincs ott a téren, és ha ezt észreveszik a farizeus hiénák, akkor lassan visszaólálkodnak, mint a zsákmányra éhes éles fogú orkok. És ott van köztük a Férj is. Együttesen megkeresik a korábban eldobált köveiket és elkezdik újra elölről a kivégzést melyben még Magdolna is segít nekik, hiszen ő is kárhoztatja önmagát.
   Sok házasság ezen a ponton hal meg lelkileg, és mivel nem találják a kiutat ebből a halálos zsákutcából, a válóperes bíró kalapácsa fogja kimondani a végén, hogy a házasság eltemettetett. A sötétség démonjai ekkor, mint a temetkezési vállalat fekete frakkos ünneplő alkalmazottjai vígan dalolva és táncolva kísérik ki a keresztény házasság koporsóját az irgalmatlanság temetőjébe. Bevégeztetett.
   Nem kell azonban, hogy így legyen. Van kiút! Hiszen nem hiába hangzott el a kereszten az isteni szó: BETELJESEDETT. Jézus utat készített ott, ahol nem volt út.
  Két megoldás lehetséges. Az egyik, hogy a férj önként elkezd rendszeresen gyónni és beengedi az Élet világosságát ebbe a sírsötét helyzetbe. Ez szokott ritkábban megtörténni. A teremtés koronája büszkén hordja a gőg és önérzet halott és giccses koronáját és ritkán hajlandó letérdelni, hogy megkaphatná az alázat élő babérkoszorúját.
   A másik lehetséges megoldás az amit Magdolna tett és sok ma élő asszony éppen ezt nem teszi hasonló helyzetben. Vajon azt olvassuk-e a szövegben, hogy miután Jézus irgalommal új életet adott a házasságtörő asszonynak, akkor Magdolna ezután visszavonult volna egy sivatagi kolostorba, ahol önkínzó módon korbácsolta és sanyargatta volna magát súlyos bűnéért? Pedig sok asszony éppen ezt teszi a férje és a farizeusok vádjai alatt görnyedve.
    Jézus ugyan kisétált a megkövezés teréről, de nem sétált ki Mária Magdolna szívéből és emlékezetéből. Emlékezett rá, hogy ki volt az, aki megmentette az életét és tudja, hogy most is csak Ő mentheti meg. Ezért az evangéliumi Magdolna feláll a térről, kisétál a megkövezés teréről, kisétál a visszaólálkodó farizeusok elöl, kisétál férje démonjai elöl és követi az élet urát Jézust.
   Senkit nem a válásra biztatok ezzel, de a mindenkori Magdolnáknak Jézust kell követniük hasonló helyzetben. Ez az egyetlen jó megoldás, ami megmentheti a saját életét és a házasságát. Magdolna ezért követi Jézust, de nem csupán követi, hanem oly szorosan követi, hogy állandóan ott van Vele a legszűkebb baráti körben. Tudjuk, hogy a tizenkét tanítvány mellett Jézust asszonyok kisebb társasága is kísérte, akik között ott volt Magdolna is.
   Képzeljük el a következő jelenetet, Jézus ott ül egy árnyékos fügefa ligetben, körülötte a barátai és beszélgetnek, vagyis szól az Isten. A Szent Isten van ott, akinek szentséges a jelenléte, aki előtt az Olajfák hegyén földre zuhantak a démoni erők, amikor kimondta az igazságot: „Én vagyok.” Jn18.4 Ez a két szó tulajdonképpen hatalommal kimondott kijelentés, amely azonnal reprezentálja is a hatalmat. Azt is jelenti ez, hogy Ő az, aki öröktől és önmagától fogva létezik, akinek Lelke ott lebegett a teremtéskor az ősvizek felett, akinek szavára lettek a csillagseregek,  aki a kereszt után fölmagasztaltatott minden más név fölé és akinek a nevére meghajol minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban....Ego eimi! Ő élő, létező, cselekvő, hatalommal, erővel megmentő módon van jelen életünkben.
    Vajon ki merészelne közel lopakodni Jézushoz és baráti köréhez és egy gyilkos követ odavágni a kör közepébe akkor, amikor az Isten mellett ül Magdolna? Vajon ki merészelne odalépni és szentségtelen szavakkal szidni, gyalázni és káromolni Magdolnát a múltja miatt, amikor a Szent van jelen és a tekintete is parancsol, mint a villám.
„Te vagy nekem az irgalom, a vár, az erős bástya, a szabadító, te vagy a pajzsom és a menedékem. Te tetted alattvalómmá a népeket. Zsoltár144.
Az ÚR neve bástya az igaz hozzá fut és megmenekül. Mária Magdolna igazzá vált, amikor bűnbánatából Isten magához emelte életadó módon. Mária most Jézus közelségében a legnagyobb biztonságban van, ahová a démonok kárhoztatásai már nem érhetnek el, mert úgy vesznek el, mint a gyenge nyílról a messzi várfalra kilőtt tüzes nyilak, melyek elfáradva, erőtlenül hullanak bele félúton a sivatag homokjába mely kioltja lángjukat. Mária követi Jézust, de oly módon követi, hogy a lehető leggazdagabban és a lehető legnagyobb teljességgel fogadja be Jézust az életébe.
  A mai Magdolnáknak is ezt kell tenniük és jó értelemben véve Jézus függővé kell válniuk. Ha egy Magdolna így tesz, akkor nyugodtan mehet haza minden nap a férjéhez, mert Istennel egyesült élete, el fogja űzni és le fogja fegyverezni férje démonjait és vádjait. Az egyház életében számtalan példa mutatja, hogy az Istennel mélyen egyesült, imádkozó, másokért engesztelő tiszta szentségi élet így hozhatja meg a fordulópontot valaki életében és így juthat el Magdolnánk férje is a most még nem akart szentgyónás életújító forrásához.
MERT A GYÓNÁS VALÓBAN ÖRÖM
A gyónástól az fél, aki fél a haláltól is.  Átlépni az örök boldogságba a halál küszöbén át bizony nagy öröm. Átlépni a bűn buktatóján az életbe, bizony nagy öröm. Sok gyónásom közül (havonta járulok ehhez az örömhöz) kettőre mélyen emlékszem. Az első a megtérő gyónásom volt, amikor úgy sírtam az örömtől Isten szeretetében, mint előtte soha. A másik pedig, amikor együtt sírtam a gyónásban síróval a felszabadult örömben. Mit veszítünk, amikor nem gyónunk, sokan fel sem fogják ezt a végtelen nagy ajándékot. És nem fogják fel azt sem, hogy milyen bilincsekben élnek, mégis tudatlanul csóválják a fejüket Istenre, ha az életük nem sikerül.
   „Legyen minden család szentély” ez a címe a Szeretetláng Kiadó lelki füzetének. A szentély szó nem csupán arra utal, hogy mint a templomban a szentélyek hordozzák és tartsák magukban a Szent jelenlétét, hanem védelmet és biztonságot is jelent ahol a szentháromságos szeretetközösség tovább növekedhet és erősödhet a felek és az Egyház javára.
   Amikor két személy házasságot köt egymással olyanok, mint két egymás közelébe ültetett fa. Van köztük distancia, de egy talajból táplálkoznak és szép lassan összenőnek a gyökereik a föld alatt. A szentségi házasok élete így van elrejtve a láthatatlan Istenben, akiből táplálkoznak és növekednek. Növekednek olybá, hogy lassan a köztük lévő távolságot benövik a fák vastagodó törzsei, évgyűrűik is egymásba nőnek és már a koronájukat sem lehet megkülönböztetni egymástól. Istenből táplálkoznak, és egy irányba növekednek együtt a mennyei haza felé.  Látni olyan ültetvényeket is, ahol egyik fa sem tud gyümölcsöt hozni, mert az egyik fát ellepik a bűn hangyái és tetűi elszívják az életadó erőt. Ilyen az a házasság, ahol csak az egyik fél gyakorolja a gyónás szentségét.  Ekkor a házasság rossz irányba növekszik és nem éri el a rendeltetésének célját.
   A Jézus függő asszony jó irányba növekszik, ezért mondja róla prófétai módon az Ige.  
„Orrod olyan, mint a Libanon tornya,
amely Damaszkusz felé mutat.” ÉÉ7.5
Jeruzsálemben a damaszkuszi kapu stratégiai fontosságú. Amikor a kereszt hordozója visszatér a szent városba, akkor fog az Emberfiának jele világítani az égen, hogy megláthassa minden szem. Oda fog megérkezni a Vőlegény Jézus a világ végén, hogy elvigye magával a nászházba a kedvesét az Egyházat. A Jézus függő házastárs élete tehát Jézus felé irányul és jó úton vezeti a házastársát az igazi cél az örök nász felé, a mennyei haza felé.
   Amikor erre a beszédre készültem, Szent Barnabás vértanú apostol ünnepe volt. A szentlecke olvasmányában azt olvastuk, hogy amikor Barnabás arról hallott, hogy milyen dicsőségesen nyilvánult meg Isten kegyelme az antióchiai keresztények életében, akkor elment hozzájuk, hálát adott értük és buzdította őket, hogy szívből ragaszkodjanak Istenhez.
Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, boldog volt és mindenkit buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz szíve mélyéből. 
                                                                                           ApCsel11.23
   Szentmise után azonnal leültem és emailt írtam egy házaspárnak és ugyanazt tettem, mint Barnabás apostol. Azért tettem ezt, már látom bennük a szép Isten szép és áldásos munkáját és megköszönve életüket kértem őket, hogy továbbra is ragaszkodjanak szívből Istenhez. Évek óta havonta gyóntatom mindkettőjüket, de nem csupán gyóntatom, hanem lelkileg kísérem őket a házasság útján, miközben kölcsönösen gazdagszunk egymás karizmáiból. Ilyenkor jó fél napot is együtt töltünk átbeszélve a legfontosabb kérdéseket, és ha marad idő, akkor együtt játszunk is a gyermekekkel. Az asszony Jézus függő, akinek orra jó irányba vezeti férjét is, aki szintén buzgón és jámborul követi Jézust. Ha lehet naponta járnak szentmisére, gyakran vesznek részt szentségimádáson, táplálkoznak az Igéből és havonta megtisztuló szívükben nincs is akadálya annak, hogy növekedjen bennük és gyermekeikben Isten élete. Öröm és hála van bennem, ha rájuk gondolok.
   A ma élő Magdolnák zsákutcájából van tehát kiút. A kereszt bár véres volt, de utat nyitott a menny felé és férfi és nő megkapta az irgalmasság lehetőségét, hogy Isten segítségével leképezze, letükrözze és megvalósítsa ebben a démoni világban a Szentháromság szeretetközösségét.
Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen[1] Mivel a házasságtörő asszony személyét a Passió c. film a bűnbánó Mária Magdolnával azonosította, így innentől kezdve az írásomban én is ezt az értelmezést követem. Más magyarázat szerint:
http://www.katolikus.hu/szentek/0722.html Július 22. Szent Mária Magdolna emléknapja
„Nagy Szent Gergely kora elmúltával a latin egyház hagyományában a liturgiában, a legendákban, a művészetben és a népi ájtatosságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt Betániai Máriáéval, Márta és Lázár húgáéval, valamint a névtelen ,,rossz hírű nő''-ével (Lk 7,36). S bár az újszövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nőt, és Betániai Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön tisztelik, ezt misekönyveink még mindig nem tükrözik.”
[2] Az asszony egyéb hibáival, bűneivel melyekkel férje ellen vétett és maga is hozzájárult a házasság válságához, jelen írásomban nem kívánok foglalkozni.IMÁDOM A GAZDIMAT!
 
Olyanok vagyunk, mint a kölyök kutyák. Addig zizulunk, nyivákolunk, amíg gazdát nem találunk. Ha a kölyök megtalálta a falkavezért, akkor élethossziglan rajong érte.
Ha nem találunk rá Istenre, addig zizulunk, amíg gazdát, bálványt nem találunk valami földi örömben, amit mint istenpótlékot abszolutizálunk.
A legjobb kapituláció az ÚR imádása. Ekkor találsz rá önmagadra, Istenre és a keresett legnagyobb szabadságra és örömre. Vagy az ÚRnak gazdisodunk el vagy a bálványoknak. Imádom a Gazdimat!
CSAK HAJRÁ KÖZÉLETISÉG! 
Előre a keskeny úton!


Irányváltás, tilos! Mindkettő erőszakhoz vezet!
"Ha a politika a hatalom megszerzése, akkor a pap ne politizáljon. Ha a politika a nép (Polisz) ügyeivel való törődés, akkor pedig politizálnia lehet, sőt kell is." (Fülöp Ákos)
A 10 parancsolatból 7 a Polisz ügyeivel foglalkozik, melyek be nem tartása lehetetlenné teszi az emberek normális, becsületes, békés együttélését.
A kőtábla keskeny útja vezet előre a békességhez és az örök élethez. Bármilyen lenini út balra, bármilyen nemzetieskedés jobbra, erőszakba, halálba, káoszba vezet.
Ezt a történelem sajnos tragikusan, már régen igazolta: ne kövessük el újra fatális hibáinkat!
Csak figyeljétek meg posztjaikat. Mindkét oldal telis-tele van szitkozódó, másnak rosszat kívánó, gyűlölködő, átkozódó kommentekkel.
Ezért a szájuk elárulja, hogy mivel van a szívük tele. A sarló mindig gyilkol, a kígyó mindig harap és öl, csak az Úr útján való járás hozza el a békegalambot. Öltöztesd szmokingba a kígyót, írasd be nyelviskolába, attól még sziszegni fog az a villás nyelvével balra is, jobbra is. 
   A megtévesztett nép pedig bódultan issza szavaikat, pedig az Ige ha tovább olvassuk a 72. zsoltárt előre megmondja, hogy sem most, sem a jövőben nem hoz nekünk  egyik sem szebb jövőt.
Istennek van igaza. Az Ő beszéde tűzben kipróbált egyenes beszéd. Őrá hallgassunk!

72. zsoltár -részlet
"EZÉRT FORDUL FELÉJÜK A NÉP ÉS MOHÓN ISSZÁK SZAVAIKAT, MINT A VIZET.

Nyakláncként hordják a gőgöt, *
és köntös rajtuk az erőszak.

Mint a zsír, csöpög belőlük a gonoszság, *
magasra tör szívük álnoksága.

Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, *
elnyomással fenyegetőznek dölyfösen.

Káromló szavuk az eget sem kíméli, *
nyelvükkel beszennyezik a földet.

Ezért fordul feléjük a nép, *
és mohón issza szavaikat, mint a vizet.

Töprengtem, hogy meg tudjam fejteni, *
sokat gyötrődtem miatta.

Végül Isten szentélyébe tértem, *
és ott megértettem, hogy mi lesz a végük.

Mert valójában csuszamlós útra állítottad *
s pusztulásba taszítod őket.

Utoléri őket a romlás, *
elvesznek hirtelen, odalesznek az iszonyattól.

Mint ébredő ember álma, Uram, *
semmibe foszlik képük előtted, ha fölkelsz."ÉRZÉKETLEN JÉZUS
- SÉRTŐDÉKENY TANÍTVÁNYOK?

A viharban a tanítványok felébresztették a csónakban alvó URat! Majd amikor Jézus lecsendesítette a vihart, megrótta a tanítványokat,hogy hol volt a hitük.
HOGY IS VAN EZ?
Ha egy szülőnek életveszélybe kerül a gyermeke, akkor a szülő miután megmentette a kicsit azonnal magához öleli, dédelgeti, cirógatja, csókolgatja és megnyugtatja, hogy most már minden rendben és nem szidja le.Jézus nem ezt tette, pedig a tanítványok ordító életveszélyben voltak.
AZ ÚR nem volt érzéketlen, hanem a viharnál is nagyobb bajt vett észre, az életveszélynél is veszélyesebb dolgot látott meg Azt, hogy annak ellenére, hogy annyi csodát átéltek már Vele, mégsem növekedett a tanítványok hite, márpedig ez az örök életüket sodorta veszélybe.
Hogy jogos volt a dorgálás az azt is igazolja, hogy a tanítványok nem sértődtek meg, hanem alázattal elfogadták, hogy a Mesternek igaza volt.
Ezt a magatartást kell mindenkor elsajátítanunk és a hibát magunkban keresnünk, amikor az ÚR az Egyház és szolgái által, vagy hittestvéreink által olyan hibáinkért dorgál meg, melyek miatt kockáztatjuk az üdvösségünket.
Aki ilyenkor megsértődik, az bizony méltatlan és öntelt tanítvány.


-TŰZOLTÓSÁG!?
Azonnal gyertek a kocsikkal! Ég a házam!
- Oké! Viszont elkezdted már oltani, hiszen te is tűzoltó vagy?
- Nem, mert pánik görcsöt kaptam, így hát igyekezzetek!- MENNYORSZÁG!?
Azonnali isteni segítséget kérek, mert beteg van a családban.....blablabla....mert blalblalba...!
- Oké! Viszont elkezdtél már imádkozni érte?
-Nem, mert kishitűség pánikgörcsöt kaptam, így hát tessék igyekezni!
A viharban a tanítványok felébresztették a csónakban alvó URat! Majd amikor Jézus lecsendesítette a vihart, megrótta a tanítványokat, hogy a vihart látva bepánikoltak, hogy hol volt a hitük, miért nem használták a hitüket. Hiszen láttak már Vele sok-sok csodát....stb....és maguk is parancsolhattak volna a viharnak, a szélnek és a víznek. Ők azonban a probléma megoldását szépen áttolták Jézusra.
Vajon mi nem éppen ilyenek vagyunk-e sokszor?
Idegileg összeomolva, kétségbeesetten tárcsázzuk a mennyet és nem használjuk a hívőknek adott hatalmat. pedig írva van hogy aki elássa az ÚRtól kapott talentumát, azt kivetik a külső sötétségre.

"Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek." Lk10.19
"Erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására." Lk9.1
"Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: „Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” Lk10.17

"Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”
A mennybemenetel.
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta."Mk16.18


NE AZ URAT ÉBRESZTGESD ÉLETED VIHARÁBAN, HANEM ÉLESZD FEL MAGADBAN A HITET ÉS ÁLTALA A HÍVŐK HATALMÁT, AMIT AZ ÚR AD NEKED AZ EGYHÁZ JAVÁRA, A BAJBAN LÉVŐK SZOLGÁLATÁRA ÉS ISTEN DICSŐSÉGÉRE!
HOGYAN HALT MEG AZ EVOLÚCIÓ ELSŐ VADLIBÁJA?
Egyedül akart V alakban repülni.


Hogyan hal meg a hit?
Ha a szív megosztott és meghasadt.
Agykontroll, reiki és egyéb ezoterikus bálványok után sántikálnak fájós életükkel korunk megkeresztelt hűtlenjei. A meghasonlott, megszakadt szív szakadékában elkezd ketyegni az örök halál órája....a hit pulzusa előbb lelassul, a hit szívverése elhalkul és beáll a sötétség.
Ébresztő! Van élő Isten a halott és gyenge bálványok helyett!


"Illés odalépett az egész nép színe elé és megkérdezte: Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek; ha meg Baál, akkor kövessétek azt!”1Kir18.21GOSPA BABY SITTER

"A Szűzanya mielőtt meghódítja a szívünket, kicseréli a pelenkánkat."
Ben egy amerikai narkós srác. A riport és dokumentum film Medjugoréban szerzett tapasztalatairól szól.
A film kitűnő, ajánlom mindenkinek.


A JOLLY/HOLY JOKER


A Jolly Joker, bár ránézésre éppen olyan, mint a többi lap vagyis zsíros, ütött, kopott, töredezett, gyűrött, mégis a legfontosabb a játékban. Bár ritkán játszik, ám amikor szükség van rá, akkor a gazdája kiteszi az asztalra, ahol a lap mindent visz,mert minden más lapnál erősebb. Innen kapta a nevét is, vagyis mókamester, tréfamester, aki váratlanul megvicceli az elbizakodott játékosokat és örömet és vagyont szerez a gazdájának.
   Isten a legnagyobb póker játékos. Sokszor tűnik úgy, hogy a játszmája vesztésre áll, aminek örülnek az ellenfelei. Ám Neki mindig van tartalékban több Jolly Jokere is. Lehet, hogy mellőzöttek, lehet, hogy gyűrött és töredezett életűek, ütöttek, kopottak…..ám Isten mégis csak arra vár, hogy a játszmába bedobja őket, mert ők Isten választott Viccmesterei, Holy Jokerei akik mindent felülírnak, győzelmet, örömet és dicsőséget hoznak Istennek és az Ő népének.


ÍME A LÉLEKBEN MŰVELT FALUSI!


 AKI AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT TÉRDEL AZ A LÉLEK MAGASLATAIT JÁRJA.

ELVESZTETTÜK A SENSUS FIDEI FIDELIUMOT, a hívők hit érzékét: ".... az egyszer átadott szent hit tanítását, amelyhez fogyatkozás nélkül ragaszkodik, azáltal, hogy helyes ítélettel egyre elmélyül benne és egyre inkább alkalmazza életében."

Amint a képen is látjuk, nem kell hozzá sem érettségi sem diploma, csak a Szentlélek által megvilágosított értelem, lélek és hűség. Korábban természetes volt, hogy a Hívők a természetfeletti jelenlétében élték a mindennapjaikat.Ma Európa számára az a természetes, hogy mellőzi a természetfelettit.
Ha elveszítjük a kapcsolatot az Oltáriszentséggel, akkor előbb beteg lesz a hit, majd gyenge lesz a hit, végül pedig meghal a hit.
Az, hogy ma oly nagy igény van az ezoterikára és az okkultizmusra az pont annak a jele, hogy az ember elvesztette a kapcsolatát az élő Istennel és ezért van szüksége istenpótlékokra, amit az ezoterika bálványai töltenek be.
A megkereszteltek többsége ma olyan, mint a disszidens aki idegen országba költözött. Előbb elhalványul majd meghal a kapcsolata az anyaországgal, mert nem ápolja hagyományait.
A megkeresztelt ember is disszidál Isten Országából, amikor elhanyagolja kapcsolatát Istennel, nem él a szentségek által adott megszentelő Kegyelemmel ezért lassan ám biztosan felveszi a pogány környezete bálványimádó szokásait.

Elvesztettük a sensus fideit.
(Sensus Fidei Fidelium = A hívők hit érzéke) a II. Vatikáni Zsinat szavai fejtik ki: „Isten szent népe Krisztus prófétai küldetéséből is részesedik, leginkább azáltal, hogy a hívő és szerető élettel egyre szélesebb körben tesz tanúságot róla, és fölajánlja Istennek a dicséret áldozatát: az Ő nevét megvalló ajkak gyümölcsét. A hívők összessége, mely a Szentlélek kenetének birtokában van, a hitben nem tévedhet, és ezt a különleges tulajdonságát az egész nép természetfölötti hitérzéke révén nyilvánítja ki, amikor »a püspököktől kezdve a legjelentéktelenebb világi hívőkig« hit és erkölcs dolgában kifejezi egyetemes egyetértését. E hitérzékkel ugyanis, melyet az igazság Lelke ébreszt és tart fenn, Isten népe a szent Tanítóhivatal hűségesen követett vezetésével már nem emberi szót, hanem valóban Isten igéjét kapja, az egyszer átadott szent hit tanítását, és fogyatkozás nélkül ragaszkodik hozzá, azáltal, hogy helyes ítélettel egyre elmélyül benne és egyre inkább alkalmazza életében." (Lumen Gentium 12)
„Fontos helyesen értelmezni a sensus fidei vagy a sensus fidelium természetét és elhelyezését. A sensus fidelium alatt nem egyszerűen egy adott korban vagy kultúrában megvalósuló többségi véleményt kell érteni, nem is csak egy másodlagos megerősítést jelent arra vonatkozóan, amit a Tanítóhivatal már előbb tanított. A sensus fidelium Isten népének sensus fidei-je a maga teljességében, Isten Igéjének engedelmeskedve és a hit útjain a pásztoraitól vezérelve. A sensus fidelium így az Isten népében - amely megkapja, megérti és megéli Isten Igéjét az Egyházban - mélyen meggyökerezett hit iránti érzék." (A Nemzetközi Teológia Bizottság 2013-ban kiadott „Teológia ma" című dokumentumából)

A TANÁR KÍNJA

Amikor év végén szorgalomból és ennek következtében más tantárgyakból is kettest kellett adnia a tanulónak.Pedig ő mindent megtett, hogy ne így legyen. Azonban hiába volt, minden buzdítás, ösztönzés, segítés, bátorítás plusz óra és korrepetálás...a tanuló év végére mélyen a képességei alatt teljesített és teljesítményével csúfot űzött tanárából.
Vajon Isten megkeresztelt gyermekei milyen bizonyítványt kaphatnának a tanév végén? Istentől kapott lelki tehetségeikhez mérten kamatoztatták-e az isteni erényeket, megtartották-e a tíz parancsot, segítették-e embertársaikat... vagy az ÉLET tanárát a Krisztust újra kínok kínjában részesítik és újra megfeszítik mert alig ütötték meg az elégséges szintet vagy még azt sem?
"Ők ugyanis újra megfeszítik Isten Fiát, amennyire rajtuk áll, és csúfot űznek belőle." 

Zsid6.6.RETARD HATÁS!
VIGYÁZZ DINAMIT! 

VIGYÁZAT SZENTLÉLEK!


Kihúzod a gránát gyújtószegét majd eldobod. Kis idő után felrobban és látható lesz a tartós változás. A környezet átalakul a robbanás után. Meggyújtod a dinamit kanócát és eldobod....eredmény ugyanaz. 

  A dinamit a Szentlélekről lett elnevezve a Szentlélek pedig a dünamisz szóból kapta a nevét, ami azt jelenti: erő. Isten Lelke, Isten ereje változást hoz létre ott, ahol kiárad és ott ahol befogadják.
   Ilyen az imádság is a Szentlélekben: retard hatású, de változást hozó az Isten erejében. Előbb meggyújtja benned a Szentlélek, elmondod, szélnek ereszted tűzzel és az Istentől rendelt maga idejében létrehozza a kellő változást.Alleluja!
VIGYÁZAT! Szentlélek!

 Visszaszámlálás elindult....becsapódás.....
A LEGELŐ KÉSZSÉGRŐL
 A modern juh már nem legel. Fogyaszt.

 

A legelő készség annak a kifejezése, hogy az adott legelő állat, milyen mértékben, módon, gyorsan hajlandó elfogyasztani az előtte álló legelő kínálta takarmányt. Meghatározó értéke a harapás szám, a legelési sebesség, a válogatás mértéke...Ezek ui.mind szignifikánsan befolyásolják a későbbi hozamokat a tömegben, húsban, tejben, szaporulatban...
   Hasonlóan fontos Isten előtt az Ő bárányainak ima készsége is, hiszen ez is szignifikánsan befolyásolja a későbbi hozamokat....az erényekben, a hitben, reményben, szeretetben és az örök életben.
   Isten megkeresztelt bárányai ma már nem legelnek az IGE kövér legelőjén mivel nem imádkoznak.
   Helyette a modern konzumtársadalom modern tagjaként mindenféle instant és egészségtelen legelő tablettákat fogyasztanak. Meg is fogyatkoznak az isteni erényekben.
   A muzulmánok ima/legelő készsége viszont sokkal vehemensebb. Jobban is terjednek, messzebbre is legelnek.
   Ezt látván a Pásztor esetleg fajtaváltásban vagy keresztezésben gondolkodik? Vagy inkább hátulról a pásztorbottal ösztökéli a lesoványodott bárányait a Pásztortól kapott legelő készség szükséges és természetes használatára?


"Közel van mindennek a vége.
Legyetek hát okosak és éberek, és imádkozzatok!" 1Pét4.7

BÁÁCIKA, NÉÉNIKE! HIDDJÉÉK EL!
 ÉÉG A HÁDZUK!


Egy pöttömke kislány egyszer csak ott állt a cukrászda teraszán és az önfeledten konyakozó Felnőttekhez fordulva így szólt:
„Báácika, Néénike! Éddd a hádzuk! Hiddééék el, hogy éd a hádzuk!
   A felnőttek azonban jót nevettek rajta és itták tovább a konyakjukat.
Nevettek azon, amit a kislány mondott, hiszen tudatában voltak annak, hogy az ő házuk abszolút tűzbiztos. Nevettek azon, ahogyan a kislány mondta, amit mondott.
   És gúnyolták, hogy pöszén beszél, és gúnyolták, hogy nem tud artikulálni és gúnyolták és bírálták, azért, ahogyan mondta amit mondott.
   És gúnyolták és bírálták azért is, hogy egy ilyen gyermeki lélek ilyen kicsi korban hogyan merészeli őket a nagy Felnőtteket számon kérni azért, hogy a gyermeki szóra nem pattannak ki azonnal a székükből és nem rohannak azonnal tüzet oltani.
   És bírálták azért is, hogy hogyan merészelte ugyanezt még egyszer elmondani és gyermek létére a fejükre olvasni, hogy milyen felelőtlenek.
   És csak bírálták és bírálták mindenért…és nevetve és fellengzősen koccintottak a Kislány egészségére, hogy egyszer talán még meg jön az ő esze is.
….Ééééééés a házuk, az életük közben porrá és a földig égett…….és nem volt ott senki, aki vizet vitt volna az üszkös romokra, csak a retorikájában bírált beszédhibás Kislány.

   Így volt ez korábban is minden időben és így lesz ez most is, ha nem hallgatnak az Egyház prófétai szavára és kigúnyolják a kicsinyeket! A baj már a küszöbön áll és már betette és beette a lábát. A jelenések könyvének lovasai már kiküldettek a földre a büntetéssel.
   A mindenkor kigúnyolt Egyház, mint kicsiny gyermek most is szeretettel figyelmeztet: Emberek! Ha nem tértek meg, mind elvesztek!

NEMDE, ÍGY VOLT MÁR NOÉ IDEJÉBEN IS!?
„Az Úr így szólt Noéhoz:
Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben. Így törölt el (Isten) minden élőlényt a földön: az embertől az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte őket a földről. Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkábanTer7.1-24

„Akik egykor hitetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várt Noé napjaiban, míg a bárka épült, amelyben kevés, összesen nyolc lélek menekült meg a víz által.” 1Pét3.20
„A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is.
Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. Gondoljatok erre: Ha a ház ura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok! ” Máté 24.38

„Mivel hitt, azért épített Noé isteni félelemmel bárkát családja megmentésére, miután kinyilatkoztatást kapott a még nem látható dolgokról,; s hite által elítélte a világot, és az igazságosság örököse lett, amely hitből fakad.” Zsid11.7


HÁZASSÁG A SZEX ÖRÖME NÉLKÜL?


Ugye milyen fura? Abszurd és bizarr. Az ilyen kapcsolat valójában egy legyengített kapcsolat. Minden más meg van formailag, csak a tartalom hiányzik. Ha nincs meg a nászi öröm az azért van, mert a formából hiányoznak a házasság más egyéb lényegi tartalmai is melyek együttesének boldog kifejeződése a nász.
A keresztény élet célja az Istennel való nász, a lelki egyesülés. Kereszténység öröm nélkül? Ugye milyen fura és bizarr? Ha nincs meg az Úrral való nász öröme az azért van, mert a formából hiányoznak a hit életének más egyéb lényegi elemei is. Így van ez azoknál, akik nem járulnak szentgyónáshoz és szentáldozáshoz.
A kereszténységnek egy legyengített változatában élnek a lelki nász öröme nélkül.
Mintha lenne egy porsche carrera autónk amivel mindig csak kettesben és behúzott kézifékkel gurulnánk.
Nem a házasság intézménye, hanem maga az ember van krízisben.
Nem az Egyház van válságban, hanem maga az ember van krízisben, ezért pótlék örömöket gyárt és imád Isten helyett.
Vannak viszont, akik a Lélek elragadtatott nászi örömével száguldanak a lelki élet országútján a teljes és végső örömök felé.
Porsche GT! Most mutasd meg mit tudsz!
 MORÁLIS PERPETUUM MOBILE 
Amit nem emelsz szüntelen, azonnal süllyedni kezd.

Ha a pap szent - a hívek buzgók.
Ha a pap buzgó - a hívek átlagosak.
Ha a pap átlagos - a hívek langyosak.
Ha a pap langyos - a hívek bűnökben élnek.
Ha a pap bűnökben él - a plébánia az ördög markába került, kialudt a világosság és nagy a sötétség.

 

NEM KLAPPOL!

 
Dugó van. Mérföldes a sor a nyári hőségben és nem halad. Értetlenkedsz, bosszankodsz. Miért nem terelik a a forgalmat arra a másik útra mely most láthatóan szabad és üres, hogy időben elérhetnéd a célodat? Ez nem klappol-mondod. Ott a lehetőség és nem adják, mehetnél és nem mehetsz.
   A forgalomirányító központ azonban az általad áhított útra továbbra sem ad zöld jelzést és te meg forrsz tovább a kánikulában a saját dühödben. Pedig ha tudnád, hogy mi várna rád azon az úton, amelyen szeretnél gyorsan hazaérni, áldanád a Forgalomirányítót, hogy tilos jelzésével megmentette az életed.
   Vajon nem így vagyunk-e sokszor Istennel is, amikor nem teljesíti a kérésünket? Zúgolódunk ahelyett, hogy hálát adnánk és dicsérnénk ŐT!


"Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál - mondja az Úr."
Izajás 55.8
"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat." Zsoltár19.2MIT ESZIK A BABA? MITŐL NŐ A BABA?

 
- Sör?
- Pörkölt?
- Pálinka?
- Drog?
- Vörös bor?
- Sült kacsa?
- Disznó zsír?
- Thriller?
- Horror?
- Élvezetes bűnök?
„Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját."Jn4.34
Ergo: adj neki baby ételt, attól növekszik majd és születik meg benned a KRISZTUS!
- szentgyónás
- szentáldozás
- Ige olvasás
- imádkozás
- dicsőítés....vagyis Jézus baba legfontosabb, természetének megfelelő sajátos étele a megszentelő kegyelem. 

  A szíved az a placenta melyen át ezeket vagy megkapja vagy éhhalálra ítélve abortálod.
 Ja! És fontos! A Babának naponta többször kell ennie!

  Sok embernél van az úgy, hogy megmarad bennük a keresztség pecsétje mert az kitörölhetetlen, de elveszítették, abortálták az Életet. Számukra a kereszténység már csak játékszer, üresen zörgő csörgő a halott vallások könyvtározott rendszerében...és közben észrevétlen elindul bennük növekedni a halál új élete, melyet viszont rendszeresen táplálnak a rossz szokások napi menetrendjében."Újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek."Gal4.19NAGYKORÚAKNAK!


Ne legyünk ismét kiskorú, duzzogó és felelőtlen bárányok, akik nem akarják, hogy Jézus pásztor megmentse őket és életüket teszik kockára ezzel..
Az Egyház érted való felelős szeretettel figyelmeztet és emlékeztet, hogy legalább a húsvéti időben évente egyszer járulj szentgyónáshoz és szentáldozáshoz.
Persze, ez csak a szeretet minimum törvénye.
Ugye 18 felett mi már nagykorúak vagyunk és buzgón törekszünk a teljes életszentségre! 
KÉSZÜLJETEK! 
VARRJATOK VITORLÁT!

 
Pünkösd közeledik, az előszele már érezhető. Akinek lesz vitorlája azt elragadja a szeretet óceánján. Akinek nem lesz, az megfeneklik mint hajó a kiszáradt Aral tóban, mert olyan erővel érkezik, hogy még a víz is kimozdul alóla.
Szívetek legyen a vitorla és árbocotok a kereszt.


"Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt."Gal5.24
Lefagyott a firefox? 
Keresd meg a "restart" gombot.


Lefagyott az életed?
Keresd a "restartSzentlélek" gombot!Istenünk, te a megváltással az embert magasan eredeti méltósága fölé emelted. A keresztség szentségével elindítottad bennünk az új életet. (Ha ismét elrontjuk akkor Te a szentgyónással mindig újraindítod azt.)
Tekints atyai jóságod csodálatos művére, őrizd bennünk örök kegyelmedet és áldott ajándékaidat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké."  

(Vesperás záró könyörgése)HURRÁ! ÖRÜLSZ A SZABADSÁGNAK!
ÉLHETSZ ÚGY AHOGY AKARSZ?

 
Természetes, hogy mindenki boldog akar lenni. Nem ez a bűn.
A bűn az ha ezt Isten segítsége nélkül, parancsainak hetyke semmibe vételével akarjuk megvalósítani magunk eldöntve, hogy mi a jó és mi a rossz.
Ádám és Éva is boldogok akartak lenni és elhitték az ördög csúsztatásait, féligazságait.
Maguk akarták megvalósítani a maguk boldogságát Isten nélkül. A következmény ismert.
Aki nem tanul más hibájából hanem maga is elköveti azt, arról tudjuk, hogy mit tart a mondás.
JOGOD VAN ELDÖNTENI, MILYEN MÓDON AKARSZ ELKÁRHOZNI! 

  A magam részéről inkább vagyok szabad szeretetből Isten engedelmes"rabszolgája", mint a bűn engedetlen szabadságában élni az ördög rabszolgájaként.

"Mindannyian mint tévelygő juhok mindenki a saját útjára tért; és az Úr reá vetette mindannyiunk gonoszságát." 
Izajás 53.6
 Az önző ember álláspontja a fenti mondat. A hívő emberé pedig az, hogy a másikat akarja boldoggá tenni.


A FOCIHOZ MINDENKI ÉRT!
 
Úgy látom, hogy a természetfelettihez is. Mintha mindenki született teológus, hittanár és erkölcstan professzor lenne olyan öntudattal és arroganciával nyilatkoznak.
Így tett anno a sátán is. Öntudattal harsányan szólt, hogy ő majd ledönti az Isten trónját, mert ő jobban ért ahhoz, hogy a világot irányítsa.
Ahogyan a bohém focit a bohém szurkolói tartják életben, a bohém életet is csak az ördög drukkerei tartják fenn.
Ideje volna átgondolni újra:
"Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim – a ti gondolataitoknál."Iz55.8

 


A HUMORRÓL
 Humor,
jó ízlés,
természetfölötti hitérzék édestestvérei egymásnak.
Olykor mégis külön házakban laknak, mint mostohái a léleknek.
 A humor arra való, hogy táplálja erősítse bennünk a szeretetet.
Ezért a jó humor mindig tiszta.
Akiből hiányzik a 2. és a 3. annál a humor sapkája a lélek szemére csúszik és nem látja, hogy sötétben él. 


KEMÉNY BESZÉD EZ KI HALLGATJA?Jn6.60  

Kemény beszéd, szelíd lélek és szó nem zárják ki egymást. Mindkettő a szeretet hangja.
- Jézus szelíd és alázatos volt. (Mt11.29) Ebből tévesen azt gondolják sokan, hogy szavában is mindig ilyennek kellett lennie.
Aki olvassa az evangéliumot az tudja, hogy ez bizony nem így volt.
- A Keresztelőhöz is bizalommal, várakozással egyfajta
nyitottsággal ment ki a sokaság a pusztába és ő mégsem a várakozásuknak megfelelően, nem szelíden szólt hozzájuk.Lk3.7 Ma bírálnák őt, hogy alaposan ledorongolta őket, hogy rossz volt a módszere, a stílusa. Ám ő lelkükre beszélt, a megkeményedett szívükre ütött szavaival, mert akkor erre volt szükség az adott helyzetben és Isten őt éppen ezért küldte akkor oda. Mk1.3 A bírált módszer és stílus eredménye pedig tömeges megtérés lett.
- Amikor az engedetlen, a neki jót akaró pásztoránál/Istennél is okosabb bárány messze kódorog el, akkor már nem lehet halkan utána szólni, mert oly messzire távolodott, veszett el a saját útján, hogy a halk szót meg sem hallja. Akkor a pásztor nem tehet mást, mint, hogy hangosan utána kiált, kiáltozik, kiáltozik és kiáltozik....


- Majd amikor ismét maga mellett tudja biztonságban a már megmentett bárányt, akkor már halkan és szelíden szólhat hozzá mint most is azokhoz, akik már hagyták magukat megmenteni és az akol biztonságában élnek. Egyrészt mert mellette van, másrészt mert a bárány már átélte az elveszettség borzalmát és a megtalálás örömét és most már figyel és tanulni akar.
- Addig azonban kiáltozik, mint a Keresztelő a pusztában. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, készítsetek utat a bűn pusztájában az életet hozó Istennek! Mert a bűn életveszélyes!
"Én vagyok az út, igazság és az élet.
Senki sem juthat az Atyához, csak általam." Jn14.6

HA KIDERÜLT PISTIKÉRŐL,
 GÁBORKÁRÓL IS KI FOG
....mert mindig segít a Szentlélek aki az igazság Lelke.

Történt, hogy az SZDSZ anno Pistikével kampányolt. Ki is tettem a templomra a fekete zászlót. Az ottani posztkomcsi Polgármester behívatott, hogy ha nincs temetés, akkor miért van kint a zászló. Elmondtam neki, hogy az alábbi videó miatt az IGAZSÁG halálát gyászoltam.
A Két választási forduló között ui. a párt egy videót tett ki a honlapjára, melyben Pistike ördögszarvakkal a fején, sátánista zenére táncolva hívta segítségül a démont a választási győzelemhez. A film címe "Cimborálunk" volt.
Az öszödi beszéd után - "hazudtunk éjjel és nappal" - felhívtam a Polgármestert és rákérdeztem, hogy akkor ugye igazam volt, amikor az IGAZSÁG halálát gyászoltam.
MOST Gáborka játssza angyali mosollyal a térdzoknis rövid nadrágos kisfiús néppárt szerepét. Angyali a mosoly valóban, de ne feledjük el, hogy a démon is egy angyal. Egy bukott angyal.
HA KIDERÜLT PISTIKÉRŐL AZ IGAZSÁG, GÁBORKÁRÓL IS KI FOG DERÜLNI,hogy nem ő a magyar nép őrangyala. Csak ne legyen túl késő már akkor. Józanodjunk!

 

ISIS vagy ANTISZEMITIZMUS?

 
Mindegy. Ugyanaz a gyökere, a gyűlölet, mely nem Istentől való akkor sem, ha nevével takaróznak. Mindkettő hazugságra épül és azt terjeszti.
"Ti az ÖRDÖG ATYÁTÓL vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok cselekedni most is. Ő GYILKOS VOLT KEZDETTŐL FOGVA és az igazságban meg nem állt, mert nincs benne igazság. Amikor hazugságot szól, magától beszél, mert hazug, és a hazugság atyja."Jn8.44SÜLLYEDHETÜNK-E MÉG ENNÉL MÉLYEBBRE?
 
„Végül, testvéreim, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” 2Kor13.11    Amíg Ladánybenén az Isten megkeresztelt gyermekei olyan képeket tesznek ki az internetes oldalukra, ahol egy erektálódott szervet úgy imádnak ereklyeként, hogy az Isten Szent Igéjét közben meggyalázzák és közben azt gondolják, hogy az  istenkáromlás bűnét következmények nélkül elkövethetik, addig az Egyház mindig fel fogja emelni a szavát. 

   Célunk, hogy jó lelkiismeretben és békességben élhessünk. Amíg azonban a blaszfémiának üdvözölt létjogosultsága van, addig nem beszélhetünk sem jó lelkiismeretről sem az abból fakadó békességről, mert elvesztettük Isten jelenlétét és áldását is és nem mondhatjuk többé, hogy velünk az Isten. 

A Föltámadott így üdvözölte tanítványait: 


„Békesség nektek!”E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.”Jn20.20
Korábban azonban azt is mondta nekik:
„Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.”Mk1.15


Hiszem, hogy ha Ladánybene kiveti magából ezeket és a társult bűnöket, akkor minden lakóját el fogja tölteni az öröm, mert az élő Isten csodásan megmutatja magát, hogy Ő itt él közöttünk is.
Mint minden itt élő lélekért felelős lelkipásztorod, ezt kívánom neked Kedves Ladánybene!


- Kat. lexikonból
Istenkáromlás (gör-lat. blaszphemia): Istennek és az Ő szentségét jelképező tárgyaknak tudatos és szándékos megsértése. Természete szerint halálos bűn. Az ~ az Istent megillető imádással ellentétes cselekedet; a Tízparancsolat első három parancsának megszegése; a Szentlélek elleni bűnök egyike, a legsúlyosabb bűn (vö. Mt 12,32; Mk 3,29; Lk 12,10). A kárhozat állapotának visszafordíthatatlan velejárója az állandó istenkáromlás.
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Istenkáromlás, vagy blaszfémia az Isten és a vallási tisztelet tárgyainak sértő szándékkal történt lealacsonyítása.
A régebbi és az újabb felfogás között két lényeges különbséget állapíthatunk meg. A régi felfogás a bűntett tárgyául magát az Istent tekintette s az aránytalanul súlyos büntetések (polg. bíróság által) a megsértett istenség kiengesztelését célozták.
Az újabb felfogás szerint emberi cselekmény az Istent nem sértheti, Isten emberek védelmére nem szorul, a jogvédelem tárgya nem az Isten, hanem az állampolgároknak a vallásos érzései, mely a vallásos tisztelet tárgyainak megsértésén joggal megbotránkozhat. Míg a régi felfogás csak egy (a saját) vallásra volt tekintettel, ma a jogegyenlőség érvényesülésével az elismert hitfelekezetek tagjainak vallásos érzései is jogvédelemben részesülnek.NÉPSZERŰTLEN EGYHÁZ?

„Ezért úgy beszélünk, hogy nem az emberek tetszését keressük, hanem Istenét, aki megvizsgálja szívünket.”1Tessz2.4
Az Egyház mindig népszerű, amikor követve az Isten tanítását és parancsát, gyakorolja az irgalmasság testi cselekedeteit, mert ezzel komoly szociális feladatot és terhet vállal át az államtól. Pelenkázzák csak a betegeket az apácák, etessék csak ők az éhezőket.....mondják ilyenkor az egyházellenesek.
Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a fogságban levőkért imádkozni,
6. a betegeket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.

Az Egyház soha nem népszerű, amikor követve az Isten tanítását és parancsát gyakorolja az irgalmasság lelki cselekedeteit, tanítja a tudatlanokat és meginti a bűnösöket. Mi köze ahhoz, hogy hogyan él az egyes ember vagy közösség, mondják ilyenkor az egyházellenesek.
Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani.

Önellentmondás: egyszer tapsolnak, mert Isten akarata szerint cselekszik, máskor meg lármáznak ugyanezért.
Ádám és Éva tudták és hitték, hogy van Isten mégis mindent tönkretettek, mert nagy szabadságukban és önelégültségükben azt gondolták, hogy jobban tudják, hogy mi jó nekik, mint az Isten.
A keresztény erkölcsről

A kereszténység esetében az erkölcsösség nem előzmény, hanem következmény. Az istenismeretből, az Iránta való szeretetből következnek tetteink, hiszen ha szeretünk valakit, törekszünk a kedvében járni, Isten pedig föltárta előttünk akaratát, de azt akarta, hogy ne félelemből engedelmeskedjünk Neki, hanem azért mert megismertük Őt és bízunk Benne.
Míg az etikum általános norma, addig az erkölcs a konkrét világnézeti elkötelezettségből fakadó egyetemes fölismerés.
Amíg az etikum az mondja, „légy jó!” addig a jézusi parancs azt mondja „…amit akarsz hogy neked tegyenek, te is tedd meg másnak!” (Lk 6,31)
Az erkölcsiség végső alapja a lelkiismeret, ami arra szólít: „Tedd a jót és kerüld a rosszat!” Olyan általános parancs ez, ami föltételezi, hogy az ember egy életen keresztül neveli lelkiismeretét, tanulja, hogy mi a jó és mi a rossz.

„Lelkiismereted jó tanácsára ügyelj, mert semmi sem ér neked többet ennél!” (Sir 37,17), „…mindaz ami nem meggyőződésből történik, az bűn!” (Róm 14,23)
A keresztény életvitel alapja az a krisztusi szabadság, amit a Szentírás fogalmaz meg:
„Minden szabad nekem! Csakhogy nem minden használ. Minden szabad nekem! Csakhogy én ne legyek semminek a rabszolgája!” (1Kor 6,12).
Minden ami az embernek árt, azt Isten megtiltotta, és ezért bűn, és minden ami a javára van, azt megparancsolta, ezért kötelező. Mindezt legegyszerűbben így lehet megfogalmazni:
„Értelmes ember az erdőben nem szemetel, a többinek pedig meg van tiltva.”
„Ezért úgy beszélünk, hogy nem az emberek tetszését keressük, hanem Istenét, aki megvizsgálja szívünket.”1Tessz2.4


KOBRA AZ AKKOR IS HA VEDLIK


Nem szoktam politizálni, de most írnom kell.
A Jobbik térdzoknis konszolidált kisfiút játszik a hivatalos arculatában és középre húz a szélső jobb irányból.
Vigyázzunk!
Kobra az akkor is ha vedlik.
Csak elég itt-ott beleolvasni tagjaik fb. bejegyzéseibe.
Árad abból a halálos méreg sokféle formája mely újra és újra félelmet kelt bennem és sokakban.
Jézus szelíd volt, alázatos és mindenkit elfogadott.
CSAK EZEN AZ EVANGÉLIUMI KESKENY ÚTON ADHAT ISTEN HAZÁNKNAK EGY SZEBB ÉS JOBB JÖVŐT.
A kobrákat meg fogják össze a kígyóbűvölők és exorcisták.
A KOCABAGÓS
 
Nem vagyok rá büszke, de soha nem voltam kocabagós.
Ha szívtam, akkor a legkeményebbeket szívtam cigarettából, mezítlábas munkás, gitane...stb. Igazi nikotinfüggő voltam akinek óránként rá kellett gyújtania, a végén pedig már ún. láncdohányossá váltam addig a pillanatig, amíg a Szentlélek egy szempillantás alatt el nem vette a függőségem úgy, hogy amint letettem a cigarettát nem volt a nikotinhiánytól megvonásos tünet betegségem.
Már pap voltam, amikor egy Barátom megkérdezte tőlem. "Neked miért nem Jézus a mindened?" Önvizsgálatra késztetett és szíven ütött a kérdés. Ezerrel dolgoztam az Egyházért, a Hívekért és beismertem, hogy igaza volt, mert kocakeresztény voltam. A kocabagós ímmel-ámmal füstöl, neki még nem mindene a nikotin, még nem kaparja ki a kályha hamujából a csikket, hogy egy slukkhoz jusson. Én bagósként átéltem ezt a szörnyű megalázottságot, emberi kivetkőzöttséget.
El kellett ismernem, hogy kocapap voltam. Hiába a sok munka, ha nem, Jézus a szenvedélyem, ha nem Jézus a mindenem. Ehhez hasonlóan ilyen sumák alibi lehet a kocakeresztény hitélete akkor is, ha nevezetesen éppen megbérmált, házas vagy megkeresztelt .
Dolgozni kezdtem az ügyön, hogy amint nikotinfüggő voltam és a szenvedélyem rabszolgája, most legyek egyre inkább minden órában, minden percben, minden pillanatban, minden LÉLEKzet vételben Jézus függő, aki már nem tud Nélküle élni ezért szenvedélyesen Vele akar élni.
Nálam elindult és a függőség program has been downloading......Te hogy állsz Vele, vagy Te is kocahívő vagy még? A kocahívőt jellemzi a lelki erőtlenség, a Szentlélek, az Ige, a szentségek és az ima vészes vérszegény hiánya.
Ne élj így! A Szentlélek letölthető, betölthető és ha Tőle válsz függővé, akkor leszel a legszabadabb és legboldogabb. 
Ne szívd a kátrányt, füstöt és a hitetlen világ egyéb mérgeit! 
LÉLEKezz inkább jó mélyeket a Szentlélekből....hogy végre élj és igazán élj!
PÁNPLÉB SÍP


Istennek is vannak céljai mind az egyéni életünkkel, mind a világgal, mint közösséggel. Egy plébánia ezért nem önmagáért létezik és nem véletlenül jött létre. Minden plébánia ezért Isten tervének a végrehajtó eszköze a világ missziójában.

  Úgy is tekinthetek a plébániára, hogy az olyan, mint egy pánsíp, amelyen Isten meg akarja szólaltatni a saját szeretet dallamát. Kérdés, hogy milyennek találja a sípot, ha kezébe veszi? Azt látja, hogy bizonyos sípok kiestek, hiányoznak a helyükről, más sípok eltörtek, megrepedtek, eltömődtek, míg egyes sípok kívül belül aranylanak?

  Minden megkeresztelt ember egy síp Isten kezében. Mivel a keresztség által az Egyház tagja lett, így az is a feladata, hogy a sok megkeresztelt együtt hozza létre a pánsípot. Egyes sípok azonban teljesen elvesztek, mert minden programról hiányoznak vagy más idegen és hamis zenész kezében fújják a falsot. Más sípok hébe-hóba kedvük szerint jönnek, míg megint mások elvesztették a zenélő képességüket, mert elkoszolódtak vagy összetörtek.   Mit tesz az isteni zenész a Teremtő? Megpróbálja türelemmel, szakértelemmel helyreállítani a pánsípot vagy azt látja, hogy azon már nem lehet segíteni és bezáratja az adott plébániát? Menjenek a zenészek oda, ahol befogadják a Szentlélek talpalávalót? Ilyen is van.  Többnyire azonban inkább beléjük lehel és kiárasztja Lelkét a még működő sípokra, hogy ők adják tovább a Szentlelket, hogy a halott csontok a világ csatamezőjén életre keljenek. Amen!


Ne feledd! Nélküled nem szólalhat meg az a dallam, amit Isten csak általad tud megszólaltatni! Pán embernek ott a helye a közösségben, hogy minden plébánia pánsíp legyen…és szóljon az a HALLELUJAH!Amen!Az ÚR megragadott engem; elvitt engem az ÚR lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, URam, te tudod! Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az ÚR igéjét! Így szól az én Uram, az ÚR ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az ÚR: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR, meg is teszem, amit megmondtam - így szól az ÚR.” Ezekiel 37.1

 
"Védjük meg magunkat"
...részlet Imre atya húsvéti beszédéből.
„TEÉRTED GYILKOLNAK MINKET NAP MINT NAP, ANNYIRA BECSÜLNEK, MINT VÁGÓJUHOKAT.” Rom8.36
                                                                                          

Mint két lator között a kereszten, úgy vagyunk mi ma is. Merkelék a liberális és szentségtörő blaszfémia mellett protestálnak és szemlesütve cinkosan hallgatnak a kenyai, líbiai és sok száz ártatlan keresztény vértanú halála felett.
Haruspex videt ridet...és a halottak felett összetapsolnak a nyugati és keleti démonok!


    „Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”Rom 8.35


MOST GYŐZÖTT VAGY NEM?
... mert a járvány terjed.

Ha Jézus győzött a kereszten, akkor miért szaladgál a bűn szabadon és teszi tönkre az embereket?
   Amíg Fleming nem találta fel a penicillint, addig az adott betegség is győzött az emberek felett. Akik viszont azóta hittel fogadják, hogy az oltásban ott rejtőzik a tudomány eredménye, azok meggyógyulnak. Ráadásul növekszik bennük az immunitás és csökken a betegségre való hajlam.
  A golgotai esemény Isten szabadalma a bűn betegsége és a halál felett. Ám győzelme, erejének uralma azokban mutatkozik meg, akik hittel fogadják, hogy a szentségekben ott rejtőzik a Mindenható Isten szeretet tudományának eredménye. Akik ezt hittel befogadják azok meg is gyógyulnak a bűnből, halálból. Ráadásul növekszik bennük a szeretet és csökken a bűnre való hajlam.
  Viszont a bűn egy olyan halálos betegség amely csak akkor gyógyítható eredményesen, ha a beteg élete végéig szedi az ÚRtól kapott gyógyszereit, különben a betegsége kiújul. 

  Eme gyógyszer nélkül ez a fertőző kórokozó könnyen és fenntarthatóan terjed az emberek között és pandémiás járványt okoz.Tünetei sokoldalúan sokkolók és végeláthatatlanok, mint: káromkodás, házasságtörés, hazugság, iszákosság, hitetlenség, gyilkosság, öngyilkosság, megszólás, pletyka, rágalom, trágárság, blaszfémia, lopás, harag, viszálykodás, gyűlölködés....stb.
 Persze, aki nem előírásszerűen szedi, ott sem lesz hatékony, mint például aki ritkán szedi, ötletszerszerűen szedi, más gyógyszerekkel együtt szedi, mint az ezoterikus maszlagok, hit nélkül szedi...stb.
 Vigyázzatok, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a szívetek.(Zsid 3, 12).

CHRISTUS VINCIT, REGNAT, IMPERAT!A NEKI MEGFELELŐ MÓDON!
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére.

Amint Szűz Mária méhében foganta és hordozta Jézust, úgy foganjuk és hordozzuk mi is magunkban a gyermek Jézus jelenlétét keresztségünk óta, aki növekedni szeretne bennünk.
Amint azonban egy gyermeket a neki megfelelő módon kell táplálni, úgy kell nekünk is a neki, Jézusnak megfelelő természetfeletti eledellel táplálni őt.
A keresztségben a gyermek Jézus elfoglalta a helyét a szívünk trónján. Belülről akar növekedni bennünk hogy önmagával úgy betöltsön minket, hogy belülről már a bőrünk alá érjen, hogy ne legyen köztünk már semmi különbség, hanem Ő éljen bennünk teljesen. (Ef3.17)
Ha egy gyermek nem növekszik, akkor nem infantilis lesz, hanem törpe.Sok megkeresztelt hite azért marad törpe, gyenge és sorvadt, mert nem táplálják szentségi eledellel, a bennük élő Isten jelenlétét.
Mások pedig jó szülőként gondozzák a bennük élő titkot, ezért naggyá is lesz bennük a Mindenható és minden csoda meg is esik az életükben.

A SZENTLÉLEK OLYAN, MINT A GPS!
 
- Képeket, látást, látomásokat ad.
- Szól hozzám, kér, utasít.
- Célba juttat, ha engedelmes vagyok neki.
- Nélküle eltéved az életem.

Illetve fordítva. A GPS olyan, mint a Szentlélek, hiszen az alkotó ember az Istentől kapta, leste el ezt a zseniális megoldást. A különbség az, hogy a GPS-t fel kell tölteni újra és újra mert lemerül,a Szentlélekkel meg be kell töltekezni újra és újra és újra.....és a végtelen örömnek soha nem lesz vége.
Adja Isten, hogy minél többen átéljük ezt a csodát! Újra és újra....Stay charged! Maradj feltöltve...vagy újratöltve!


Margharita nővér lelki napján jártunk.
Kis Szent Teréz Evangélizációs Centrum. 
Bad Soden, Németország.

1000-1100 fő volt jelen. A Szentlélek erővel és jelekkel mutatkozott meg most is. Tanúságtételek hangzottak el gyógyulásokról: 60 éve tartó süketségből, epilepsziából és autizmusból, áttétes rákból gyógyultak. Ezek orvosilag igazolt és tartós gyógyulások, melyek korábbi hasonló ima alkalmakon történtek Margharita nővérnél! 
   Nagy öröm volt látni azt is, hogy egész nap több száz ember végezte el a szentgyónását és türelemmel várták ki a sorukat!
Istennek legyen hála, hogy ma ilyen dolgok történnek a katolikus egyházban!
   A programban egy tanítás volt és egy prédikáció a szentmisében. Az egész nap ezen kívül imádságból állt: rózsafüzérek, szentségimádások, irgalmasság rózsafüzér, szentmise és a végén egy majd két órás közbenjáró ima, ahol a Lélek erővel áradt ki újra és újra.BÁLI BULI NAGYBÖJTBEN 
- a compassio és a közösségi érzék hiánya.
 Közösségünk falunapja mindig nyáron van. Egész nap és éjjel üzemel a közösségi vidámság ezerféle programmal, melyek közül néhányra magam is kilátogatok. 

    Mit szólna a falu Közössége, ha azt tapasztalnák, hogy ezen az ünnepen fekete zászlókat tennék ki és a templomtéren egész nap nagy hangerővel szólnának a gyászénekek és Jeremiás lamentált siralmai? Mit szólnának, ha jókedvűen eljönnének a falu ünnepi szentmiséjére és fekete ruhában gyászmisét mutatnék be?

   Hogyan éreznék magukat, ha okt. 6-án a vértanúk emléknapján, amikor éppen koszorúznak a falu elöljárói, lármás disco zene és aranyeső dübörögne ki az udvaromból? Azt gondolnák, hogy tiszteletlen vagyok, kigúnyolom és meggyalázom a vértanúk emlékét?

   Hát hasonlóan érzünk mi is, amikor nagyböjtben báloznak az emberek és ezzel kigúnyolják a szent nagyböjt értelmét, eszméjét és az értük is véresen szenvedő Isten irántuk is való szeretetét. Bizony van bőven egyéb hónapja az esztendőnek, miért nem akkor mulatoznak?

  Ha tudom, hogy a szomszédom gyászol, akkor nem teszem ki a hangszórókat a kertembe és nem tartok zenés kerti partit a barátaimmal. Éppen ilyen szeretetlenség a nagyböjti báli buli. Az önkorlátozáshoz nem kell sem istenhit, sem semmilyen vallásosság csak lélek és emberség. Bizony van bőven egyéb hónapja az esztendőnek, miért nem akkor mulatoznak?

  Jómagam hetedik éve és a Hívek közössége is önkéntesen alkalmazkodunk a falu életéhez, közösségeinek írott és íratlan szabályaihoz, azokat tiszteletben tartjuk, mert ezt így tartjuk helyesnek.

Miért furcsa az egyeseknek, hogy a kölcsönös tisztelet jegyében én is és a Hívek közössége is elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben a mi írott és íratlan szabályainkat, szokásainkat, és ha ez nem történik meg, akkor szót emelek érte?

Az együttélés és együttműködés csak akkor működik jól, ha a tisztelet és az alkalmazkodás kölcsönös. Ha általánossá válik a már többször többektől elhangzott álláspont, hogy mindenki azt csinál amit akar és senkinek semmi köze hozzá, akkor nem közösséget építünk, hanem az egyéni szabadság diktatúráját. 


62. zsoltár, 2-9
Az Istenre szomjas lélek
Az keresi virrasztva Istent, aki a sötétség cselekedeteit elveti magától.
Isten, te vagy az én Istenem, *
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, *
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, *
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, *
hadd magasztaljon ezért ajkam!
Neked mondok áldást, amíg csak élek, *
a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, *
ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged.
Még fekvőhelyemen is rád gondolok, *
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezőm lettél, *
és szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem szorosan átölel téged, *
és a jobbod szilárdan tart engem.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.


PARTIKÉPES VAGYOK
 Önkormányzati bál volt nemrégen. Láttam a fotókon, hogy mindenki igyekezett partiképes ruhában megjelenni. Biztosan volt olyan a vendégek között, aki a parti előtt néhány órával még éppen birkát etetett, lovak alól almozott vagy éppen leszállt olajos nadrágban és kézzel a traktorról. Aztán bálba menet rendbe tette magát, hogy partiképes lehessen.

  A mennyei Atya is partit rendez, mégpedig örökké tartó báli bulit. Nagyjából nyugodt lehetek, mert a meghívóm és a belépő kártyám nálam van, hiszen ott hordom a szívemben az értem szenvedő Megváltóban való hitemet.

 Azonban nem mindegy, hogy a halálom pillanatában milyen lesz rajtam a belépő dressingem. Olajos, maszatos, szakadt, rongyos, tépett, büdös…koszos a körmöm, kócos a hajam…?
Mert ha igen, akkor rögtön a beléptetés után lekapcsolnak és kimossák a gúnyám, vasalják az ingem, fésülik a hajam…mígnem fess bálozóként odaülhetek a szmokingosok közé a fehér asztalhoz….

…és mindez igaz a lelki ruhámra is. Ha a lelki make up nem tökéletes, akkor jön a kiigazítás, szépítkezés fájdalma, amit régies és ma már szinte érthetetlen nevén tisztító tűznek neveztünk.

  Majd ha lelkileg fess, a bűn salakjától patyolat tiszta, szeplő és ránc nélküli leszek, akkor ülhetek oda a fehér ruhások közé a mennyei partin. 

„A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.”Gal5.22

Nagyböjt van, a lelki szépítkezés ideje. Inkább most készülj el, most vállald a szépítkezéssel járó fájdalmakat, önmegtagadásokat, a bűneid epillálását,  hogy partiképes lehess, mint amikor már késő lesz. Hiszen lesz olyan, aki annyira elhanyagolt állapotban fog az ajtó elé kerülni, hogy neki már csak kiszólnak odabentről.

"Dobjátok ki a külső sötétségre." Mt25.30

 „Akik pedig Isten országa fiainak - partiképesnek - tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” Mt8.12

 „A test cselekedetei ui. nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem:

Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. Gal5.19


CELEB ÉLET!
"Mint a juh úgy terelődnek az alvilágba és halál legelteti őket.” Zsolt49.15
 
A világ mindig az ellenkezőjét kínálja az evangéliumnak, mint a most indult Éden Hotel sorozatban, ahol förtelmesen röfögve élvezi és habzsolja az életet az önmagának teremtett bálvány édenben. Állati ösztönökkel és emberi/ördögi logikával pont az ellenkezőjére tanít, mint a most kezdődött keresztény nagyböjt lényege.
A tv csatornán átdübörög az elemi és állati ösztön, a gyehenna csatornáján pedig átröfög és átdörömböl örömében az ördög és a pokoli horda.
Emberek tömege jár, mint hedonista csorda az önfeledt celebi örömök útján a seolba.


              „Mint a juh úgy terelődnek az alvilágba
                  és halál legelteti őket.” Zsolt49.15KI MIT VÁLASZT, AZT A PROGRAMOT TÖLTI LE
...és a program életre kelve használja őt! Letöltésének eredményét pedig majd letölti a felelőtlen szörföző az örök életben.

-Az a gondolkodásmód ui. hogy hiszünk a Teremtőben, de soha nem köteleződünk el egyetlen keresztény egyház felé sem az valójában nem más mint neurotikus és infantilis félelem a felelősségtől. Persze így minden könnyű. Istenre hivatkozva a saját lelkiismeretem alól mindig fölmentem magam minden alól és nem kell egyetlen erkölcsi szabályt netán tízparancsot sem megtartanom, mert szabadságom van amit még Istennek is levett kalappal kell tisztelni előttem. Haha! Máris elkötelezted magad a szabadság bálványa, a szabadság istene felé és nem vagy szabad.
Az Egyház, a 10 parancs nélküli élet olyan, mint bencések híres festménye. A hordóból kifolyik a milliókat érő drága bor, mert a hordó ledobta magáról a dongáit....következmény: és dongák helyett körülöleli a rátekeredett kígyó. Ember! Járj azon az úton amelyen akarsz, élj ott ahol akarsz és egy napon a Szentlélek megérteti veled Jézus igazságát:
Jn15,5 "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. "


A SZENVEDÉS VALLÁSA?
 A napokban nekem szegezték ezt a vádat/panaszt, hogy mi a szenvedés vallása vagyunk, mert csak a szenvedésről, keresztről beszélünk és nem engedjük, hogy az emberek boldogan éljenek, mert ők biza boldogok akarnak lenni és nem a szenvedésről akarnak hallani.
 

Lássuk csak!A gyermek születése öröm. Akkor is áldás és akkor is öröm, ha olykor mérhetetlen szenvedés, vajúdás után jön a világra. Lehetne-e boldog az édesanya a szülés fájdalmas szenvedése nélkül, ami mint tudjuk, az áteredő bűn következménye?

  Az egyedül élő celebnek is van öröme. Örül annak, hogy nem ismeri a szülés félelmetes fájdalmát, örül annak, hogy a teste karcsú és fiatal marad, örül annak, hogy több pénze van, amit önmagára költhet… Ám ez az öröm nem teljes öröm, mert örömét csak önmagával osztja meg. Ez az öröm az önzés öröme, ami nem más, mint elővételezett pokol.

A kereszténynek is van öröme. Örül annak, hogy újjászülethetett a keresztség vizében, örül annak, hogy új és örök életet kaphat a mennyben. Ám azt is tudja, hogy ez az öröm csak mérhetetlen fájdalmon és szenvedés árán lehetett az övé. Isten Fia szenvedése árán. A Fájdalmak Férfia, aki tudta, mi a szenvedés(Izajás) ő hozta el és adta nekünk ezt az örömet, amikor szabaddá tett minket megváltó szenvedése által.

Ez az evangélium= örömhír a kereszténység lényege. Ebből a szerelmes áldozatból érti meg a hívő, hogy nincs valódi és tartós öröm szenvedés nélkül, önmegtagadás nélkül, kereszthordozás nélkül. Nem a szenvedés vallása vagyunk, hanem az örömé! Azonban a krisztusi hasonlatosságért, az elővételezett mennyei örömökért, kincsekért, a Szentlélek ajándékaiért, felebarátaiért a keresztény szívesen vállalja itt a földön a szenvedést, az önmegtagadást, a lemondást, a böjtöt, a virrasztást…..egyszóval az áldozathozatalt.


A celeb önmaga jókedvét, önfeledt szórakozását keresi, a keresztény pedig azt, hogy hogyan járhatna Isten akaratában, kedvében. Ezt az evangélium a maga nyelvén így fogalmazza meg:

„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni/tartani az életét elveszíti az, aki elveszíti értem az életét, megmenti azt.”Mk8.34

A világ pont az ellenkezőjét diktálja, mint a most indult Éden Hotel sorozatban, ahol förtelmesen röfögve élvezi és habzsolja az életet az önmagának teremtett bálvány édenben. Állati ösztönökkel és emberi/ördögi logikával pont az ellenkezőjére tanít, mint a most kezdődött keresztény nagyböjt lényege. A tv csatornán átdübörög az elemi és állati ösztön, a gyehenna csatornáján pedig átröfög és átdörömböl örömében az ördög és a pokoli horda. Emberek tömege jár, mint hedonista csorda az önfeledt celebi örömök útján a seolba.
„Mint a juh úgy terelődnek az alvilágba és halál legelteti őket.” Zsolt49.15

A kereszthordozás, a szenvedés elrejtett titok, mint az elvetett búzaszem, amely elpusztul ugyan a földben, de szárrá, kalásszá alakulva bőséges termést hoz. Olyan bőséges kiáradását a Szentléleknek, melyről a zsoltáros így beszél:

„Több örömet adtál a szívembe, mint amikor a búza és a bor bőségben van.” Zsolt4.8

Nincsen igazi és tartós öröm az önzésünknek való meghalás vállalása nélkül, ami tulajdonképpen szenvedéssel jár együtt. Aki valóban boldog akar lenni itt a földön és odaát, annak nem marad más, mint a keresztút, az áldozatvállalás. A keresztény lelki élet alapvetően három szakaszból áll: a megtérés útja, a tisztulás/átalakulás, szenvedés útja, és az Istennel való egyesülés útja. A szenvedést, fájdalmat, átalakulást nem vállaló salak ember soha nem jut el az Istennel való egyesülésig itt a földön. Lehet, hogy itt a földön ő is eljut ugyan az egyesülésig, de akkor sajnos már nem Isten lelke lakik benne, hanem a bűn uráé. Ide vezet az önmagunknak való celeb élet. A bűn salakját majd a purgatórium fogja sokkal fájdalmasabban kiégetni belőle annál, mint amibe itt a földön ez került volna, ha vállalta volna az átalakulás, a krisztusi ember megszületésének szenvedését, fájdalmát. Ő azonban celeb életet élvén elhegedülte az életét ezért most a bűn fejedelme cincogtatja neki a nótát.

Ám jutalom vár azokra, akik itt a földön meghaltak önmaguknak és megosztva, szétosztva búzakalász életüket, éltek Istennek és a felebarát javára: „A második halál azonban nem fog fájni azoknak” Jel2.11

„Mindezt azért mondtam el nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek és örömötök teljes legyen.”Jn15.11

 „Örömötöket nem veszi el senki tőletek.” Jn16.22

Szóval? Még mindig azt gondolod, hogy a szenvedés vallása vagyunk?

Tele vagyunk örömmel, Szentlélekkel!  
NEM AKAROK KRIKETTEZNI!
Értsétek meg krikett fanok, spanok!
Ezért nem is akarok beiratkozni egy krikett klubba sem!!!
Nem akarok bélyeget gyűjteni! Ezért nem iratkozom be egy bélyeggyűjtő klubba sem....stb.


Nem akarsz keresztény lenni?

Azt mondod, hogy hagyjunk békén, mert nem akarsz keresztényként élni? Akkor miért iratkoztál be a Krisztus spanok, fanok, szeretők társaságába? A keresztséggel ui. tag lettél....ami kötelezne, amit kőkeményen számon kérnek majd tőled, szüleidtől és kereszt szüleidtől...de van egy jó hírem...Aki a klubbot működteti türelmes, kivár a tagsági díjaddal(=odaadod a szíved Istennek) és a számonkéréssel amíg el nem jön az a végső nap...aztán kakukk! Nem lesz kukucs! Záróra.

"A vele (özönvízzel) jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által.Ő azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet." 1pét3.18

 LÍBIA VÉRTANÚI
„AKI ÁRT, ÁM CSAK ÁRTSON TOVÁBBRA IS, ÉS AKI SZENNYES LEGYEN MÉG SZENNYESEBB, DE AKI IGAZ, LEGYEN MÉG IGAZABB, ÉS A SZENT LEGYEN MÉG SZENTEBB.” Jel22.11
 Először a gyom is egyedül volt és aprócska.
Aztán hagytad, hogy táplálkozzon a talajból és embernyi magas gyomtenger lett belőle. Sok kertben történik meg ez és következtetni lehet a gazda jellemére.
Először a bűnöd is csak bocsánatos volt és aprócska. Aztán hagytad, hogy táplálkozzon rossz lelki nedveidből és gyökeret verve jellemedben megnőjön. Eleinte csak pl.: az öntudatosság álarcába burkolt önérzetesség volt, majd felnővén gőg lett belőle, ami a hét főbűn egyike. Főbűneid pedig rendre belevisznek a halálos bűnök valamelyikébe...majd sokaságába. Így alakul ki a káromkodó, hazudós, szexmániás, pénzmániás, gyilkos.... jellem.
A parlagfűnek csak szezonja van, a bűn tengere állandóan virul és pusztít.
Nagyböjt közeledik. Ez is szezon, a gyomirtás szezonja. Ma már nem elég a gitáros kasza.
   Glialka kell, gyóntatószékek garmada, hiszen mindenhonnan és már Libiából is támad a bűn armada. Véren át hajózva közeledik a gyűlölet garmada és csatabárdot ás ki a mennyei armádia.

TISZTA UDVAR RENDES HÁZ
 ...mégis kilóg a lóláb! A kosaras hiba szarvas hiba!


Gyermekkoromban gyakran láttam ezt a táblát egyes házak utcai kapuján és olykor meg is álltam, hogy bekukkantsak a kerítésen át és ellenőrizzem, megcsodáljam a tábla igazságát. Kukkantsunk most be egy keresztény otthonba.

  Látszólag minden tipp-topp, patyolat rend, példás tisztaság mindenütt, ami az asszonyka szorgalmát dicséri. A ház úrnőjének azonban egyetlen apró pici hibája van. Ebédre már annyira elfárad a konyhában, hogy étkezés után nincs kedve, ereje az apró szemetet elvinni a sarokba a szemeteshez. Ezért kosarast játszik. Az asztalnál ülve a célzó kosaras játékos örömével pöcköli a csirkecsontot a sarokban álló szemetes felé…aztán az alufólia galacsint, fogpiszkálót…stb. Ránézésre nincs probléma, hiszen csak egy mellément csirkecsont hever a konyha sarkában. Eleinte.

  Az asszonyka azonban rendre eljátssza ugyanezt és úgy gondolja, hogy nem nagy ügy, elfér az a csont a padlón. Így jön össze apró kis konyhai hulladékokból, apró vicces játékból a szemét kupac, amelyen megjelenik a penész, a doh, a gomba, a csótány…

  Éppen ilyen a bocsánatos bűn is. Nagyon sok keresztény büszkén hordja magán a „Tiszta udvar rendes ház” önmagának odaítélt plecsnijét, mert nem rendelkezik helyes önismerettel, a Szentléleknek az emberi alázatot megvilágosító kegyelmével és önelégült módon becsapja magát, hazudik magának, nem is gondolván arra, hogy saját romlását és ítéletét hordozza a nyakában.

  Egyszerűen azon oknál fogva, hogy bocsánatos bűneit nem bánja vagy nem gyónja meg azzal az őszinte és komoly elhatározással, hogy meg akar javulni és törekszik rá, hogy azokat ne kövesse el.

  A templomba járó nyakán a cégér továbbra is hirdeti, hogy tiszta az udvar és rendes a ház, ám belsejébe örömmel surrant be hézagjain és eresztékein át a tolvaj király és kilóg a lóláb. A kosaras hiba szarvashibát eredményezett, behozta a romlást a  szarvas patást a jó keresztény életébe. 


Apcsel 3.19 tartsatok bűnbánatot és térjetek meg!


„A bocsánatos bűn is, főképpen ha ugyanazon a területen gyakran ismétlődik, könnyen kaput nyithat a démoni behatolásnak.”(Dr. Kovács Gábor:  http://www.hagiosz.net/?q=kerdezunk)

-----------------------------------
Római Katekizmus 1993:1862.

 „Védekezni kell ellene, mert „aki hűtlen a kicsiben, hűtlen lesz a nagyban is”. A bocsánatos bűn ugyanis az értelmet homályosítja, az akaratot gyengíti, csökkenti az áhítatot, s mindezzel a halálos bűnt készíti elő.”

1862 Bocsánatos bűnt akkor követünk el, amikor jelentéktelen anyagban nem tartjuk meg az erkölcsi törvény által előírt mértéket, vagy amikor súlyos anyagban nem engedelmeskedünk az erkölcsi törvénynek, de hiányzik a teljes ismeret vagy a teljes beleegyezés.
1863 A bocsánatos bűn gyöngíti a szeretetet; a teremtett javak iránti rendetlen szeretetet fejez ki; akadályozza a lélek fejlődését az erények és a jócselekedetek gyakorlásában; ideigtartó büntetést érdemel. A szándékosan elkövetett és megbánás nélkül maradt bocsánatos bűn lassanként előkészíti a halálos bűn elkövetését. Mindazonáltal a bocsánatos bűn nem szakítja meg a szövetséget Istennel. Isten kegyelmével emberi módon helyrehozható. "A bocsánatos bűn nem foszt meg a megszentelő kegyelemtől, Isten barátságától, a szeretettől, így az örök boldogságtól sem": [II. János Pál pápa: Reconciliatio et poenitentia apostoli buzdítás, 17.]

"Az ember, amíg a testet hordozza, nem lehet meg könnyebb bűnök nélkül. De ezeket a könnyebbeknek mondottakat ne vedd semmibe. Ha semmibe veszed, amikor mérlegeled, rettenj meg tőlük, amikor számlálod őket! Sok könnyű egy súlyosat alkot: sok csepp tölti meg a folyót, sok apró szem tömeget alkot. És mi a remény? Mindenekelőtt a gyónás..." [Szent Ágoston: In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus 1, 6]

Bocsánatos bűn: kisebb jelentőségű isteni parancs szándékos, vagy súlyos parancs megszegése nem teljes szándékossággal vagy tudatossággal (vö. 1Jn 5,16-17). - A ~ bizonyos mértékben elfordítja a szívet Istentől és a teremtményekhez köti, a szeretetet kisebbíti. Nem veszi el a megszentelő kegyelmet és a lélek természetfölötti életét nem öli meg, de megnehezíti az erények gyakorlását és a jó cselekedeteket. Örök →büntetést nem, de ideigtartót magára von. Elkövethető gondolattal, szóval, cselekedettel; tudatlanságból, feledékenységből, testi gyöngeségből. A szentgyónáson kívül az őszinte →bűnbánat, az imádság, jótettek is megszabadítanak tőle. - Védekezni kell ellene, mert „aki hűtlen a kicsiben, hűtlen lesz a nagyban is”. A ~ ugyanis az értelmet homályosítja, az akaratot gyengíti, csökkenti az →áhítatot, s mindezzel a →halálos bűnt készíti elő. **

Római Katekizmus 1993:1862.
ÚJRAÉLESZTÉS INDUL!
                                   ……a beteget elvesztettük!
„Az Úr dicsősége fölemelkedett, elhagyta a várost.”Ez11.23
 Nagyböjt közeledik. Felolvassuk majd az Egyház életmentő parancsát, amely olyan, mint a haldoklónak a defibrillátoros szívmasszás: évente legalább egyszer gyónjál és áldozzál!
  Felelőtlen, nyakas, önmagukat áltató keresztények milliói élnek így a szívhalál mezsgyéjén, mert évente egy-két alkalommal gyónnak és áldoznak. És mi minden történt a lelkükben két gyónás között! Lerakódtak a bűnplakkok, tovább meszesedtek a sértődések, megterhelte a szívüket a düh és az agresszió, szövetek haltak el a haragtartás miatt, hajszálerek repedtek meg a káromkodás és tisztátalan beszédek miatt erős helyi bevérzéseket okozva, váratlanul elszabadult az érfalról a házasságtörés embóliája gondolatban majd cselekedetben…..stb…. és beállt váratlanul a várható, előre látható szívhalál.

   A lelkünk ui. olyan, mint az időjárás. Ha elvonul a meleg front, akkor az adott földrajzi terület nem marad üresen, hanem azonnal betölti a helyét a hidegfront. Ha bűneink miatt elvonul tőlünk Isten forró, szentséges, tüzes jelenléte, azonnal betölti a helyét a világ szennye, mely lassan és biztosan infarktust okoz.

  Hiába a nagyböjti mentőkészültség és a rohamosztagos gyóntatók sora, az életmentő parancs ellenére sajnos sok a beteg, akit elvesztünk, hiszen a gyónása után újra kezdődik minden a régi megszokott életében. Az Úr dicsősége így kénytelen elhagyni a várost.

  ” Megszentségtelenítette az Úr házát, amelyet az Úr magának szentelt.” Krón36.14  
 „Vagy nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablók nem részesülnek Isten országában.”1Kor6.9INAKTÍV GEJZÍREK, BEDŐLT KUTAK?

….avagy mire vár a teremtett világ?
 MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD."Zsolt87.7

    Bár Jézus a mennyben van jelenléte nem szűnt meg köztünk. Nem fogyott el az ÚR lelket, testet gyógyító, szabadító ereje, nem fogyott el szeretete, nem gyengült meg hatalma, nem hűlt ki együtt érző szíve. Azt szeretné, ha mi folytatnánk azt, amit itt a földön élve ő is cselekedett. Ezért adott hatalmat a tisztátalan lelkek felett a hetvenkettőnek, ezért kente föl Szentlélekkel az Apostolokat és ezért küld bennünket is a világba a farkasok közé a hit erejében.

  Az ÚR, amikor letekint a mennyből a földre, a szeretet élettelen és kihalt sivatagjának látja azt, ahol túlárad a szenny, a tisztátalanság, a káromlás…a bűn.  

Egykor a mi lelkünk is sivatag volt, mely bűn tövist, bojtorjánt és káromlást termett. Az ÚR azonban mélyre fúrt a szívünk kietlen kertjében és létrehozott ott egy bővizű és élő forrást. Azért kaptuk a szentségeket melyek közül a keresztség és a bérmálás e téren különösen is fontos, hogy mi mindannyian forrásokká, kutakká, szökőkutakká, gejzírekké, öntözőberendezésekké váljunk a szentségek által és árasszuk el élő vízzel, Szentlélekkel, Isten jelenlétével a világot. Így majd az egyik emberből túlárad az adakozó jóság, a másikból túlárad az irgalom, az öröm, a tisztaság, a kedvesség, a gyógyító és szabadító szeretet…a Lélek ajándékai, melyekkel mintegy megöntözzük körülöttünk az Istenre éhes és szomjas sivatagot.

  Amint ui. az artézi kút csöve leér a talajvízbe, a keresztség által mi is kapcsolatba vagyunk lelkünk legmélyén az élő vízzel, Isten jelenlétével. Az artézi kút, ha ritkán használjuk, akkor két öntözés között gyakran elereszti, elejti a vízoszlopot, a víz szintje lecsökken benne és csak akkor ad vizet, ha előbb megfogjuk a kút karját és a vizet több mozdulattal felpumpáljuk.

  Ha csak évente egy-két alkalommal használjuk a kutat, akkor már az sem segít, ha a légtelenítő szelepen át feltöltjük vízzel és megpróbáljuk felpumpálni benne a vízoszlopot. A halott kutat ilyenkor meg kell kompressziózni, megpróbálni egy szivattyúval felszínre hozni a mélyben elvesztett vizet.

   A felelőtlen és lusta keresztényben is sokszor lecsökken az Isten jelenléte. Szívének kútja el tud iszapolódni, hite meg tud rozsdásodni, szűrője az apró szöszmötös bűnöktől teljesen el tud dugulni.…stb. és már csak épp annyi élő víz marad a testének templomában, hogy ő maga ugyan nem hal meg lelkileg, de nem tud másokat megöntözni.

  A rétegnyomás a kútban csak egy bizonyos magasságig nyomja fel a vízoszlopot. Nekünk kell rásegítenünk és pumpáló mozdulatokkal a vizet a felszínre hoznunk. Pontosan ez az értelme a keresztény áhítat gyakorlatoknak:az önmegtagadásoknak, kereszthordozásnak, imádságnak, gyakori szentségi életnek. Azt is mondhatnám akár, hogy egy miatyánk egy pumpálás és máris feljebb emelkedett a csőben a vízoszlop. Egy keresztút felér ötven pumpálással, egy jó szentgyónás felér 500 pumpálással…

  Az ÚR, amikor letekint a mennyből akkor mindnyájunkban potenciális forrásokat, gejzíreket lát. A valóság azonban az, hogy az Egyház, vagyis Isten országa a földön tele van kidőlt-bedőlt, kiszáradt működésképtelen keresztény kutakkal melyek vagy kevés vizet adnak vagy semennyit. Az oázisok nem virágoznak a keresztények körül, mert őket is belepi, eltömi, tönkreteszi a bűn sivatagja.

   Nagyböjt közeledik. Felolvassuk majd az Egyház életmentő parancsát, amely olyan, mint a haldoklónak a defibrillátoros szívmasszás: évente legalább egyszer gyónjál és áldozzál. Felelőtlen és nyakas keresztények milliói élnek így a halál mezsgyéjén, mert évente egy-két alkalommal gyónnak és áldoznak.

   A szentgyónás ebben az esetben olyan, mint a halott kút megszivattyúzása, amely újra a felszínre hozza az elvesztett élő vizet. Viszont semmit nem ér, ha azzal a szándékkal történik, hogy legközelebb megint csak egy év múlva fog gyónni. Az ilyen kút ismét gyorsan el fogja veszíteni a vizet és nem tölti be a célját, hogy túláradjon belőle az élő víz másokra.

  Ennek nem így kellene lennie, mint ahogyan nincs is így azoknál, akikben akadálytalanul munkálkodik az élő víz a Szentlélek. Ők azok, akik gondos örömmel azon fáradoznak, hogy a vízoszlop, Isten jelenléte mindig magasan legyen bennük, ezért gyakori szentségi életet élnek… Személyük, életük valóban olyanná válik, mint az öntözőmű. Bőségesen túlcsordul belőlük az élő víz és vannak köztük olyanok, akikben oly erős az ÚR jelenléte, hogy a testük kútja szökőkúttá, gejzírré változik. Az egyik emberből túlárad az adakozó jóság, a másikból túlárad az irgalom, az öröm, a tisztaság, a kedvesség, a testet, lelket gyógyító és szabadító szeretet…a Lélek ajándékai, melyekkel mintegy megöntözik maguk körül az Istenre éhes és szomjas sivatagot, hogy kiviruljon.
„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.” Rom8.19
Hallod? Várnak rád! Tedd rendbe a forrásod és nosza! Indulj el öntözni!VALENTIN NAPRA

31. zsoltár
„Értelmet adok neked, és megtanítalak a helyes útra, *szemem rajtad nyugszik.
Ne úgy élj, mint a ló vagy az öszvér, *
azokban nincs értelem, fék és kantár kell nekik."
 
ARS POETICA
(Akinek nem tetszik, tisztelettel kérem, hogy ezután magán levélben írjon és ne az idővonalamon.)

Katolikus pap vagyok. Az Eucharisztia imádásból élek. Mélyen tisztelem és szeretem az Szűz Anyát, viselem a kármelita skapulárét, tizenkilenc éve minden reggel a Monforti-féle felajánló imával köszöntöm a Szeplőtelen Fogantatást.
  Vallom Suenens bíborost követve (II.Vat.Zsin.), hogy nem a Megújulás a karizmatikus, hanem a teljes és mindenkori Egyház. Hálát adok Istennek, hogy sokszor ajándékozott meg engem nyomorultat a Szentlélekben való kiáradás kegyelmével.
  Krisztus testében élve nagyon sok ajándékot kaptam a protestáns egyházaktól, testvérektől ezért erősen ökumenikus elkötelezettségű vagyok elvben és gyakorlatban.
  Rajongással szeretem Izraelben azt, amit Isten is szeret őbennük(Rom11.fej.), hiszen tudom, hogy katolikusként én csak rá vagyok oltva a szelíd olajfára melynek olaja ma is túlcsordul ott, ahol egységben élnek a tagok. Ezért tartok otthon sabbati liturgiát, ezért van otthon kippám, menórám, mely előtt gyakran éneklek, imádkozom Istennek dicséretet Izraelért és az Egyházért.
Böezrass hassem!
Isten segítségével járjunk tovább az egység, elfogadás, kölcsönös tisztelet útján a Lélek ajándékaival abban az örömben, hogy a Szentlélek nemcsak a katolikusoké!
Marana Tha! Jöjj el Uram Jézus!


ÚRIEMBEREK – csimborasszó nélkül!Mi a különbség két politikus között? 
Semmi. Mindkettő úriember.

Illetve mégis van különbség. Az egyik tetőtől talpig az, a másik pedig csak talpig. Utóbbi bár úriembernek mondja magát, mégis tele van csalással, hazugsággal, korrupcióval.

  Mi a különbség Jézus és a megkeresztelt, megbérmált egyes és bizonyos gyermekei között? 
Éppen az, mint az előző esetben. 
Az egyik tetőtől talpig, túlcsorduló módon tele van Szentlélekkel, a másik pedig csak talpig vagy addig sem. 
Bár hívőnek, Isten gyermekének mondja magát, mivel nem törekszik az életszentségre ezért korlátozott mértékben  van meg benne a Lélek munkája,rosszabb esetben  tetőtől talpig tele van a világ szennyével, még rosszabb esetben túlcsorduló módon van tele istentelenséggel.

  Ezért ritka ma a Szentlélek erővel, csodákkal, jelekkel történő megnyilvánulása azokban, akik hordozzák magukban a Lélek zsengéit a keresztség és a bérmálás szentségei által. 
   Pedig az IGE nem hazudik. Mi hazudunk és csapjuk be magunkat, amikor hűtlenek vagyunk és megtömjük magunkat a világ szemetével, ahelyett, hogy józanul engedelmeskednénk az IGÉNEK:


„Teljetek el Szentlélekkel.” Ef5.18 


Mert ha ez megtörténik, akkor egyik igei ígéret, hozza magával a másik igei ígéret megvalósulását.


 „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz.” Jn14.12


Amint az Úriember is akkor az a maga sajátos értelmében, ha az úriasság csimborasszója meg van benne, a keresztény is akkor Isten gyermeke a maga sajátos értelmében, ha a Szentlélek teljessége munkálkodik benne. Amen!„Ef51.20 Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és 2éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek. 3Kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. 4Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás. 5Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. 6Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait. 7Tehát ne vállaljatok velük közösséget. 8Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. 9A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. 10Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. 11Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket. 12Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. 13Mindarra, amit elítéltek, fény derül, 14s ami így világossá válik, fényforrás lesz. Ezért mondják: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog. 15Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. 16Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. 17Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. 18Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el Lélekkel. 19Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. 20Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.


BÍRÓ ÚR! IDŐT KÉREK!
Vesztésre áll a vízilabda csapatunk. A kapus elbénázott néhány lövést és zörgött a háló a háta mögött. A csatársor kapkodva ellengetett pár biztosnak tűnő gólhelyzetet és idegességében belement egy szabálytalanságba. A magyar csapat most emberhátrányban van, míg az ellenfél több gól előnnyel vezet. Mit tesz ilyen esetben a jó edző. Sípol és odakiált a bírónak:
„Bíró úr! Időt kérek.”

   Mindenki kiúszik a partra csak a kapus nem. Ő úgy gondolja, hogy ő nem vétkes, ő nem hibázott, a gyászos eredmény a többiek hibája miatt van. A csapat meghallgatja az edzőt, beugrik vissza a medencébe és gőzerővel dolgozik az új taktika megvalósításán.     A csapat mégis veszt a végén. A kapus miatt. Neki nem kellett az új taktika, nem kellett az edzői tanács, továbbra is elkövette ugyanazokat a hibákat, és rendre zörgött a háta mögött a háló.
- A gyónás nem kínzókamra, ahogyan tévesen gondolják megtévesztett milliók. A gyóntató szék az a hely és a szentgyónás az az a helyzet, amikor belátom, hogy életem mérkőzésében vesztésre állok adott helyzetben és még az ítélet a meccs lefújása előtt alázattal odakiáltok az irgalmas Istenemnek:

„Bíró úr,időt kérek!”

  Ezért a segítség reményében kiúszom a bűneim tengeréből a partra és beszélek a gyóntatómmal. A gyóntatószék ui. az a hely, ahol az edző a legjobb teljesítményt akarja kihozni belőlem.

  Az Egyház is közösség. A gőgös és mulasztásban vétkes kapus, akinek nem kell az edző korrekciója, gyengíti, hátráltatja a csapatát a cél elérésében és bizony ő felelős a vereségért.

  A gőgös és a szentgyónásainak elmulasztásában vétkes hívő ugyan nem teszi vesztessé az Egyházat, de jelentősen gyengíti, hátráltatja azt a célja elérésben. A cél pedig a teljes győzelem a Kereszt erejében önmagunk, a bűn és az ellenség felett, hogy együtt örülhessünk a meccs végén a GYŐZELEMNEK!

  Gondoljuk el, hogy mi történne a pólós csapattal, ha a kapus példáját mások is követnék. Ha egy szép napon mondjuk a hátvéd is azt mondaná, hogy annak ellenére, hogy a csapat vesztésre áll, de ő sem megy ki taktikai szünetre, mert nincs szüksége arra, hogy az edző neki megmondja a tutit… aztán a center, a szélső, a csatár és végül senki nem hallgatna már az edzőre mondván, hogy öreg pólósok ők már, nekik ne dirigáljon itt egy fiatal. Ezen a módon soha nem lenne olimpiai bajnokcsapatunk.

   Ám tudjuk, hogy nem csupán a medencében küzdők a csapat tagjai, hanem a kispadon ülő tartalékok is. Ők azok, akik az utóbbi hetek teljesítménye alapján nem érdemelték ki a bizalmat, hogy a kezdő csapat tagjai lehessenek. Ők nem harcolhatnak a medencében.

  Az Egyház közösségében ők azok, akik nem járulnak szentgyónáshoz és szentáldozáshoz. Korábbi teljesítményük alapján még tagok, de már nem küzdhetnek együtt a többiekkel. Ők csak kívülről bátoríthatják azokat, akik a teljes életszentség küzdelmét vívják az ellenséggel szemben, mely döngeti az Egyház ajtaját, hogy erőt vegyen rajta és a benne élő többieken.

  Ám azt is tudjuk, hogy nem csupán a kispadon ülők tartoznak a küzdő, zarándok Egyházhoz, hanem azok is, akik évek, évtizedek óta nem gyóntak és nem áldoztak, akik a falakon kívül élnek és évek óta be sem léptek a templomba. Ők is tagok, de ők dezertőrök, ők a hazaárulók.

   Valamikor a keresztség, a bérmálás, a szentségi házasság révén Isten országának a mennyei hazának polgárai voltak. Ezt a hazát hűtlenül elhagyták, elárulták és az ellenség oldalára álltak, hiszen írva van: 
„Aki nem velem gyűjt, az szétszór.”Mt12.30

  Ezért gyengül az Egyház és vele missziós ereje. 
Kevés a küzdő szellemű keresztény és sok benne a kispadon ülő tétlen vagy hazaáruló.

 Még nincs késő szívből kiáltani:

Bíró Úr! Időt kérek!”
 Mert írva van:  
„A gonoszok az alvilágba hullanak, 
és minden nemzet, amely elfelejti Istent.” Zsolt9.18NE SZÖSZMÖTÖLJ, NE KOSZMOSZOLJ 
A KOZMOSSZAL! HIÁBA!AZ ÉRTELEM FEL NEM FOGHATJA'
Csak innen a földről nézve relatíve "sűrű". A csillagászok szerint az ezernyi fényévmilliárdok távolsága miatt az univerzum olyan ritka, hogy gyakorlatilag érthetetlen, hogy miért nem esik szét darabjaira. 
     Olyan, mintha beleállnál egy hógolyó közepébe és képzeletben minden hókristályt egymástól mondjuk 500 000km-re távolítanál el. Nagyon messziről, fényévnyi távolságból nézve továbbra is hógolyónak látszik, de bentről nézve? Oly nagy köztük a távolság, hogy gyakorlatilag nincs mérhető tömegvonzás a hókristályok között.

Ez abszurd!
Ezért mondja Isten igéje és a teológia: Isten teremti és fenntartja a világot és a mindenség összetartó erői megrendülnek majd, ha erejét megvonja. Dicsőség Istennek!


19 (18). ZSOLTÁR. ISTEN NAGYSÁGA
Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét.
A nap továbbadja a szót a másik napnak, az éj jelenti a hírt az éjnek.
4Nem beszéd ez, nem szó, hang nem hallható,
5a hír mégis terjed, szerte a világon, a szózat elhangzik a föld határáig. Ott vert sátrat a napnak:
6mint a vőlegény, lakából úgy kel fel, s ujjong, akár a hős, aki megfutja pályáját.
7Az ég egyik szélén kel és siet a másik szélére, tüze elől semmi sem rejtőzhet el.
8Az Úr törvénye tökéletes, enyhíti a lelket. Az Úr tanúsága megbízható, a balgát bölccsé teszi.
9Az Úr parancsai egyenesek, földerítik a szívet, útmutatása érthető, megvilágítja a szemet.
10Az Úr félelme tiszta s örökké megmarad. Az Úr ítéletei igazak és mind jogosak,
11értékesebbek az aranynál, a tiszta aranykincsnél, szavai édesebbek a méznél, a lépből kicsordult méznél.
12Szolgád hűségesen megtartja őket, hisz követésük bő jutalmat terem.
13De ki látja meg saját hibáit? Tisztíts meg mindtől, ami rejtve maradt!
14Őrizd meg szolgádat a kevélységtől, nehogy hatalmába ejtsen! Akkor mentes maradok a bűntől és tiszta a súlyos vétektől.
15Teljék örömöd számnak szavaiban, s engedd, hogy szívem szándéka elérjen hozzád, Uram, menedékem, üdvözítőm!

Első lépcsős laktanya...
......és a szabadító rózsafüzér!

A pióca a és a kullancs ha már átjutott a védelmeden, akkor a véred szívja.
Amikor jóllakott magától lefordul rólad és elhagy egy időre.
Azonban ha bizonyos kémiai anyagok vannak a véredben, akkor nem akaszkodik rád miután megkóstolt, mert nem ízlik neki a véred és odébb áll.
A démon, ha már átjutott védelmi rendszereden és betört a lelkedbe, nem hagy el magától.
A teljes véred, életed kívánja és meg is szerzi, ha nem lesz változás.

Nem ízlene neki a lelked és magától el is hagyna téged, ha tele lennél Isten lelkével, szent jelenlétével. Ez a vitamin azonban hiányzik belőled és ezért kívánatos vagy neki.
A szabadító rózsafüzér itt tud segíteni. Hogyan működik? Nem tudom, de van egy gondolatom. Ha az utcán megragadja a karod egy gengszter, hogy megállítson és kiraboljon, akkor elkezded ütni a karját, hogy vegye le rólad. Nyilván nem fogja tenni.

 Ha azonban te egyre erősebben csapsz rá a karjára a kezeddel, esernyőddel, akkor egy idő után el fogja engedni a karod és szabad leszel, elfuthatsz. Ha pedig egy elektromos ösztökével ütsz a karjára, akkor azonnal el is fog engedni.
Hasonlóan ad szabadulást ez az ima is. Ha megszabadultál, fuss el azonnal a lelki vitaminodért, amitől irtózik az ellenség. Járulj szentgyónáshoz, szentáldozáshoz és tartsd magadban ezután mindig magasan a Szent Isten jelenlétének a szintjét. Ha ezután meg is csíp a pióca, nem fogsz neki ízleni és elhagy téged. Egy időre, és azért csak egy időre, hogy a készültségi, éberségi, szentségi szintedet emelt szinten tartsa Isten, különben ismét fellazulna benned a fegyelem lelke és nem őrködnél gondosan a lelked tisztaságán.
A keresztény élet olyan, mint a régi szabadszállási harckocsizó laktanya, ahol katona voltam. Első lépcsős laktanya volt.
Az embernek is állandó riadókészültségben és éberségben kell élni.
Ám ez a boldogság titka is: élni Isten jelenlétében azáltal, hogy  Ő él teljesen bennem. Efezus 3.17


HÓKUSZPÓKHOROSZKÓP - Gyors teszt.
 "Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, s kezére bízott nyáj vagyunk." Zsolt95.7

Kérlek emeld fel a jobb kezed. Sikerült?
Akkor most tedd le.
Kérdezem: ki döntötte el, hogy a kezed felemeled? 
Te vagy a bolygók állása?
Éppen így! A sorsod nem a bolygók állásában van megírva.
Jövőd a te szabad akaratú döntéseidtől függnek.
Ne feledd. Életed azonban mégis Isten kezében van.
Használd a Szentlélektől megvilágosított józan eszed és ne higgy a babonában, segítő kövekben, talizmánokban...stb....mert azt kockáztatod, hogy életed végén bemehess a nyugalmad helyére.
Bízz gyermeki lélekkel a mindenható Istenben!
Izajás 47.9

„Hiába a sok varázslás, a nagy hatású varázsige! Gonoszságodban bíztál, azt gondoltad, hogy nem lát senki. Bölcsességed és tudományod félrevezetett, amikor ezt gondoltad magadban: Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más(isten)! Pedig utolér téged is a baj, nem tudsz ellene varázsigét. Rád szakad a veszedelem, nem tudod elhárítani. Hirtelen ér utol a nem várt pusztulás. Állj elő varázsigéiddel és sok varázslásoddal, amellyel ifjúságod óta vesződtél, hátha segíthetsz magadon, hátha elriasztod a bajt! Agyonfárasztod magad tervezgetésekkel. Álljanak elő, és segítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled. Úgy járnak, mint a tarló: tűz égeti el őket. Nem mentik meg életüket a lángok hatalmából. Nem melegedni való parázs az, nem olyan tűz, amely mellett ülni szoktak. Így jársz majd a varázslókkal, akikkel ifjúságod óta vesződtél. Mindenki hanyatt-homlok menekül, nem segít rajtad senki!”
95 (94). ZSOLTÁR. FELHÍVÁS DICSÉRETRE
1Gyertek, zengjünk dalt az Úrnak, ujjongjatok üdvünk sziklája előtt!
2Dicsőítő énekkel lépjetek színe elé, magasztaljátok hangosan, zsoltárt énekelve!
3Mert nagy Isten az Úr, fölséges király minden isten fölött.
4Kezében vannak a föld mélységei, és övéi a hegyek csúcsai.
5Övé a tenger, ő alkotta, övé a föld, keze teremtette.
6Gyertek, boruljatok le és imádjátok, hajtsatok térdet az Úr előtt, aki teremtett minket!
7Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, s kezére bízott nyáj vagyunk.
8Bárcsak meghallanátok ma a szavát: „Ne keményítsétek meg a szíveteket, mint egykor Meribánál, mint a pusztában Massza napján!
9Atyáitok ott megkísértettek, bizonyítékot követeltek, jóllehet látták tetteimet.
10Negyven évig viszolyogtam e nemzedéktől. Így szóltam: Tévelygő szívű nép ez, nem ismeri útjaimat.
11Ezért esküdtem meg haragomban: Nem mennek be nyugalmam (országába)!”


 MOST KAPJA VAGY NEM KAPJA?

 A minap megemlítettem valakinek, hogy régen láttam már a templomban. Azt válaszolta, hogy tudja, de így is rengeteg kegyelmet kap….és nem jött újfent most vasárnap sem. Elgondolkodtam, hogy is van ez.
Ha megtehetné, hogy eljön, de mégsem teszi akkor ő, mint már élő hitre jutott a 10 parancsot értő személy tulajdonképpen a súlyos bűn állapotában van, ami akadálya a kegyelem befogadásának. Izajásnál olvassuk, hogy a bűn olyan, mint egy válaszfal, amely miatt nem tud Isten meghallgatni minket és segíteni.
Másrészt Pálnál meg azt olvassuk, hogy ahol túlárad a bűn, ott túlcsordul a kegyelem is. Akkor az következik ebből, hogy jól teszi, hogy nem jár misére, mert így több kegyelmet kap? Pál ezt mondja hasonló esetben: Róm 6:1-2 „Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?”
Az elakadt kenyeres autó példája jutott eszembe. (Gyakran látom a kenyeres kocsikat, hiszen a falunkban pékség üzemel.) Ott áll tengelyig érő sárban már több órája és a sok erőltetéstől, hogy a kátyúból kihintáztassa az autót, most az is elromlott és már be sem indul. A sofőr kesereg, hogy már régen hol járhatna, a boltokban hiába várják a reggeli pékárut, dühösek a vevők, mit szól majd a főnök, levonják a fizetéséből az okozott kárt….stb. Miközben vesztegel, váratlan segítséget is kap. Valaki bead neki egy meleg termoszt, hogy ne fázzon a téli hidegben, más pedig takarót hoz neki. Végül sok kudarc után belátja, hogy egymaga nem tud kikecmeregni ebből a helyzetből és bár igen nehezére esik, hogy a bajt jelezze, mégis betelefonál. A műhelyfőnök azonban nem szidja le, hanem szelíden csak ennyit mond: - „miért nem hamarabb szóltál? -…..és néhány óra múlva megérkezik hozzá a szerviz autó. Kivontatják, helyben gyorsan megjavítják és mehet tovább az útjára. Közben azonban sokakat ért veszteség, anyagi és lelki kár egyaránt: a boltost, a vevőket, a főnököt, a sofőrt és az autót.
Így van ez a mise mulasztással is. Az illető már jóval előrébb tarthatna a saját lelki életében, a kapott kegyelmekkel gazdagíthatta volna az egyházat és másokat, ám mivel ez nem történt meg tulajdonképpen megkárosította magát és a többieket.
Persze közben ő is kapott segítő kegyelmet, hiszen erről számolt be. Isten őt is noszogatta, elhalmozta a kegyelmekkel, hogy ebből az elakadt helyzetből minél hamarabb kimozdítsa. Kaphatott testvéri vigasztalást, igei örömöt és még sorolhatnám, hogy mi mindent…de mindez semmi ahhoz, amit a megszentelő kegyelemtől kaphatott volna, ha élt volna vele. Bűnben, bajban, lelkileg lerobbanva élvén azonban nincs világosságban, és ezért nem is gondol az okozott kárra, az elmaradt javakra.
Bizony csak akkor tud továbbmenni a lelki élete útján és tud igyekezni, hogy behozza a lemaradást, ha belátja, hogy egymaga nem tudja megoldani a problémát és végre nagy késéssel beszól telefonján a szervizbe, hogy jöjjön már ki hozzá a szervizes, mert gyónni szeretne. A műhelyfőnök pedig szelíden csak ennyit mond majd.
„Miért nem hamarabb szóltál?”

NE DŐLJ BE NEKI!

ATTÓL, HOGY LEBEGSZ.... ÉS EGYÉB EXTRA KÉPESSÉGEKET KAPSZ A JÓGA SZELLEMI URÁTÓL, ATTÓL MÉG NEM LESZ BENNED TÖBB A SZERETET.
TEHÁT A JÓGA SEMMIT NEM ÉR!

NE DÖLJ BE NEKI!

A JÓGA CÉLJA NEM A FITTSÉG, AHOGYAN A TENGERÉSZGYALOGOS KÉPZÉSÉNEK A CÉLJA SEM A FITTSÉG, HANEM A HARC, AZ ÖLÉS. 

   A JÓGAGYAKORLATOK CÉLJA SPIRITUÁLIS, A KUNDALÍNI KÍGYÓ FELÉBRESZTÉSE, HOGY A CSAKRA PONTOKON ÁT KAPCSOLATBA KERÜLJÖN A JÓGÁZÓ A TERMÉSZETFELETTI ERŐKKEL. 


EGY JÓGI UGYE SIMÁN LEBEG A LEVEGŐBEN, FÖLDBE TEMETI A FEJÉT....EXTRA KÉPESSÉGEKET KAP. CSAK NEM ISTENTŐL. EZ A JÓGA VESZÉLYE:OKKULT ERŐKET ENGEDSZ BE AZ ÉLETEDBE.

V. parancs: Ne ölj!


Ferenc pápa marchforlife hashtaggel látta el mai Twitter-bejegyzését, amivel csatlakozott a March for Life (Felvonulás az életért) életvédő rendezvényhez, melyet idén január 21–22-én rendeztek meg az Egyesült Államokban.
Az első March for Life felvonulást 1974-ben tartották, az abortusz 1973-as legalizálása hatására.


A JÓSÁG BENÉJE!
Ez egy új közösségi összefogás, amely segíti a már ismert
„Alkossunk egy falut” programot. 
Legyünk a jóság benéje, Ladánybenéje!

 
Tutto bene Ladánybene? 

Minden rendben Ladánybene? Valóban elmondhatjuk azt, hogy arról ismerjük önmagunkat, hogy a jóság a lényegalkotó erénye egyéni természetünknek és ebből adódóan a közösségünknek?

A név kötelez! 

Akik valamikor nevet adtak a településünknek, nem is sejtették, hogy jön majd egy plébános, aki pont erre fog hivatkozni: a név kötelez.  Az áldás szavunk latinul így hangzik: bene-dictio. A két szó összetételéből álló kifejezés azt jelenti szó szerint, hogy jót mondani. Áldottnak lenni tehát azt is jelenti, hogy valaki azért mond jót rólam, mert jól bántam, mert jót tettem vele. A latin „bene” szó jelentése: jól. Olaszul pedig a „tutto bene” azt jelenti, hogy minden rendben, jól mennek a dolgok. Falucskánk neve tehát tartalmazza a bene szót, ami a jóságra utal és kötelez!

Vizsgáljuk meg! 

Valóban elmondhatjuk, hogy mindannyian áldottak vagyunk, mert mindnyájunkról csupa jót beszélnek, mert annyi jót tettünk oly sok embertársunkkal? Elmondhatjuk-e, hogy mindenki jól van, mert mindig jól mennek a dolgok az emberek háza portáján?

Én azt látom, hogy nem, mert látok éhezőket, látok nélkülözőket, látok síró arcokat, megtört szíveket…. Én nem azt látom, hogy mi juttatta oda, ahol van, nem azt kérdezem vádlón, számon kérően, hogy miért olyan az élete amilyen, hanem a szükséget látom! Ahogyan Isten sem az érdemet nézte, hogy ki érdemli meg a megváltást, hanem személyválogatás nélkül elszenvedte véresen annak brutalitását a kereszten. Mindenkiért! Értünk, értem, érted! Mert nem az érdemet nézte, hanem a szükségünket, a nyomoromat, a halálra szánt életed.
   Ne felejtsük el, hogy nem lehet mindent hárítanom és a szociális ellátó rendszerekre terhelnem, mert nekem az egyénnek is meg van a saját felelősségem a jó cselekvésében mind a bajban lévő másik ember, mind a közjó felé. 

„A JÖVŐ A KEZÜNKBEN”

Közös erővel tudnánk változtatni a helyzeten, ha megvalósítjuk a „Jóság Benéje” programot. Ha megnézem a közösségünket, akkor azt látom, hogy a többség normál polgári szinten él, egy kisebb réteg nagyon jól él és egy még kisebb réteg luxusban él. Örömhír tehát fölfedezni számunkra, hogy kisebbségben vannak azok, akiknek nagyon nehéz az élet. Ez valóban jó hír, valóban örömhír, mert ez azt jelenti, hogy a baj könnyen orvosolható.
Orvosolható lenne Bene, ha mindenki jó lenne benne, ha a jóság ott élne benne a beneiek szívében. Ha ez a három közösségi réteg összefog és gyakorolja a szívbéli jóság nemes, egyszerre emberi és isteni erényét, akkor a nagy baj ui. könnyen, gyorsan és tartósan enyhíthető. Nem a szegénység felszámolása a cél, mert azt nem tudjuk megtenni, hanem az, hogy ne legyen olyan benei polgár, akinek nincs cipője, fagyoskodik télen, nincs reggelije…stb.

Bene, bene, bene! Kérem, kérem, kérem!

A jóság Benéje programban, mint a falu Lelkipásztora a következőt kérem. Aki teheti, mert él bent a szívében egy pici jóság, aki teheti, mert bátornak érzi magát a szeretetre, aki teheti, mert anyagilag megteheti, aki teheti….az vállaljon fel egy családot vagy egy személyt, akit havonta, rendszeresen valami módon segít, támogat. A segítés az anyagi támogatáson kívül ezerféle módon megnyilvánulhat.
Nekem mindegy, hogy ki milyen ideológiai alapon teszi ezt. Legyen úttörő öregfiú, mert az úttörő mindig segít ahol tud, legyen a humanizmus kedvelője vagy legyen hívő, aki a bajban lévőben az Istent látja és azért segít….mindegy csak gyakorolja a jóság erényét és segítsen. Magam és néhányan már elkezdtük a programot.

Hívom, szólítom és kérem!
 
Szólítom és kérem a Polgárokat, szólítom és kérem a Civil Szervezeteket, szólítom és kérem a Szülői Munkaközösséget, szólítom és kérem a vállalkozókat, a gazdálkodókat, szólítom és kérem a tehetősebbeket, akiknek nagyobb a felelősségük, mert nagyobb a lehetőségük és ezért többet tehetnek és szólítok és kérek Mindenkit! Fogjunk össze és változtassunk a helyzeten, alkossunk egy falut, a jóság, a jószívűség Ladánybenéjét! Nem az alkoholistát, nem a dohányost támogatjuk a programban, hanem a jóság erényét bölcsen gyakorolva enyhítjük a bajt, a kiáltó szükséget, a szenvedést.

Több éves program.

A program több éves program. Aki szeretne csatlakozni kérem, hogy nálam vagy a Karitász vezetőnél Évánál jelentkezzen, hogy a segítés mikéntjét közösen tudjuk megszervezni, az igényeket és a felajánlásokat tudjuk összehangolni. Itt ezen a facebook oldalon jelentetem meg folyamatosan a felmerült igényeket, szükségeket és itt is lehet jelezni felém a jószívű felajánlásokat.

LÉGY A JÓSÁG BENÉJE, LADÁNYBENÉJE!  
 HAJRÁ BENE! LADÁNYBENE!

"Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek megparancsoljuk, figyelmeztetjük őket Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békésen dolgozva a maguk kenyerét egyék. TI PEDIG NE FÁRADJATOK BELE A JÓTETTEKBE. 2Tessz3,10

„Védjük meg a szegényeket és ne magunkat védjük meg a szegényektől. Istenhez hasonlóan a valóban szegény ember nem az, aki nincstelen, hanem az, aki önmagát elajándékozza.” Ferenc pápa

Így küldöm nagy szeretettel áldásomat, minden benei Polgárnak. Légy áldott Ladánybene! 

Áldással! Tibor atya
AZ IGAZI ABSZURD!

NOSZOGATNI ARRA, AMI AZ ÖRÖM TELJESSÉGE?

...avagy milyen a gyerek ha játszik?

Belefeledkezik a játékszoba örömeibe, de nem felejti el Édesanyját, aki a szeretet, a biztonság az öröm forrása. Az egészséges lelkű gyerkőc magától otthagyja a játékait, kiszalad a szobából, megkeresi a konyhakötény melegét és oda, odafúrja arcát anyjának ölébe egy-egy pillanatra.
A gyerkőcben azonban a szeretet mohó és bohó és nem elégszik meg azzal, hogy ezt időnként megtegye. Arra vágyik – és célját sokféle fondorlattal, kedvességgel el is éri – hogy anyja hagyja abba a munkát és vegye az ölébe, ahol tentikézhet, ringatózhat, csucsujgathat a szeretet ölelő és megerősítő jelenlétében.


Amelyik gyerkőc magától nem teszi ezt olykor-olykor, ha rendre belefeledkezik a játékszoba örömeibe oly módon, hogy anyja már rendre eszébe sem jut, ott bizony valami nagyon nincs rendben a gyerek lelkével.

Milyen a megkeresztelt felnőtt ha az élet játékát éli?

Belefeledkezik az élet örömeibe, sűrűjébe de életben és forrón tartva a keresztség pecsétjét, nem felejti el Istenét, aki a szeretet, a biztonság, az igazi öröm forrása. Az egészséges lelkű felnőtt gyerkőc magától otthagyja az élet örömeit, otthagyja dolgait és lélekben kiszalad, kiszakad a világból, hogy belépve szívének szentélyébe, még munkája közben is odafúrja szívének arcát Istenének ölébe egy-egy pillanatra. Ez a lélek röpte vagy más néven a röpima öröme, amikor naponta oly sokszor, de sokszor oda röpül a lélek, hogy a szeretet forrásánál egy pillanatra megpihenjen.
A keresztség pecsétjének a forrása azonban olyan örvény, mint egy fekete lyuk. A lélekben az Isten utáni vágy tátongóan mohó és a bohó szeretet nem elégszik meg azzal, hogy röpke kortyokat kapjon a szeretet nektárjából. Szomjasan inni akar, többet akar, vedelni akar, részegülni akar, betöltekezni akar és abszurd szomjazza az elérhető Abszolútot.


 Arra vágyik – és célját sokféle okossággal el is éri - hogy végre kiléphessen a munka mókuskerekéből, hogy több időt tölthessen az Úrral, mint egy kósza röpke pillanat. Arra vágyik - és célját sokféle fondorlattal el is éri- hogy végre az Úr az Isten hajoljon le őhozzá és vegye őt az ölébe, ahol végre hosszabban eltentikézhet, elringatózhat a szeretet ölelő és megerősítő, csucsujgató jelenlétében. Ebből fakad, hogy az eklézsia népe kivonul a világból az Úr házába és örömmel sütkérezik a sokféle templomi imaórákon a Szentséges rejtőző jelenlétében, dallal, allelujával, hozsannával énekelve kölcsönös szeretetdalt Isten és ember egymásnak.

Amelyik megkeresztelt lélek magától nem teszi ezt olykor-olykor, ha rendre belefeledkezik az élet örömeibe oly módon, hogy már eszébe sem jut, hogy Istennel szerelmes perceket töltsön el a templomban, ott bizony valami nagyon nincs rendben Isten gyermekének a lelkével.
Hiába a bőséges bor és búza loccsanása, percegése, csujjogása, hiába az év végi pozitív könyvelési mérleg, zörgése, csörgése, pengő zengő hujjogása…mert mindez semmi ahhoz, amit Isten ad,ad,ad, ad adhat,adhat, adhatna, adhatna……na,na, na…Na lám! Ó, milyen is a felnőtt, ha az élet játékát éli? Úgy kell noszogatni, tologatni, húzogatni, ösztökélni, sírni, ríni, kérve rimánkodni, könyörögni, csusszogtatni, buffogtatni, óbégatni, szirénázni, kercsegetni, hozsannázni siket fülébe, a keresztségének eldugult pecsétjébe……keserves, keserves ám mégis áldott és reménnyel teljes öröm az örömtelen halottat életre énekelni és az áldott és a SZENT anyakötényébe rajongásra ébredt arcunkat közösen belefúrni….Allelujaaaaa!


"Több örömöt öntöttél szívembe,

mint amikor a búza és a bor bőven terem." Zsoltár 4.8


KONTKAKTHIBÁS PETRA!

FRÁSZ ÉS MEGINT FRÁSZ!

FRÁSZBAN VAGY? 
AKKOR TE IS KONTAKTHIBÁS VAGY!Petrát a 4 hónapos kék belga juhászt az első perctől fogva póráz és nyakörv nélkül sétáltattam akkor is, ha kimentünk a biztonságos zárt udvarról. Na jó! Elismerem, hogy a forgalmas közúton való átkelésnél vagy a belvárosi sétánál alkalomszerűen rácsatoltam a pórázt, de rögtön le is vettem, amint a helyzet engedte.


  Nos, az első erdei sétáknál előfordult az, aminek várhatóan meg kellett történnie. A kiskutya előrefutott és boldogan fúrta bele az orrát az avar világ jóleső és végtelenül gazdag fenyőerdős,nyárfás illatába. Önfeledten, vagy helyesebben szólva, inkább gazdi feledten szimatolt és szuszákolt felfedezve és habzsolva az új világot.

   Látva a helyzetet, nem kiabáltam utána kétségbeesetten, hogy magamhoz hívjam. Csendben és szó nélkül elbújtam egy fa mögött és vártam Petra eszmélődésének a pillanatát. Bizony hamar eljött az az idő, amikor a kiskutya egyszer csak ráeszmélt arra, hogy régóta már  semmilyen jelzést, hangot és neszt nem halott felőlem. Rájött, hogy egyedül van egy ismeretlen és idegen világban és kitört rajta a frász, a bizonytalanság, a félelem.

   A biztonságot, az életet ui. én jelentettem a számára. Én adtam neki enni, ha éhes volt, én vittem orvoshoz, ha beteg volt, én védtem meg az idegen nagy kutyáktól, én adtam neki meleg fekvőhelyet a téli hidegben….egyszóval, én voltam számára a minden, én voltam neki az Isten.

   És most bizony riadtan kellett észrevennie, hogy mindez a biztonság eltűnt az életéből és bizony joggal tört ki rajta a frász. Ennek következtében önként otthagyta a finom erdei illatokat, az varban megbúvó és még mindig illatozó fácán és nyúlnyomokat….és bizony szégyen ide vagy oda, de pánikszerűen kezdte el keresni az én szagom illatfelhőit, hogy ugyan merre is lehet az ő abszolút biztonsága.

   Vágy támadt a szívében, hogy keressen engem és ez a vágy egyre jobban erősödött benne, amint a szagom illatfelhőit is egyre erősebbnek érezte. Lázas loholással, hangos horkantással, olykor nyomtévesztéssel és korrigálással űzte, hajtotta, követte a nyomomat, míg végre egy fa mögött rám talált.

   És bizony hatalmas volt az öröme, mindent összenyaló volt a boldogsága, nyüszített az ugráló jókedve….és……ami a lényeg, hogy elindult benne egy változás. Petra eddig kontakthibás volt, vagyis nem tartotta mindig, minden pillanatban a kapcsolatot velem, mert az orra belefeledkezett az erdei világ örömeibe.

  Mostantól viszont már úgy sétált, hogy előrefutott, továbbra is belefúrta az orrát az erdei avarba és levegőbe, de időnként megállt, hátranézett és ellenőrizte, hogy még ott vagyok-e.

   Lassan kezdett benne kialakulni az igény az állandó kapcsolatteremtésre. Már nem volt többé kontakthibás. Tudta, hogy az életének biztonsága, öröme, vacsorája, egészsége, pihe-puha fekhelye, egyszóval mindene azon múlik, hogy tartja-e velem a kapcsolatot.

  Pontosan így vagyunk mi is Istennel. Ő a mi Gazdánk, aki irántunk való szeretetből nem tesz ránk pórázt és nyakörvet, hanem elfogadja szabadságunkat. Aztán Ő is azt látja, hogy a gyönyörű világot felfedező izgalmunkban belefeledkezünk mi magunk is a világ örömeibe és mi is kontakthibásak leszünk. Nem figyelünk többé Istenre, nem tartjuk Vele a kapcsolatot, hanem istenfeledten szuszákolunk és hajszoljuk eme földi világ élvezeteinek pillanatnyi örömeit.

Ekkor Isten csendben és szótlanul elrejtőzik. Megengedi, hogy döntéseink következményeivel szembesüljünk, megengedi, hogy bajba kerüljünk, és egy-egy betegségben, tragédiában bizony kitörjön rajtunk a frász, a bajbajutottak istennélküliségének keserves boldogtalansága, és keserűen kiáltjuk mi magunk is: frászt és megint frászt!Hol van az Isten? Keserűen kiáltjuk a zsoltárossal együtt: „bizony rejtőző Isten vagy Te.”

Igen! Isten olykor szándékosan frászba hoz minket, ha azt látja, hogy kontakthibásak vagyunk, ha azt látja, hogy az ajándékba kapott gazdag világ élvezete elfeledteti velünk a Gazdánkat és többé már nem tartjuk Vele a kapcsolatot.

 Ilyenkor egy-egy baj, esemény, betegség, tragédia felráz bennünket. Észrevesszük, hogy egyedül vagyunk ebben a világban, amely veszélyes is tud lenni a számunkra. Észrevesszük a Gondviselés és a Gondviselő hiányát és újra elkezdjük Őt lázasan keresni.

   A bajokból származó keresés ismét felébreszti bennünk az Istenkeresés utáni vágyat, amit ugyan már korábban megkaptunk a keresztség szentségében, csak hagytuk kihűlni magunkban keresés vágyát. A szomjúságunk egyre nő, mígnem a rátalálás öröme teljesedik be a Szentlélek újbóli kiáradásban. Életünk egy fája mögül egyszer csak elébünk toppan az Isten, akinek szeretete kiárad ránk a Szentlélek túlcsorduló örömében.

  Ekkor ugrálunk és táncolunk örömünkben, mint egy kiskutya. Nyüszítünk a boldogságtól és nyelveken éneklünk tobzódva a karizmákban, hálásan megnyaljuk a Teremtő jóságos kezét, békésen elalszunk ágyunkban tudva azt, hogy biztonságban vagyunk….és egy új napra ébredvén, már másképpen éljük az életünket….

   Már nem vagyunk többé kontakthibásak. Lehet, hogy a felgyorsuló élet ritmusa minket is felszippant, lehet, hogy lázas business életet élünk, ám mindezek mellett most már egy-egy röpimával, szívünk odafordulásával ellenőrizzük újra és újra: vajon az Úr itt van-e még velünk, vajon tetszik-e neki az, amit éppen tenni készülünk, vajon jó úton járunk-e még, vagy jelenlétét már elvesztettük az önzésünk miatt?

Tanuljuk meg végre, mi akik Istenről itt Európában és Ladánybenén megfeledkeztünk. Jó az nekünk, ha frászban vagyunk. Jó az nekünk, ha Isten a mi életünk absz. biztonsága elbújik előlünk. Mindez jó ez nekünk, és kérjük a Szentlelket, hogy támasszon kereső vágyat a szívünkben, hogy Őt a mi életünk alapját és biztonságát megtalálhassuk és többé soha ne nélkülözzük az életünkből.

Szent Petra! Könyörögj érettünk!


A KARITÁSZ ASZTALA AVAGY,
DIREKT VAGY INDIREKT A SEGÍTSÉG!
 
A Karitász asztala úgy működik, hogy mindig ott áll a templom hátuljában és bárki, aki jön a templomba, az bármikor elhelyezheti ott a száraz élelmiszer adományát a nehéz helyzetben élők számára. A Karitász ebből az adományokból tud segíteni a bajban lévők felé. Ha van az asztalon, akkor tud segíteni, ha nincs az asztalon, akkor nem tud segíteni.

  Pontosabban szólva, a Karitásznak van némi saját tőkéje, amiből közvetlenül is tud segítséget nyújtani, ámde ezt bölcsen nem teszi. Tartalékát fenntartja azokra az időkre, amikor sokáig üresen áll majd az asztal ám mégis azonnal kellene segíteni a bajban lévőkön. Ilyen esetben használja az aranytartalékát és enyhíti a szükség nehéz helyzetét.
  Éppen ilyen módon nyújt segítséget természetfölötti természete szerint is a közbenjáró imádság. Jelképesen szólva minden plébániának van egy imaoltára Isten színe előtt a mennyben. Ha valaki otthon vagy a templomi közösséggel együtt végez el egy –egy imádságot a közösségért, annak bajban lévő tagjaiért, akkor annak az imának a természetfölötti kincse, kegyelmi értéke megjelenik a közösség imaoltárán Isten előtt. Látva a szükséget, Isten ebből a kegyelmi imakincstárból tud küldeni, kiutalni segítő kegyelmeket a bajban lévők felé. Ha üres az oltár, nem tud mit kiutalni, ha gazdag az oltár, akkor sokat tud segíteni.
   A Mindenható megteheti és olykor meg is teszi, hogy közvetlenül, direkt küld valakinek a mennyei kincstárból kegyelmi segítséget. Ám bölcsen többnyire nem teszi ezt azért, hogy ne szoktasson le minket a felelősségünkről, a kölcsönös szeretetről egymás iránt. Az efezusi Igében azt olvassuk, hogy az Egyház, amely Krisztus teste, akkor építi fel önmagát a szeretetben, ha a tagok betöltik a feladatukat. Ha a tagok imádkoznak egymásért, akkor gyakorolják egymás felé is a kölcsönös segítő szeretetet. Ha nem imádkoznak, hanem helyette a mexikói szappanoperákat néznek…stb, akkor önzésükkel rombolják az Egyházat és elmulasztják a segítés lehetőségét a szeretetben.
   Egy közösség életminőségének, a változás lehetőségének a kulcsa tehát ott van a mi döntésünkben, a mi szívünkben. Minél többet imádkozunk tehát egymásért, annál több lehetőséget adunk a Mindenható kezébe, hogy annál több segítő kegyelmet utalhasson ki számunkra. Így teljesítjük be az Igét, mely szerint minden változás, minden jó adomány onnan felülről való.
Dicsőség Istennek és végtelen sok kegyelem adassék a jóakaratú imádkozó embereknek.


HARAPJ RÁ - A KISKUTYA A CSONT ÉS A LERÁGOTTNAK TŰNŐ CSONT: AZ IMA
AVAGY A HÁTRAMENET VISZ ELŐRE! 

Biztosan mindenkinek ismerős az a kép, amikor a kikötött
kiskutya megpróbálja elérni az áhított csontot.
Bármennyire is erőlködik, akárhogyan is nyúlik a póráz és akármennyire is már csak egy centi választja el a csonttól, a kívülálló számára egyértelműen látszik, hogy ezen a módon a csontot soha nem fogja elérni. Miért?  
   Azért, mert a kiskutya megkerült egy oszlopot, ezáltal a póráz hossza nem lett elegendő a cél eléréséhez. A kutyának fel kellene ismernie, hogy az eredmény eléréséhez előbb vissza kell vonulnia, meg kell fordulnia, hátramenetbe kell kapcsolnia. El kell hagynia az előbb bejárt utat és az új úton már elegendő lesz a póráz saját hossza ahhoz, hogy a csontot elérje. El kell hagynia eddig elért eredményét, le kell mondania eddigi erőfeszítéseiről, vissza kell térni az oszlophoz, meg kell kerülnie azt és ez lesz ő életének a forduló pontja.
  Pontosan így van ez az emberi élet eredményeivel és az imádsággal is. Sok megkeresztelt úgy gondolkodik az imáról, hogy az semmire sem jó, hogy az csak tétlen és haszontalan időtöltés, amely a papoknak és a jámbor apácáknak való.
 Ezért tapasztalják azt, hogy életük céljait, vágyait rendre nem érik el, hiába a megfeszített munka és hajszolt élet tempó, a kívánt áldásos eredményt nem tudják elérni vagy amit elértek, azt gyorsan el is vesztették. Hiába erőlködnek, mint a kiskutya, csak a kívülálló látja, hogy ezen az úton nem jutnak semmire, hiszen az imádságot rosszul használják, mint a kiskutya a pórázt. 
  Az Ige ezt mondja: „Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” – mondja az ÚR. Jn15.5
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” 
   Ha el akarunk érni bármi olyan maradandót is az életben, melyet, mint örök kincset magunkkal vihetünk a mennybe is, akkor meg kell értenünk az Ige elsődleges igazságát, hogy az imádság olyan fontos az életünkben, mint a pillanatnyi levegő és napi falat kenyér. Csak bátran üssük be a keresőbe az imádkozással kapcsolatos Igéket, hogy lássuk, Isten mennyire komolyan veszi az imát, a Vele való beszélgetést.
Akiben meg van az alázat ahhoz, hogy belássa, hogy az eddig megtett életútja éppen olyan hiábavaló, mint a póráznak feszülő, csontot akaró kutyáé, az nem tartja veszteségnek, hogy az eddig megtett útjáról bölcsen visszaforduljon és új irányba állítva életét, ezután már a kitartó imádság útján érje el szívének céljait. Be kell látni sokaknak: most az a bölcs, hogy előbb a hátramenet visz előre. Ez lesz az ő forduló pontjuk az életükben, amikor elkezdenek imádkozni minden élethelyzetükben. Az ilyen ember egyre jobban és egyre nagyobb felfedező örömmel teszteli tovább Isten ígéreteit, egyre jobban meg is tapasztalja, hogy az ÚR hűséges és ezért egyre jobban csak egyet tart fontosnak: imádkozni, mert minden jótett is csak ennek az erejéből születik meg.
Nos? Ráharaptál végre az imára? Ugye, hogy nem lerágott csont! Alleluja!Hát így imádkozz ébredésért!


Nincs az a nagy fazék hideg víz, amely egyszer ne forrna fel, ha nem alszik ki alatta a takarékláng tüze.
Lehet, hogy úgy érzed, hogy a feladat lehetetlen. Ti kevesen vagytok és olyan kicsinyek, mint az őrláng a tűzhelyen. Azt látod, hogy oly sok ember szíve fagyos és hideg- mert hiányzik belőlük a hit, remény, szeretet-hogy az szinte már olyan, mint egy nagy fazék jeges víz. Ne engedd, hogy lehűtsön a hideg valóság.
Kevés tiszta szívű, kitartó, hittel történő imádsága olyan, mint az őrláng.Nincs az a nagy fazék hideg víz, amely egyszer ne forrna fel, ha nem alszik ki alatta a takarékláng tüze.
Te csak őrködj a látásod bizonyossága, a szíved tisztasága felett és imádkozz tovább. Egy áldott napon a fejedre hull majd az ébredés. Amint fazékban biztosan felforr a víz, éppen így lángra gyúlnak a jeges szívek is a Szentlélek tüzétől.
Légy kitartó hát a missziós imáidban, engesztelésedben. Isten egy napon mire felébredsz, megajándékoz a körülötted élők ébredésével. Alleluja!Légy a világ világossága!

Ez lenne a keresztségben és a bérmálásban kapott küldetésed.
De vajon tud-e világítani egy rozsdás elemlámpa? Látszólag mindennel rendelkezik a működéshez. Van égője, eleme, kapcsolója, mégis sötétség van benne és sötét az út előtte, mert nem tud világítani.
A testünk a zseblámpa, a keresztség és a bérmálás pedig az Istentől belénk helyezett ceruza elem és égő, a kapcsoló gomb pedig a hit. Világíthatnánk és a Szentlélek világosságában járhatnánk.
A valóság azonban ez: sokan hagyják magukban berozsdásodni a keresztség kegyelmét, rövidzárlatot okozva kiverik a bűneikkel az égő izzó szálát, és a beragadt kapcsoló gombot is átjárja a hitetlenség rozsdájának sója.
Mindenük meg van, mégsem világítanak, hanem szellemi sötétségben járnak.
"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt."János 1.9
LIFT ÜRESJÁRATBAN 

Karácsony titka számomra ebben a néhány szóban sűrűsödik össze: test, amely adatik.

   Karácsony nem más, mint Isten ajándékozó jósága. Isten hússá lesz, testté lesz és testét adja, kiszolgáltatja magát és rábízza testét Mária karjaira. Majd később ugyanezt a szót használja a sugalmazott szerző, amikor a passióban arról beszél, hogy Jézus teste a gonoszok kezére adatik, akiknek kiszolgáltatja szent testét a szenvedésre az Isten Fia. És minden szentmisében ezt imádkozom, hogy ez az Ő teste, amely értünk adatik és Isten Fia kiszolgáltatja testét az eucharisztiában, rábízva magát a pap karjaira, hogy testét ossza meg a megszentelődésre váró nyomorultakkal.

  Ma már nem bábeli tornyot, hanem ezer és ezer felhőkarcolót épít az emberiség. Lehet, hogy ma is azzal a hasonló szándékkal teszi, amint bibliai történetben a bábeli épült anno, nem tudom.

Számunkra azonban a torony legyen most a lelki életünk jelképe, amelynek tetejére fel kell jutnunk életünk végére. A toronyház tetején van ui. a leszálló pálya, ahová a halálunk után megérkezik értünk a mentőhelikopter, hogy elvigyen onnan a mennybe.

  Minden felhőkarcolóban üzemel egy lift vagy akár több is. Ha valaki könnyen és gyorsan szeretne feljutni oda, akkor használnia kell a liftet. A panoráma már az alsóbb magasabb szintektől is lélegzetelállító.

   Lássuk csak azonban, hogyan is történik mindez. A lift használata előtt az utas elfogadja a lift működési elvét. Vagyis szellemébe befogadja, hogy a lift bizonyos törvények szerint működik, elfogadja, hogy a liftben más viszonyok uralkodnak, hogy a liftben sok meglepetés történhet, hogy a liftnek ki kell szolgáltatnia önmagát és rá kell bíznia magát annak működési mechanizmusára…

  Miután – legtöbbször reflektálatlanul, automatikus magától történő beleegyezéssel - befogadja életébe/szellemébe a lift működési elvét, az utas hoz egy újabb döntést és belép a liftbe, hogy megkezdje könnyű és gyors utazását a magasság felé.

   A lift ebben a történetben nem más, mint a gyermek Jézus jászla. A lift a mennyből jön és abban segít, hogy felvisz minket a ház tetejére, amennyiben beszállunk oda.


Befogadni Jézust az életünkbe azt jelenti, hogy valójában nem is én fogadom be Őt, hanem Ő emel be, fogad be engem az Ő életébe.

Hogyan is van ez akkor? Befogadni Őt az életembe ez akkor történik, amikor a megtérő életgyónással, bűnbánattal, döntéssel a hit által elfogadom Őt, mint az Atya Fiát és az én személyes Megváltómat, aki az én bűneimért is megfizette az árat.

  Sokan azonban megállnak ennél a pontnál és nem lépnek tovább. Befogadni Jézust az életembe hasonlít ahhoz, amint az utas használja a liftet. Előbb befogadja annak működési elvét, majd egy új döntést hozva és belépve a liftbe teljesen rábízza magát a felvonóra és kiszolgáltatja magát a felvonónak.

  Én is elfogadom Jézust, Isten Fiát, aki meghalt értem is, hogy a bűn zsoldjától a haláltól megmentsen. Ezután viszont engedem, hogy a Jézus által kitalált és felkínált struktúra működési elve irányítsa és vezesse az életemet. Ha így teszek, ekkor valójában Jézus fogad be, emel be engem az Ő életébe és repít az életszentség magasába.

  A jászol a lift. A jászolban maga a Szent Isten van jelen, maga a Szentség van jelen. Jézus a megszentelő kegyelmet ajándékozó, a saját életét önközlő szentségek gyakori vétele által tud engem gyorsan és könnyen feljuttatni életszentségem felhőkarcolójának tetejére. Létfontosságú, hogy oda feljussak, mert a mentőhelikopter nem tud leszállni a földszinten, sem a negyvenedik emeleten, de még a kétszázadikon sem, hanem a csak a tetején, mert ott van a leszálló pálya.

  Sanyi bácsi szálkásszőrű tacskókat tenyésztett és a kórház liftese volt hosszú éveken át. Gyakran előfordult vele, hogy hiába jött le a nyolcadikról, mert hívása volt, mire leért senki nem állt a liftajtó előtt. Jogosan bosszankodott, hogy üresjáratban dolgozott ismét.

  A lelki emelkedésem a pincében kezdődik, mert a keresztség által Isten kiemel a szinten aluli bűnös emberi életből. A keresztséggel együtt a hívógombot is megnyomom, vagyis jelzem Istennek, hogy szükségem van a felvonóra és szeretném azt a továbbiakban is használni.

  Isten hűséges és a liftet leküldi újra és újra akkor is, ha az üresjáratban dolgozik, mert sok megkeresztelt hűtlenül elhagyja a további szentségi életet. Ha nem lépek be a liftbe, akkor is el fog jönni a halálom pillanata, de kérdéses, hogy hol fog találni engem. A földszinten vagy lesüllyedve újra a pincében?

  Isten emberszerető és végtelenül jóságos. Azok is feljuthatnak a felhőkarcoló tetejére, akik úgy döntenek, hogy nekik nincs szükségük a könnyű és gyorsjáratú ingyenes liftre. Nekik ott marad a hátsó lépcső. Azon is fel lehet tornásznia magát az embernek a torony tetejére.

 Igen ám, de ki az, aki a maga erejéből fel tud jutni egy több száz emeletes felhőkarcoló tetejére? Ráadásul milyen kínlódással, izzadsággal, szenvedéssel jár az emeletek megmászása egészen a végső kifulladásig. Ez bizony csak az acélembereknek, az ultra triatlonistáknak való, de még lehet, hogy nekik is beletörik az állóképességük.

  A lépcső megmászása azt a szenvedést jelenti, amit az ember át fog élni a halála után a tisztulás kegyelmi állapotában (régies nevén a tisztító tűz). Mert a torony tetejére mindenkinek fel kell jutni, hiszen a helikopter csak oda tud leszállni, hogy onnan elvigyen a mennybe. A lelki tisztuláson mindenkinek át kell esni, mert a mennybe csak az egészen tiszták, szentek juthatnak be.

  A jó hír, az örömhír az, hogy a lift üzemel. Ingyen, könnyen és biztosan emel fele benne minket a gyermek Jézus az életszentség magaslataiba, ha élek a hét szentség ajándékaival.

  Persze van még egy lehetőség is: katapultálni is lehet a mennybe. Ez nem más, mint a vértanúság. A vértanú azonnal a mennybe jut a tisztulás fájdalmai nélkül, mert a természetfeletti tisztulást már átélte a vértanúság szenvedésében, amikor bebizonyította, hogy hitének Istenét jobban szereti a saját életénél is. Ám vértanúvá nem a külső körülmények kényszere hatására válik valaki, hiszen félve a kínzástól akár meg is tagadhatja Istenét, hogy mentse az életét. Az ókeresztény korban komoly erkölcsi problémát jelentett az Egyháznak, hogy mi legyen azokkal, akik félve a haláltól, a kínzásoktól mégis pogány isteneknek, és a császárnak áldoztak. Az üldözések elmúltával, mint hitehagyókat vissza lehet-e venni őket az Egyházba?

  Vértanú abból lesz, aki lelkileg fel is készült rá. Márpedig aki elhanyagolja, hogy Isteni jegyesével szentségi csókokat váltva találkozzon a rendszeres szentségi életben, abban bizony könnyen langyossá válik és meggyengül a hit, remény, szeretetet.

  A jó hír, az örömhír az, hogy a lift üzemel. Miután bátor voltam és befogadtam Őt az életembe a hit által, most legyek még bátrabb. Bízzam rá magam, szolgáltassam ki magam Neki bátran, adattassék Neki oda önként és szabadon a teljes személyem, testem és lelkem,hogy Ő szenteljen meg engem, hogy a szentségek által Ő fogadjon be engem a saját belső életébe és repítsen a gyorsan száguldó felvonó a szeretet örömteli és megittasult magasába. Ez legyen a lélek röpte, elragadtatása, karácsonyi raptusa.

  Ó, gyermek Jézus! Köszönöm, hogy befogadsz jászlodba és helyet adsz magad mellett! Engem a nyomorult bűnöst befogadsz és beemelsz a Te szentségedbe és elragadsz mennyei magasságokba! 

DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK 
ÉS ÉLETSZENTSÉG ADATIK A NYOMORULT EMBEREKNEK!VÉDEKEZZ és NÖVEKEDJ! 


Ha nincs a gépeden vírusvédelem, akkor a világháló szemétje tönkreteszi a kommunikációs eszközödet. Normálisan eszedbe sem jut eme védelem nélkül a neten szörfözni, mert veszélyes,káros és drága árat fizetsz érte.
Ha nincs a szellemednek Istentől szolgáltatott mennyei vírusvédelme, akkor e világ szemétje és férge tönkreteszi a mennyel való kommunikációs lehetőséged. Milliónyi szürkeállomány wincseszterében hemzsegnek ezek a férgek blokkolva mennyei internetüket.

    Isten Igéje ezért olyan, mint a tűzfal. Megvédi szellemed épségét, hogy zavartalanul és tisztán tudj kommunikálni Mennyei Atyáddal.
     Ha nem olvasod, ha nem imádkozod akkor szellemed védtelen és a hited is szép lassan és biztosan tönkremegy. Megeszi a világ férge. Ellenben eme védelem alatt a hited óriásira növekedhet a mennyel való beszélgetésben. Pont ezt nem akarják a férgek.
VÉDEKEZZ és NÖVEKEDJ!

1Jn5.19 Tudjuk, hogy mi az Istentől vagyunk, és hogy az egész világ a gonosz hatalmában van.Tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és megadta nekünk a belátást ahhoz, hogy megismerjük az Igazat. Mi az Igazban vagyunk, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, óvakodjatok a bálványoktól!"TÉTLENSÉGETEK A sátán MELEGÁGYA"


Elnézem az alábbi fotót, mely a Sziget Fesztiválon készült. A média úgy mutatta be, mint Közép-Európa legnagyobb kulturális és zenei fesztiválja. Összeszorul a szívem és eszembe jut az Ige: 

    "Mint a juh, úgy terelődnek az alvilágba,
       a halál legelteti őket."Zsoltár49.15

Szent István országában a Regnum Marianumban látom ezt megvalósulni. Hazug pásztoruk nyíltan drogfogyasztásra, szabad szerelemre és alkoholizálásra buzdítja a tízezernyi fiatalt és a démonizált eszét, lelkét vesztett ittas tömeg, mint a tudatlan birka, bódultan követi a halálba. Pedig lehet, hogy valamikor meg voltak keresztelve és így Isten országának polgárai voltak.
A napokban egy falumbéli fiatal boldogan közli, hogy dolgozik, van munkája, és most az ördög rádió munkatársa. Megkeresztelt, talán megbérmált ifjú, most a másik cég munkatársaként missziót végez és reklámozza parancsolója szellemiségét.
    Ezeket is látva azt mondom, hogy Hazánk erkölcsi állapota ma rosszabb, mint a tatárjárás után volt gazdaságilag.
    Eszembe jut a Szeretetláng Napló 52. üzenete is, amely választ ad arra, hogy miként jutottunk ide:

        "A tétlenségetek a sátán melegágya!

Mivel rázzalak fel titeket? vegyétek észre a körülöttetek öldöklő veszedelmet, mely a ti lelketeket is fenyegeti." 
 
   A templomba járók többsége a kommunizmus és a liberalizmus évtizedei alatt leszokott a misszióról, a hit átadásáról és így teret engedett passzívan a sötétség terjedésének.
  Hmmm! Ha az árvíz ellen nem védekezem homokzsákokkal katasztrófa idején akkor bűncselekményt követek el. Ha a keresztények passzívan nézik ezt a sötét mindent elsöpörni akaró szellemiséget, akkor ők is súlyos bűnt követnek el. 

  Viszont oly módon hozzászoktak a tétlenséghez, hogy legtöbbjük lelkiismeret vizsgálatában nem is szerepel, hogy a mulasztás bűnét követte volna el, mert nem védekezett eme szemét ellen. Pedig már a 4. osztályos gyermekeknek tanítjuk a bérmálásról azt, amit szinte teljesen elfelejtettünk, hogy: 

"Aki a bérmálás szentségében részesül, minden segítséget megkap, hogy élje a teljes keresztény életet.
Attól fogva nemcsak önmagáért felelős, 
hanem mások lelkéért is."
Mit is mond Jézus? 

"Aki nem velem gyűjt, az szétszór." Mt12.30

Szétszór: vagyis bár hívőnek mondja magát, mégis a diabolosz a szétszóró munkatársa. Akkor, hogy is van ez?


LEDOBTA A LÁNCOT
Gyári hibás vacak vagy megoldható?


Ha rendre ledobja annak az egyik leggyakoribb oka az, hogy a hátsó fogaskerék kileng és nem az első nyomvonalában fut. Elég egy kicsi eltérés és a hátsó fogaskerék ledobja újra és újra és tolhatod mérgesen, zsíros, olajos kézzel a bringát.
   Ilyen azok élete is akik értelmi döntéssel, csupán intellektuális hittel hisznek. Meg van ugyan bennük a kapcsolatot felvevő fogaskerék, de életük bicaja állandóan ledobja a láncot.Miért? Mert nem szívbeli hittel követik Istent az első, mindent mozgató, teremtő fogaskereket. Nem szívbéli hittel annyit jelent, hogy nem szeretettel. Az ördögök is hiszik az Istent, de nem szeretik ŐT, ezért nem is engedelmeskednek Neki. Az értelmi hit tehát tetteiben nem követi az isteni parancsokat, nem az evangéliumi hit keskeny útját jár, hanem kicsit kileng jobbra vagy balra.
   Isten azonban csak a szívbéli hitet dicsérte, erre a hitre mondta, hogy megigazulásra vezet. Ne told hát a bicajt maszatosan bosszankodva, mindenről lekésve, lemaradva, hanem haladj, mert az nem gyári hibás. Húzd meg életed tengelyén a hit anyáját, kontrázd le jól az engedelmes szeretettel, hogy a láncod pontosan, szorosan a Nagy fogaskerék nyomában haladjon...és tekerj, száguldj a hit örömével előre. Így tekerve a hit útján csodák várnak rád és nem dobja le többé a láncot a bringád.
 A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. 
                                                     Rom10.10

 RÉTES BÉLES, a kulináris morál és a hittan!


Igaz, bár olykor szeretem ropogtatni csak a rétes tésztáját, máskor kienni csak a tartalmát, ám a külcsín és belcsín mégis csak együtt adják a lényeget és elveszik az éhemet.  A tészta matériája a tartalom formája együtt teszik ki a lényeget. Állandó étkezésre nem választanám külön eme két elemet, a rétesem és a bélesem.

A rétes béles ezért olyan, mint a hittan. A hittananyag tésztája tartalmazza a belső lényeget, az erkölcsi tartalmat. A tananyag olykor lehet száraz és ropogós, de mivel a tartalma az örök és változatlan igazság, ezért mindig ízletes és telítve jellemem, megmenti a tévúttól a lelkemet és elveszi az ammorális éhemet.

Láthattuk, hogy hová vezet az, ha kulináris, válogatós erkölcsöt élnek az emberek, ha a fogyasztók változó ízlése, szeszélye és ínyenckedése határozza meg, hogy szerintük mi az erkölcsös és a jó: így mondták már jónak a munkatábort, humánusnak milliók abortálását, a drog fogyasztását és sok egyebet, melyet normálisan az isteni erkölcstan bűnnek nevez.

Ha az erkölcsi minta már csupán szabadon választható opció/lehetőség és nem követendő érték a lelkiismeret belső kötelező erejével, akkor az mindig káoszhoz és világ égéshez vezetett és vezet.

Hálásan és tisztelettel köszönöm minden felelős SZÜLŐNEK, akik idén is hittanra íratták be Gyermekeiket Ladánybene, Kunbaracs és Méntelek községekben és nekik szívből gratulálok!

Áldással! Tibor atya


 GPS BOSS!Kedves Munkanélküli!

Nincs többé applikáció, ha nem alkalmazod az applikációt.  Kamionos ismerősöm időnként bejelentkezik a facebook oldalon. Üdvözöljük egymást, váltunk néhány mondatot aztán folytatja útját. Mint jó havernak írok az üzenő falára, de nem szólok bele az életébe.

   Nem így a főnöke, aki a GPS által minden mozdulatát észleli és meghatározza a kamion útját. A Sofőrnek szabadsága van arra, hogy kint a sztrádán önálló döntéseket hozzon a forgalomban, de mindezt alárendeli a GPS nagyfőnöknek. Ha saját kedvtelése miatt eltér az útvonaltól, ha nem juttatja célba a szállítmányt, akkor repül az állásából a Sofőr.
  Neked kicsoda a Krisztus? Haver, mellékszereplő, akivel néha csetelsz, vagy GPS Nagyfőnök, aki megadja a célt és utasításait követed? Ha nem alkalmazod a menny applikációt, akkor alkalmazott sem lehetsz tovább. 


168 ÓRA ÜRESJÁRAT?

Érdekes figura az a kamionos, aki a telepről csak az első parkolóig vezet el, majd ott dekkol és hétvégén visszahajt a telepre. Persze, kell a pihenés a sztráda mellet, de vezetni kell, menni kell tovább. A cél érdekében vállalni kell a sztráda stresszét, forgalmát, izgalmát és szépségét.
Sokan elhajtanak a templomig vasárnaponként, de a hit zarándok útján nem mennek tovább. A vasárnapi mise nekik parkoló és pihenő pálya egy életen át. Pedig amint az igazi élet a sztrádán kezdődik a forgalomban, a hívő élet is ott kezdődik/folytatódik, amikor kilépsz a templomból, ahol a küszöbön túl az élő Isten kezét nyújtva vár. Minden döntésedben, pillanatodban elkezded élni Vele az együtt járás izgalmas kalandját. Ő pedig megszenteli, megáldja, csodássá, eseménydússá teszi amúgy unalmas hétköznapjaidat. Ilyen 168 óra után már nem szokásból várod a vasárnapot, hanem dicsőítéssel, hálaadással! 

Ne parkolj! Kezdj el élni, haladni a hit útján!
 
SZERETHETEM-E A FÉRJEMET HA NEM FŐZÖK NEKI?

Igen, de így nincs sok értelme, mert nem szeretet az, amelyik nem gondoskodik a másikról.Ez mindent elárul a kapcsolatról.

Hihetek-e úgy, hogy nem járok templomba? Igen, de nincs sok értelme.

 Mindent elárul a bensőmről. 
 
"Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek."Jakab 2.19.

 
Aki ui.a maga módján hisz, nagy valószínűséggel a maga módján is kárhozik el. Ha Istennek álladóan nyomsz egy fricskát az orra alá az engedetlenség tiszteletlenségével, akkor hited az ördögökéhez hasonlít. Magad módján élsz a magad szabályai szerint és nem féled az Istent szeretettel. 

Üdvösségre jutni azonban csak egy módon, a jézusi módon, úton lehet. Ő pedig ezt mondja:
 
Jak2.26:

Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.

UGYE NEM VAGY VÉDETT?
A vakcina legyöngített kórokozóval hozza létre a védettséget a betegség ellen.
   A langyos, legyöngített hit kórokozója pedig a Szentlélek és a missziós parancs ellen hoz létre védettséget, hogy önzésedben, kudarcaidban és a bűneid betegségében élj.
 
"DE MIVEL LANGYOS VAGY, KIKÖPLEK A SZÁMBÓL." 
                                                                                                 Jel3.16


NEM ADJÁK FEL!Megkérdezték tőlem, hogy valóban tetszenek-e nekem ezek a csattogó fogú kutyás képek. Nyilván vannak, akiket inkább megijesztenek ezek az agyaras fotók, mintsem, hogy bármilyen esztétikai élményt nyújtanának nekik és nem értik, hogy pap létemre, szeretve a szépet, jót és igazat, mit tudok egyáltalán szeretni ezekben a képeken.

   Azt válaszoltam, hogy igen, nagyon szeretem nézni ezeket a csodálatos kutyákról készült csodálatos fotókat. Szeretem, mert amit látok szépet, jót, igazat, az számomra maga a teremtés/evolúció csodája, mely engem folyamatosan megerősít a hitben és újra és újra megnyit a hit útján a csodák felé és az örök cél felé.

   Mert mit is látok ezeken a képeken? Elsősorban nem fogakat és izmokat, hanem látom a kutya lelkét, jellemét, vézenét. Látom azt az izzó, eleven, dinamikus hajtómotort, a tríbet, az ösztön erejét, amely a kutyát belülről űzi, előre, hogy a kívánt célt, a zsákmány labdát elérje. A cél érdekében nem ismer lehetetlent. Ha kell, ruganyos teste a levegőben többfelé hajlik a labda után, ha kell felszántja érte a sivatagot, de nem adja fel.


   Hívő, karizmatikus papként nem is tartanék más lagymatag kutyát, csak ilyen eleven élő tríbeset. Hiszen milyen lehangoló látvány lenne az, ha eldobnám neki a labdát és a kutya kényelmesen csoszogva menne ki érte, majd amikor egy kis próba elé kerülne, akkor félúton elvesztené azt a szájából és unottan csusszanna be vissza üresjáratban a helyére vagy egyáltalán el sem jutna az eldobott zsákmányig?

  Ezek a kutyák azonban olyanok, mint a gőzmozdony, melynek tüzes kohójában ott dohog a gőz, mely viszi, hajtja előre a tonnás fekete paripát. Ezeknek a juhászoknak ott dohog a szívükben az ösztön ereje, mely viszi, hajtja őket előre és nem adják fel, míg a zsákmányt meg nem szerzik.

   Nem adják fel! Éppen ilyen az évközi 20. vasárnap evangéliumában szereplő szír pogány asszony hite is. Lánya démontól megszállott. A pogány asszony tudja, hogy  már nem segíthet más, csak Jézus, aki azonban még látva, hogy nem jött el az idő arra, hogy a pogányok felé szolgáljon, elutasítja az asszony kérését.

A pogány nő nem adja fel. Űzi, hajtja előre a szükségből, életveszélyből fakadó hite, reménye, amit azzal fejez ki, hogy még a kiskutyák is jóllakhatnak az asztalról lehulló morzsából.

   Tetszik nekem ez az eltökélt, meg nem alkuvó hit, amely a célra tart. Tetszik nekem ez a jellem, melyet látva dicsérte meg Jézus a pogány nőt:


„Asszony nagy a te hited. Legyen úgy, amint szeretnéd.”

                                                                                       Mt15.28


  Tanuljunk hát a teremtés csodájából, mert az is céllal történt, hogy hitünk legyen. 
Tanuljunk a célra törő, zsákmány után hajtó, kajtató, száguldó ebektől, akik nem adják fel! 
Tanuljunk alázatos, de bátor, el nem fáradó nagy hitet ettől a szír föníciai pogány asszonytól.

  Mert akkor megtörténnek majd a csodák, jelek, gyógyulások, mert Jézus úgy tesz nekünk is, amint szeretnénk.

                                                                         Amen! Alleluja’Hogy a kereszténység unalmas? 

Hát..., a televízió is az, ha nem kapcsolod be! 

                                                                     REINHARD BONNKE

Kapcsold be a hit nyomógombja által! Nyomj egy IGENT Istennek, hogy bekapcsolódhass a hit által az Isten műsorába: jelek, csodák, gyógyulások, erő megnyilvánulások közé!BENNÜNK VAN A CSEREBOGÁR


„…rémületükben felkiáltottak, de Jézus megszólította őket:Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter ODASZÓLT neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen.” Mt14.20

Ilyenek vagyunk mi is sokszor. Valamitől megrémülünk, aztán ODASZÓLUNK az Istennek: ha valóban Te vagy az, ha valóban velünk vagy Te a láthatatlan Isten, akkor mutatóba tedd már meg ezt, vagy tedd már meg azt nekünk, hogy higgyünk.

 Ehhez bezzeg van pökhendi bátorságunk. 

Ha ő az Isten, akkor tegyen már nagy dolgokat, mert mi úgy akarjuk.


  Amikor Isten válaszol, akkor mindig arra kér fel bennünket, hogy a hit útján járjunk Vele együtt. Igéje ki akar szólítani, ki akar emelni minket az önzésünk biztonságos csónakjából, a szürke élettelen, kishitű vallásos szokásokból.
  Igéjének felszólítása által a természetest fel akarja emelni magához a természetfelettibe, ahol a hit útján mindig csodák történnek.

  Ehhez viszont már sokszor nincs meg a pökhendi bátorságunk. 

Jobb nekünk bent ülni a biztonságos csónak kényelmében, onnan nézni, bírálni a vízen járókat és nem tenni semmi szokatlant, semmi rendkívülit. Inkább úgy teszünk a füleinkkel, mintha meg sem hallottuk volna a felszólító Igét. Biztosan másnak szólt, nem nekem, biztosan csak Péternek szólt és nem nekem. Takarózunk a kishitűség és az engedetlenség köntösével.

Az utóbbi hetekben minden nap több alkalommal is eszembe juttatja a Szentlélek a 122. zsoltárt:


„Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel,

mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre.”


Képzeljük el ezt a jelenetet. Az ókori gazda étkezik az asztalnál, mögötte áll a rabszolgája, aki nem a vendégeket, nem az étekhordókat, nem a tálakat és nem a rabszolgalányokat figyeli. Mindebből semmit nem vesz észre, mert csak urának kezét, ujja mozdulását lesi.

  Mint a ragadozó, amely semmit nem észlel a környezetéből, mert csak a vad mozdulását figyeli, így ragadja meg a pillanatot is a rabszolga, hogy szolgálhasson, amint gazdája ujja megmozdul. Tudja jól, hogy ez az ujj életnek, halálnak parancsol ! Ételt vagy italt óhajt a gazda, és ha késlekedik a szolga, akkor azonnal porba hullhat a feje.

  Vajon, meg van-e bennem ez a figyelmesség Uram és Megváltóm akarata iránt? Figyelek-e a Lélek benső, halk indításaira? Mielőtt cselekszem, megkérdezem-e Jézust, hogy Ő mit szól ahhoz, amit éppen tenni készülök? Vagy éppen mindent nélküle cselekszem önhatalmúlag? 

  Bennünk van a cserebogár! 
 Bele tette a fülünkbe az ördögi média: valósítsd meg önmagadat! Nem is lenne ezzel semmi gond, ha az önmegvalósítást Jézussal együtt tennénk. Ez a cserebogár viszont azt cserregi, hogy mindegy, mit gondol Isten, élj Tőle független, szabad, ön(zést)megvalósító saját életet.Ne is figyelj rá!

  Valójában ez a pokol. Én kezdem megteremteni már most, saját magam örök és feneketlen csapdáját, amelybe elsüllyedek majd, mint a kishitű Péter a vízben.

  Miért süllyedt el Péter? Azért, mert Péter figyelmetlen volt. Elkezdett járni a hit útján, de a rosszabbodó körülmények miatt levette a tekintetét Jézusról és csak a látható bajra nézett, ami újra elrémítette őt.

  Tudd meg! Amikor a hit útján kezdesz járni a természetfelettiben és átélsz egy-két csodát, akkor tudd meg, hogy a körülmények eleinte mindig rosszabbodni fognak körülötted. Még a hites társaid is ellened fognak suttogni, cserregni, mint a cserebogarak. Az örvénylő víz sötét ura éppen azt akarja, hogy ezekre figyelj és ne Jézusra, mert akkor elsüllyedsz te magad is.

  A 122. zsoltár életmentően fontos dolgot tanít. Kérjük a Lelket, hogy munkálja ki bennünk a figyelmes szolga erényességét, hogy meghallva szavát, felismerve ujjának mozdulását és prompt megtéve akaratát tovább járhassunk Jézussal a csodák útján! Alleluja!


"Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel,

mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre."TANULJUNK A CIGÁNY EMBERTŐL!

 Sokat tanulhatunk Zozótól, ettől a fiatal roma fiútól.  Sokszor megnéztem már a tanúságtételét és minden alkalommal mélyen megérintett. Most arra indított, hogy az általa generált gondolatokat le is írjam és imádkozom, hogy vehessünk a Szentlélektől alázatot és bűnbánatot.
   Hol vannak a hívők?

Igen, ezt kérte számon rajtunk Zozo. Mi, akik tudjuk, hogy kincsnek a birtokában vagyunk, miért nem képviseljük hitelesen Isten dicsőségét, miért ássuk el a kincseinket – kérdezi tőlünk?

  Mi, ma élő tanítványok ugyanazokba a hibákba esünk bele, mint a 12 tanítvány a csodálatos kenyérszaporítás előtt. Látták a több ezer fős tömeget, tudták, hogy a pusztában nincs ennivaló. Erre mit is tettek?

1. Nagyon gyorsan elfeledték a Mester korábbi csodáit és csak a lehetetlennek tűnő helyzetet látták. Ez hitetlenség.

2. Nem kérték Jézustól, hogy oldja meg a problémát. Ez nemtörődömség, szeretetlenség.

3. Nem akartak szociális munkát vállalni másokért, hanem le akarták passzolni az éhezőket és azt kérték Jézustól, hogy küldje haza őket. Ez önzés.

4. Magatartásuk a következőt sugallta Jézusnak: ha tenni akarsz valamit velük, akkor az a Te dolgod, oldd meg Te egyedül, hiszen Te képviseled itt köztünk az Istent. Ez hárítás.

Mi volt Jézus válasza? Megtanította őket a missziós, a másokért élő munka örömére és azt mondta nekik: 

„Ti adjatok nekik enni.” Mt14. 13-21


A történet végére a fejmosás helyett a tanítványok is részesültek a csodával jóllakott tömeg örömében és lehetőséget kaptak arra, hogy a hitük erősebb legyen.

  Ugyanezekben a hibákban élnek nagyon sokan a templomba járó megbérmáltak és megkereszteltek közül ma is: hitetlenség, önzés, nemtörődömség, szeretetlenség, hárítás. Látják a lelki éhséget maguk körül és nem tesznek semmit, lepasszolják a feladatot a plébánosnak, mondván: 


„A te gondod, a te bajod, a te bárányaid ők is, te képviseled itt köztünk az Istent, te tanultad, te oldd meg, ahogyan tudod, nekünk is van bajunk éppen elég, hagyj végre pihenni minket.”


  Azonban a mai tanítványoknak is ugyanazt üzeni Jézus, mint akkor régen:


„Ti adjatok nekik enni.” Mt14. 13-21


Mert hogyan is valósult meg a csoda a pusztában? A tanítványok közreműködése által. Az el nem fogyó kenyeret az éhezők a tanítványok kezéből kapták közvetlenül, Jézus csak megáldotta és megtörte a kenyeret.

 Ma is ez az ÚR missziós módszere. A pap a szentmisében megtöri a kenyeret és kiosztja a tanítványoknak. A szentmise végén pedig felhangzik Jézus nagy küldetési Igéje, missziós parancsa:


„Ite missa est…menjetek, küldetésetek van, a Jézustól kapott örömet, hitet, kegyelmet, beszéljétek el, osszátok meg a szeretetre/Istenre éhezőkkel!


Sokan e helyett a parancs helyett jobban szeretik a másik elbocsátó formulát a mise végén:


„A szentmise véget ért, menjetek békével.”


Haza is mennek azzal a tudattal, hogy végre békéjük lehet a lelküknek, mert elmúlt a kínzó nyugtalanság, hogy a mulasztás bűnét veszik magukra, ha nem mennek misére. Szépen megnyugszanak és eszükbe sem jut a missziós parancs, amelyet Jézus másutt így mond:


„Tegyetek tanúságot rólam” Jn15.27


Elgondolkodtunk-e azon, hogy minden alkalommal megtesszük ezt, csak éppen ellenkező előjellel?


-         Mert amikor vasárnap a szentmise helyett a kertemben kapálok, akkor arra tanítom a gyermekem és arról teszek tanúságot a szomszédomnak, hogy A SZENTMISE NEKEM  NEM ÖRÖM.

-         Mert amikor, nem járulok szentgyónáshoz, akkor arra tanítom a gyermekem és a szomszédom, hogy AZ ISTEN IRGALMÁBAN VALÓ MEGÚJULÁS NEKEM NEM ÖRÖM és szívesebben élek szennyes lélekkel a szennyes testem templomában.

-         Mert amikor nem járulok szentáldozáshoz pedig megtehetném, akkor arra tanítom a gyermekem és a szomszédom, hogy A FÖLTÁMADOTT SZENT ÉS GYÓGYÍTÓ JELENLÉTE NEKEM NEM ÖRÖM.

-         Mert amikor nem imádkozom, akkor arra tanítom a gyermekem és a szomszédom, hogy az ÚRRAL VALÓ BESZÉLGETÉS NEKEM NEM ÖRÖM, és inkább van öröme a lelkemnek a másokkal való beszélgetésben, megszólásban, pletykálásban….


Ó, mennyi és mennyi negatív tanúságtétel ez! És még milyen hosszan lehetne folytatni a sort! 


  Ezek után csodálkozunk, hogy üresek a templomok, hogy az emberek a mulatókban keresik az örömeiket? 
   És ezek után még azt hisszük, hogy jogunk van kérni a Szentléleknek azt az örömét, ami Zozóban is munkálkodik? Nézzük csak meg közelről az igazságot! Hogyan került Zozó szívébe ez a hatalmas öröm?

  Úgy, hogy Isten jelenlétében megkapta a Szentlélek egyik legfontosabb ajándékát, a bűnbánat Lelkét és mélyen megbánta bűneit.

  Tanuljuk hát el a CIGÁNY EMBERTŐL ezt az alázatot és kérjük el a Szentlélektől ezt az ajándékot. Tartsunk mulasztásainkért komoly és őszinte bűnbánatot és akkor jogunk lesz az örömhöz is.

 Akkor majd ezután, de csak ezután, az örömteli Lélek is meglátogat minket, hogy Istenben való örömünkről végre tanúságot tegyünk. Amen AZ ELISMERÉS NEM ENGEM ILLET,
                                                                 HANEM MÁSOKAT…..

„Nem nekünk Uram nem nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget.” Zsolt 115.1

Az uborka egyedül nem kovászolódik az üvegben, hiába teszünk mellé kenyeret és állítjuk a napra. Éppen így van ez egy Közösség formálódásával is.
  Éppen ezért az elismerés nem nekem szól, hanem azokat a Felnőtteket és Gyermekeket illeti meg, akik számos hibám ellenére meghallották hívó szómat, hallgattak a szavamra és bizalommal mertek követni egy új úton, akár lelkiekben kísérve, akár a konkrét csatlakozás által. Nekik mind ott kellett volna állni a színpadon körülöttem, de mivel ez nem lehetséges, ezért lélekben mind magammal vittem oda őket. Ezért az elismerés őket illeti, mert nélkülük ez a project nem jöhetett volna létre.
   Valójában azonban nem is engem követtek, hanem azt, akiről a benei templom felolvasó állványán olvassuk:
"Aki titeket hallgat, engem hallgat…
… és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít,
az azt utasítja el, aki elküldött engem." Lukács 10,16.
   Valójában tehát nem is engem követtek, hanem Jézust, akit én is követek, aki a kereszt királyi zászlóját viszi előttünk az evangélium keskeny útján járva. Ezért az elismerés elsősorban és mindenekfelett tehát Jézust illeti meg, aki a kereszten mutatta meg szeretetének közösség formáló erejét.
  Isten úgy döntött, hogy ide helyez Ladánybene uborkás üvegébe. Vannak, akik csak ecetes uborkát látnak bennem. Igazuk van, de azért én naponta imádkozom Értük, hogy meg ne savanyodjanak. Vannak, akik észrevették mellettem a falat kenyeret és a kovászt is, amit Isten helyezett oda. Ők már kovászolódnak és gyógyulnak a Szentlélekben.

  Ó, az uborkás üveg még koránt sincs tele, rengeteg hely van még benne ó, Ladánybene! Hívunk és várunk Mindenkit, aki kovászolódni szeretne Isten közelségében, kenyerében, tenyerében a benei Egyházközségben.
Programjaink:
-        FELNŐTT HITTAN:
Ősztől folytatódik a felnőtt hittan csütörtök esténként a plébánián.
-        GYÓGYÍTÓ ALKALMAK
Minden hónap harmadik hétvégéjén szombat este a szentmise után, vasárnap de. a szentmise után az Oltáriszentség előtt lelki és testi gyógyulásokért imádkozunk személyes áldás kíséretében. (Ez alkalom aug-ban az esküvő miatt elmarad szombaton, vasárnap megtartjuk.)
-        SZENT CHARBEL MISSZIÓ
A Szent Charbel missziós imakör hívja azokat, akik a szeretet konkrét tetteivel – ima,böjt,virrasztás – akarják segíteni a Közjó erősödését. 
-        ADORATIO
Minden csütörtökön öt órától szentségimádás a templomban.
„Gyönyörködj az Úrban és Ő teljesíti szíved kéréseit.” 33. zsoltár
-        EGÉSZ NAPOS ADORATIO
Minden hónap első szombatján egész napos szentségimádás a templomban.
-        GYERMEK MISSZIÓ
Szombatonként folytatódik a gyerek misszió a szokott időpontban.
-        RÓZSAFŰZÉR IMA
Szentmisék előtt szombat, vasárnap.


AKKOR KIK IS A RÉGI ÉS ÚJ REFORMÁTOROK?
„Minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.” Lk13.53
 

Kik voltak az igazi reformátorok a 16. században című rövid megjegyzésem néhány Olvasónak nem tetszett. Akkor mit szólnak ehhez?
  Hadd tegyem ui. hozzá mert el kell, hogy mondjam, hogy a Kat.Egyház az utóbbi száz évben mérföldkőnyi és számos jelentős lépést tett az ökumené érdekében.
   Ezzel szemben a Heidelbergi Káté 450 éves évfordulójára tavaly kiadott szövegben változatlanul kárhozatos bálványimádóknak titulálnak minket a jó protestáns Testvérek a Káté 30.cikkely 80.pontjában.
   A Kat. Egyház mindig is vallotta és gyakorolta:

               Ecclesia semper reformanda: 
         az Egyház mindig megújításra szorul.

   Csak a reformátoroknak mondott reformátorok nem újulnak 450 éve, hanem minket továbbra is bálványimádóknak kárhoztatnak még ma is.

(Most olvastam a legújabb jelentős lépésről, hogy Ferenc pápa pünkösdiekkel találkozott: 
http://magyarkurir.hu/hirek/punkosdista-hivekkel-talalkozott-ferenc-papa-casertaban-1)

AKKOR KIK IS A RÉGI ÉS ÚJ REFORMÁTOROK?Azok, akik kincseikből újat és régit hoznak elő.  
                                                            Lk13.53


 A buldózer gyenge pontja...

... avagy az erős ember gyengéje.


Az imádság olyan, mint a tolólap a buldózer előtt.

Lehet akár V8-as motor is a buldózerben, mégis elakad a torlaszoknál, ha nincs előtte tolólap.
  Így van az emberrel is.Lehetsz akármilyen erős lélek és ember, megakaszt az élet ha nem imádkozol. 

  Amint a buldózernek szüksége van a tolólapra ahhoz, hogy haladni tudjon, úgy van nekünk is szükségünk az ima elsöprő erejére ahhoz, hogy célba jussunk. 
A Szentlélek adja a V8 tolóerőt, az ima tolólapja pedig minden torlaszt szétzúz előtted.


PATKOL A PATÁS...


Gyenge és erőtlen az életed? 
  Nem jut el Hozzád a végtelen erő? Be vagy bekapcsolva a fogyasztók közé és mégsem működik a világot teremtő és megmentő Kegyelem az életedben?
  Talán van egy beépített biztosítékod, amely visszatartja és kiiktatja ezt a Kegyelmet. Tudod mi ez? A bűn, amely ma ezt az életmódot ölti magára: valósítsd meg magadat, légy boldog, élj úgy ahogyan neked tetszik, de Isten nélkül. 

   Tudod ki tette oda ezt a biztosítékot? Te magad, amikor a patásra hallgattál Isten helyett. A kezed a patás eszköze volt és kibiztosítottad magad a Kegyelem ellen.
   A keresztről és a húsvéti sírból állandóan végtelen szeretet és erő árad ki amely mindig kiveri ezt a biztosítékot és az kiég.

  Aztán tudod mi történik? Jön a patás és megpatkolja a biztosítékod, benned meg nő és vastagszik az ellenállás drótja, mígnem életed végén meg leégsz és elpatkolsz. 
(Patkolásnak nevezzük azt a módszert amikor az elégett eredeti fémszál helyébe kívülről egy vastagabb, nagyobb ellenállást adó fémszálat építenek be illegálisan.)  
Ez történik, ha a megtapasztalt Isteni kegyelemnek ellent mondva továbbra is öntörvényű, Istentől független életet élsz.
  Tudnod, kell, hogy rajtad áll vagy bukik, hogy szabad áramlást biztosítasz-e a Kegyelemnek, vagy a bűn biztosítékával állsz és élsz továbbra is ellen saját örök boldogságodnak. Már most dicsőségben ragyoghatnál, de sötétségben élsz, mert a biztosíték kiiktatja a benned a fényt.


 Azt kívánom, hogy a Szentlélek mindörökre verje ki benned a biztosítékot.


TUTI A TUTTI FOGÁS

"Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára."            
Kol1.24                                                              
 
A tó lehalászásánál előre tudja a halász, hogy minden húzás után tele lesz a háló, amíg a hal el nem fogy.
   Éppen így van a betegségben szenvedő lélekhalász is. Tudja, hogy minden felajánlott szenvedése lelkeket fog elhalászni a kárhozattól. Minél tisztább és erősebb a hitben a merítés, annál nagyobb lesz a fogás is.
   Mert mi döntjük el. Lehet szenvedni úgy is, hogy eltékozoljuk annak megmentő értékét, amikor az önsajnálatba, panaszba és káromlásba fordul valaki a betegágyon. És lehet a szenvedést örömmel felajánlani is, örömmel egyesülve a szenvedő Jézussal. 

   A Golgota olyan, mint a bank. Beteszed az értéktelen forintod és valutát kapsz vissza.
Beteszed az önmagában értelmetlen szenvedésed és örömteli felajánlásod a Golgota bankjába. Mi történik ott? Nem csupán átkonvertálja, felértékeli, hanem meg is sokszorozza és felhasználja arra, hogy általa most is lelkeket mentsen.
  Nincs hát értelmetlen szenvedés. És mégis mennyi folyik el kihasználatlanul a kórházi ágyakban az Isten kincseit nem ismerők szenvedéseiben.

"Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára."            
Kol1.24                                                              


VIRTUÁLIS A’LA CARTEBeülsz az étterembe és átnézed az étlapot. Lelki szemeid előtt megjelennek az ínycsiklandó ételek. Látod a színeiket, előre érzed az ízüket és az illatukat és nézed az órát, hogy mennyit kell még várnod, hogy a pincér kihozza a rendelésed. Ha nincs pincér, hiába a leadott rendelés, éhes maradsz.

  Nem laksz jó az étlappal és nem indulsz haza miután az étlapot átböngészted. Nézni vagy elfogyasztani nagy különbség.

   Sokan így vannak pedig a hittel és Istennel is. Beültek valamikor egy-egy kisiskolás hittanra, keresztelői oktatásra, jegyes kurzusra, de csak virtuális a’la carte fogyasztói az élő Isten kínálatának mert csak az étlap ismeretéig jutottak el. A személyes találkozás és betöltekezés jól-lakásig a Szentlélekkel elmaradt.   Amint az étlapon látható ételkínálatot a pincér teszi valósággá, éppen így a könyvből tanult hitet a Szentlélek teszi személyessé és felszolgálja Istent, hogy találkozhass Vele. Virtuális hittel csak éhen halsz.

  Van Pincéred, szólj Neki és kérd őt. Miért mennél haza a mennybe egy üres és éhes szívvel egy Isten nélküli élet után, mikor már most jól lak-hatsz? Éhezz Istenre!"BOLDOGOK, AKIK ÉHEZIK ÉS SZOMJAZZÁK AZ IGAZSÁGOT, MERT ŐK BETÖLTETNEK."Mt 5.6
NINCS MENTSÉG - LEHET PARÁZNI!
  
Nem semmi teória, hogy a semmi gondolt egyet, és létrehozta a valamit….aztán elindult magától a fejlődés…

Tanultuk: nulla x nulla = nulla.
  Az sem jobb verzió, hogy kezdetben volt öröktől és önmagától fogva az élettelen, szervetlen valami anyag, ami gondolt egyet, bummolt egy nagyot és létrehozta…az universumot és benne a gondolkodó életet. Észre lehet venni, hogy a létezés szintjein megjelenő ugrásszerű többlet elégségesen nem magyarázható meg az előzetes okból sem a fejlődéssel, sem a mutációval sem a mennyiségi-minőségi változással sem egyéb hipotézissel.Ezért írja a Rómaiakhoz írt levél, hogy az istentagadóknak nincs semmi mentségük a tagadásra, mert a picit is értelmes ember, ha őszintén végig gondolja mindezt, akkor magától rájön a lényegre: a Világot Isten teremtette a semmiből és a fejlődés Isten erejében történik, mert Isten ma is folyamatosan teremti és vezeti a világot a célja felé.„Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük, mert fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, s nem adtak neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult.”Rom1.20Arra nincs válasz, hogy Isten hogyan létezhet öröktől és önmagától fogva. Viszont inkább tudom ezt elfogadni, hiszen hordozom magamon a Teremtő isteni tulajdonságait, hasonlítok rá: gondolkodom, akaratom van, tudok szeretetet adni és elfogadni. Ha az anyag produktuma lennék, képtelen lennék erre.

  Az irányított evulúció gyümölcseként egyedül az ember képes visszatekinteni az ok-okozati láncokon és hálával felismerni a személyes Istent, akivel a teremtények között egyedül képes kapcsolatra lépni.És ez volt Isten szerető terve, hogy kapcsolatban legyünk egymással. Most és mindörökké. Nem parázol többé, ha ezt megérted. Szeretve vagy, gondot viselnek rád, segítenek a célod felé. No para! Nem az anyag véletlen produktuma vagy.

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek,
               miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen

NYÁR VAN! A LÉGYCSAPÓ A VARROTT KÖNTÖS SEBEINEK STERILITÁSÁT ŐRZI CSUPÁN!

Nem kell megijedni! Továbbra is az Egyház ökumenikus egységét szomjazom és munkálom…de időnként a helyére kell tenni a dolgokat akkor is, ha az apológia légycsapója csattan. A légycsapó nem bánt, hanem elhessegeti a többi legyet, hogy a varrott köntös sebe ne fertőződjön és ne hasadjon tovább.

  Akik ismernek, azok pontosan tudják, hogy mennyire vagyok ökumenikus szemléletű melyet a lelkipásztori munkában is igazoltan bemutattam. Nem kell rémüldözni, nem változtam meg. Amit az Igére épülő evangelizáció c. munkámban leírtam az ökumenéről (olvasható a blogomban) azt vallom továbbra is.

   Legutóbbi félegyházi lelkigyakorlatomon is vallást tettem erről. Hirdettem és vallom azt is, amit Ferenc pápa üzent a Megújulásnak júniusban:

„Azt várom tőletek, hogy tegyetek tanúságot a spirituális ökumenizmusról. Megvalósulhat köztetek és más egyházak, keresztény közösségek között, akik hisznek Jézusban, mint Úrban és Megváltóban.  Ne felejtsétek el, hogy a Karizmatikus Megújulás természete szerint ökumenikus. A Karizmatikus Megújulás örvend azon, amit a Lélek más egyházakban művel.”

  Nagy buzgósággal olvasom Bonnke könyvét: „Szent tűzben égve” címmel és tiszta szívvel örvendek mindazon ajándékon, melyet a Szentlélek adott és ad a felekezeteknek.

    Mindettől függetlenül nyár van és a katolikus pap a keze ügyében tartja az apológia légycsapóját….és szikkadt torokkal és szívvel szomjazom továbbra is a Nyáj teljes egységét.

Legyetek áldottak a Szentlélek tüzében!
(Ui.: azért el kell, hogy mondjam, hogy a Kat.Egyház az utóbbi száz évben mérföldkőnyi jelentős lépéseket tett az ökumené érdekében. Ezzel szemben a Heidelbergi Káté 450 éves évfordulójára kiadott szövegben változatlanul kárhozatos bálványimádóknak titulálnak minket a jó protestáns Testvérek a Káté 30.cikkely 80.pontjában.)
 


A SZELET A KORMÁNY TARTJA MEG


(Németország-Brazilia 7:1 meccs után éjjel fél egykor. Hogy mit hoz ki belőlem a foci Vb?!
 Érdekes srófra járok.)


Szélcsend után örül a hajós, amikor dagad a vitorla, mert rátalált a szélre. Vidáman, boldogan ugrándozva szárnyal tovább a habokon a szelek szárnyán.
   Ilyen a magányos ember élete is, amikor rátalál a szerelemre. Dagad a szíve, a lelke és suhan az élete a szeretet óceánján.
Ám a szelet a kormánylapát tartja meg a vitorlában, mert ha rossz az irány, hiába fúúúúú a szél, a hajó széltől eltér és előbb-utóbb zátonynak ér.
   Ilyen a szerelem is. Isten ajándéka a váratlan tájfunja az örömnek, de mindkét lélek hajótörést szenved, ha nem Isten akarata irányítja tovább.
   Így lesz a szerelem boat-ból LÉLEK vesztett, lélekvesztő kill-boat.Petyhüdten lóg ismét a vitorla és hiába vár új szélre a kormány nélkül Zsóka-Jóska, a végén ugyanaz lesz ismét a nóta amíg meg nem tanulja: 

                      a SZELET a kormány tartja meg.

A Szentlélek ott fúj ahol akar(Jn3.5), ám csak ott visz előre, ahol követő akaratra talál. Nélküle csak evezhet az engedetlen és öntudatos óceán huszár.

„Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. 

A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, 
de nem tudod, honnan jön és hova megy.

 Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.”Jn3.5


NE CSAK A NETEN SZÖRFÖZZ!

A szörfös úgy megy be a vízbe, hogy mindent kint hagy a parton.
    Leteszi a laptopját, pedig összenőtt vele, nem viszi be magával a kedvenc magazinját, kint hagyja az összes strand cuccát........, hogy zavartalanul élvezhesse a hullámokat.
   A hit szörfdeszkáján csak akkor tud repíteni minket a Szentlélek a csodák felé, ha hasonlóan teszünk. Itt kezdődik az örömteli élvezetes keresztény élet. 


"Ezért mi, akiket a tanúknak ilyen felhője övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket..."  Zsid12.1


Én  nem szeretek a strandon a homokban csücsülni.   És Te?
 SMAFU ÚR EPEMŰTÉTJE JÓL SIKERÜLT.
A beteg mégis meghalt.(:


Miért? Mert hazamenvén nem tartotta be a Főorvos úr utasításait. Azt gondolta, hogy az orvos dolga, hogy magyarázzon, ő jobban tudja, hogy mi jó neki az életben és tovább ette a disznótorost.
   Így vannak sokan Istennel is. Okosabbak a Mindenhatónál. Ők jobban tudják, hogyan kell élni az életet és nem tartják be rendelkezéseit. A 10 parancs nekik smafu. A műtét a Golgotán jól sikerült, sok beteg mégis meghal. 
Ezért az ördög egyik módszerének a neve: smafu.
 
"Elrejtetted ezt a (a világ szerinti) bölcsek és okosak elöl és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen Atyám, így tetszett ez neked." Mt11.25
 
Legyünk kicsinyek, vagyis alázatosak és engedjük, hogy a Mindenható jobban tudjon valamit....bármit.....mindent mint mi.

KIK VOLTAK AZ IGAZI REFORMÁTOROK A 16. században?

Isten válaszai voltak ők a fájdalmas sebre, a szakadásra.
 
Akik önmagukat reformálták meg az Anyaszentegyházon belül maradva és hűséges szeretetükkel így dicsőséget adtak Istennek és igazi megújulást a Krisztus Testének. Karmeliták, piaristák, jezsuiták....hosszú a sor.
   Köztük ragyog az égen AVILAI NAGY SZENT TERÉZ egyháztanító. Szíve épen maradt a halála után, melyen ma is látható a heg, a szeráf látogatásának a nyoma. Még életében történt, amikor a szeráf tüzes dárdával átszúrta a szívét. Ez a volt transzverberáció kegyelme. 
Tanuljunk tőlük Isten és Egyház iránti hűséget!
KIK IS VOLTAK AZ IGAZI REFORMÁTOROK A 16. században?/2.

Isten válaszai voltak ők a fájdalmas sebre, a szakadásra.
 
Akik önmagukat reformálták meg az Anyaszentegyházon belül maradva és hűséges szeretetükkel így dicsőséget adtak Istennek és Krisztus Testének. Karmeliták, piaristák, jezsuiták....hosszú a sor.
Köztük ragyog az égen KERESZTES SZENT JÁNOS egyháztanító.
Minden írása, szava igazi biblikus tanulmány.
Én Tőle is tanulom az IGE szeretetét, ismeretét. Tanuljunk tőlük!

Szerelem élõ-lángja,
lelkem legközepében,
milyen vigyázva, míly szelíden sebzel!
Nem fáj sebed marása,
fejezd be hát egészen,
találkozásunk hártyáját szakítsd el!
Ó, seb, gyönyörbe forgatsz!
Égetés édessége!
Ó, puha kéz! Ó, érintés, te kedves!
Örök életrõl hírt adsz,
kárpótolsz mindenért te!
Megölsz, s halállal új életre keltesz.
Örökkön égõ mécses,
érzékeim homályos
üregeit világod beragyogja,
mi vak volt, íme, fényes,
tökéletes, világos,
melegét, fényét Kedvesének adja.
Mellemben lakva titkon
ébredsz lágy fuvalommal,
eszméltetsz nyugalomra, szerelemre.
Lélekzeted beszívom,
eltöltesz javaiddal.
Ilyen gyöngéden ejtesz szerelembe!

Szerelem élõ lángja,
lelkem legközepében
milyen vigyázva, míly szelíden sebzel!
Nem fáj sebed marása,
fejezd be hát egészen....

folyt.olv.:  http://web.tvnetwork.hu/vidaa/books/ksztj/szerelem.html


 Mit is tett Luther? 


Tegyük fel, hogy a szüleimről kiderül, hogy a maffia tagjai és szörnyű bűnöket követtek el. Mit teszek? Elönt a szégyen, a harag, megtagadom őket és megszakítok Velük minden kapcsolatot? 

Akkor viszont nincs bennem szeretet. 

Nem! A média előtt is vállalom, hogy összetartozunk, bejárok hozzájuk a börtönbe és segítek helyrehozni az életüket.
 
   Nem így tett Luther és Kálvin. Szégyenükben, csalódásukban, haragjukban...szakítottak az Egyházzal és megtagadták a hitben szülőanyjukat az isteni alapítású Anyaszentegyházat. Hallgattak az ördögre, a diaboloszra, aki a neve szerint is a megosztás atyja és felabortálták, darabolták a Krisztus testét és egy új testet, egy emberi alapításút hoztak létre az isteni helyett.
   Az engedetlenség, a szakadás, a szeretetlenség tovább gyűrűzött és amint a földhöz vágott váza ezernyi darabra törik, így szakadt tovább - egymással sem tudva már egyet érteni - a prot. közösség is és vált  ezer felé széttépetté és tanításában is ezerarcúvá.
  A Biblia szerint az engedetlenség, a szakadás olyan, mint a varázslás bűne. Szörnyű. Luthernek önmagát kellett volna megreformálnia, hogy bűnei ellenére is szeresse Krisztus testét. Ő a szakadást, a botránkozást választotta és nagyobb bajt okozott, mint ami bűn és baj volt akkoriban az Egyházban.
  Én szeretem a hibákkal terhelt ma is élő szüleimet és szeretem az Anyaszentegyházat amely egyszerre bűnös és Szent, mert ontológiailag Istentől kapja a szentségét akivel kezdet óta élő közösségben maradt. Alleluja!Kimondom nyíltan

A Sola Scriptura azért botránkozik meg ott, ahol valóban szó szerint hinni és élni kellene az IGÉT, mert a szakadásból, engedetlenségből adódó folyamatos bűn miatt fundamentumában sebezhető, átjárható, támadható a hitük, értelmük és a hazug démon téveszti meg őket. Olyan ez, mint amikor a várfal aljába alagutat készít az ellenség és éjjel titkos bejárása van az erődítmény belsejébe.
   Így aztán nagyon legyengítve és hiányosan használják az EVANGÉLIUM, AZ IGE EREJÉT az isteni ajándékok teljessége nélkül.


 
LEGYENGÍTETT EVANGÉLIUM
Ha egy fát csak vízzel öntözünk és nem adunk neki tápsót, attól még eléldegél, vegetál, ám gyenge lesz a koronája és a gyümölcse, vagy éppen nem is tud gyümölcsöt érlelni.
Ilyen az a keresztség is, amit nem táplál a többi szentség életadó ereje. A hét szentség a megváltás után Isten legnagyobb kegyelmi ajándéka az egyháznak a növekedéshez.IGÉRE ÉPÜLŐ EVANGÉLIZÁCIÓ (részlet)

"A medjugorei szeretet iskola kezdete és végső célja tehát ez: dicsőíteni Jézust, hogy az egész világ megtérjen hozzá. Ezért az Ő szerepe nélkülözhetetlen a végső evangélizációban. Mária ugyanis imádkozni tanít minket a legigazibb módon. Arra kér, hogy az evangéliumból tanuljunk meg imádkozni. 
  Ha Isten Szava tanít minket az imára, akkor valóban a hitből fog forrásozni az imádság. És erre van szükségünk nekünk és a világnak." ÉLETRE NEVELÉSA gyerekek csocsóznak. Az irodában hallom, hogy Szimonetta kiabál a játékban:

"Segíts Jézus! Segíts Jézus! Segíts Jézus!"   :)
 
Elégedett örömmel mosolyodok el magamban. No! Ez már inkább kedves a füleimnek, mint a trágárság, amit olykor az utcáról hallok beszűrődni. Ezért (is) vagyok itt. Amikor egy gyermek átitatódik hittel és már játék közben is Jézushoz fordul, ilyenkor érzi a fáradt munkás, hogy érdemes volt az ugart törni, szántani és vetni.  Köszönöm Jézus! Kérlek neveld és növeld bennük tovább az evangélium virágait, hiszen a Tieid ők.SZELLEMI NASI


Aki bulvár lapokból akar eligazodni a hit dolgaiban a teológia tudományának művelése helyett az ahhoz hasonlít, mint aki műanyag ételt eszik a háztáji egészséges helyett. Szellemileg mérgezi magát.


KŐTÁBLÁBÓL FELMENTVE

  Hazaérek és döbbenten látom, hogy kiraboltak!
Teljesen  felháborodok!
  Milyen jogon képzeli magáról valaki, hogy ő fel van mentve a lopás tilalma alól?
  Hazaérek s döbbentem látom, hogy egy országos lapban lejárató hazug cikk jelent meg rólam. Teljesen tönkre tették a becsületemet. Felháborodok! Milyen jogon képzeli magáról valaki, hogy ő fel van mentve a hazugság és rágalmazás tilalma alól?
  Hazaérek és döbbentem látom, hogy a feleségem megcsalt. Felháborodok! Milyen jogon képzeli magáról, hogy ő fel van mentve a házasságtörés tilalma alól?
  Hazaérek életutam végén és döbbentem látom, hogy nem engednek be a mennyek országába. Felháborodok! Milyen alapon zárnak ki? 
  Ám ekkor felhangzik egy kérdés? Milyen jogon képzelted magadról, hogy fel voltál mentve az Istenszeretet, parancsa alól, milyen jogon mentetted fel magad a templomba járás parancsa alól, milyen jogon mentetted fel magad a káromkodás parancsa alól? Milyen jogon mentetted fel magad a kőtáblák érvényessége alól?
  Ha lelkiismeretedben jogosnak tartottad az egyiket, milyen alapon vetetted el a többit? Vagy megtartod mindet, vagy nem tartod meg egyiket sem.
A 10 parancs örökre kötelez minden embert.

„Aki minden törvényt megtart, egy ellen azonban vét, mindegyik ellen vét.”    Jakab 2.10

„Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” János 8.51
  A 10 parancs olyan, mint a Kossuth rádió. Amint ezt a csatornát is minden készülékkel és bárhol lehet hallgatni éppen úgy, a 10 parancs is minden lelkiismeretben elérhető telepített program az Isten kegyelme által.


HALOTT ISTEN HALOTT SZOKÁSOKKAL?


Sokak számára csak ennyit jelent a kereszténység. 


Aztán ha betévednek egy misére vagy keresztelőre, akkor agyon unják magukat vagy ha jámborkodásból hozzá fognak imádkozni, nagyon gyorsan elmegy tőle a kedvük. Miért?

A keresztségben megkapták a szívükbe az Isten pecsétjét. Fölfakadt az áteredő bűntől szennyezett lelkükben a Szentlélek forrásának kútja, Isten élő vize.
Aztán nem gondozták ezt a kutat, ami lassan tele lett a bűnök iszapjával, a világ szemétjeivel, míg végül a forrás eldugult és a kútból szemétgödör lett.
Amikor
 Ki szeret azonban dögkutat takarítani? Nos ezért hagyják abba oly gyorsan az imát és élnek tovább eldugult kútjaikkal. Majd könnyen ráfogják kudarcos életük okát a vallásra: azért nem ér semmit, mert halott az Isten és halott a vallás, halottak a szentségek is és elkezdenek még újabb pogány szokásokat gyakorolni, hátha ott rátalálnak valamire.
Aki azonban kitart az imádkozásban és szembenéz halott kútjának felszínre törő rémeivel, az egy napon rátalál az ÉLŐ VÍZRE és elindul benne egy új élet. Új élet, amely a Szentlélek erejében, csodáiban teljes. 

„Aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak.” Jn7.37 KARANTÉN ELŐRE FIZETVE


Norvégiába megérkezvén nem engedtek beutazni az országba. Kommunista blokkból jöttem és ők úgy gondolták, hogy aki onnan érkezik az nem tiszta, ezért rövid karanténba tettek. Elvették a hátizsákomat, ruháimat, mindent gondosan átfertőtlenítettek, kigőzöltek, kivasaltak és szárazon kaptam vissza a holmimat. Nekem viszont mint egy koncentrációs táborban fertőtlenítő zuhanyozáson kellett átesnem ahol azt is ellenőrizték, hogy a fertőtlenítő samponnal megmostam-e a hajamat.
  Mindez nagyon megalázó volt, ráadásul az egész eljárásért nekem kellett kemény norvég koronával fizetnem nem kis összeget. Csak miután megkaptam az igazolást, hogy tiszta vagyok, csak ezután jelentkezhettem norvég gazdámnál munkára a farmon.
Valami hasonló történik velünk a halálunk után régies nevén a tisztítótűzben is. Mi azt gondoljuk magunkról, hogy tiszták vagyunk. Egy másik ország gazdái, nevezetesen a Szentháromság pedig úgy lát minket, mint akik nem vagyunk tiszták. Megalázó és fájdalmas lesz a tisztulásunk, amiért ráadásul nekünk kell majd fizetnünk a lelki szenvedéssel. És mindezt csak a magunk hanyagságának köszönhetjük.


„Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának, 
ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék.” Lk12.20

 


GYŰJTÖGETŐ IDEGENLÉGIÓS

  Norvég Gazdám bizonnyal furán nézett volna rám, ha egy napon a következő szavakkal állítottam volna be a farmra:
Vettem egy norvég szekrénysort, mert különlegesen jó minőségű fából készült. Aztán vettem egy motorcsónakot, hogy azzal szaladgáljak a fjordon és vettem egy használt autót is, hogy élvezzem a szerpentineket a hegyen.
Furán nézett volna rám és ezt mondta volna: Minek neked ez a sok vacak, hiszen úgysem viheted őket magaddal haza.
- Ilyen furán néz reánk mennyei Gazdánk is, amikor vagyont gyűjtünk a mennyei kincsek helyett. 

„Ám az Isten így szólt a gazdag emberhez: Esztelen, még az éjjel visszakérik tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad? – Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának, ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék.” Lk12.20

„Aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól.” 1Kor7.30


CSÓKRA KÖTELEZETTMilyen döbbent értetlenkedés esetleg nevetés fogadná a bejelentésem, ha az esküvő végén kihirdetném ezt a parancsot. Jogos lenne a tiltakozás, hogy ezt igazán nem kellene parancsba adni, hiszen ez magától értetődő, hogy akár ezerszer is naponta. Aztán a fiatalok előbb elveszítik a szerelmet..... aztán a fogukat és öreg korukban már örülnek, ha még puszit sem kell adni egymásnak.
  Milyen döbbenten és értetlenül hirdetem ezekben a hetekben az Egyház parancsát: Te keresztény ember, évente legalább egy alkalommal élj a húsvéti életadó szentségek kegyelmével és legalább évente egyszer gyónjál és áldozzál.
Az Egyház és benne a Megkereszteltek Krisztus jegyesei...és nem akarják mégsem a szent csókot, pedig még nem hullott ki a foguk. Annál sokkal értékesebbet veszítettek el: A Szentlelket,Isten szerelmét.A BOR JÓTÉKONY HATÁSA

Nagyobb rendezvényeken előfordul, hogy az asztal két oldalán idegen személyek ülnek egymással szemben. A beszélgetés akadozik, mígnem a pincér kihozza a borokat és.....megindul az egész éjszakán át tartó beszélgetés és úgy beszélgetnek egymással, mintha ezer év óta ismerték volna egymást.. A negyven évig tobzódó, istentagadó rezsim egyik következménye, hogy sokak számára Isten személye idegen és nem tudnak mit kezdeni a társaságával, nem tudnak beszélgetni Vele, vagyis nem tudnak imádkozni.

A Szentlélek nem más, Isten bora. Megrészegít és megismerteti Istent, személyessé, oldottá teszi a Vele való beszélgetést. Ha betöltekezel Szentlelkével, akkor úgy fogod ismerni ŐT, mintha már ezer éve ismerted volna.

"Akkor megteltek mindnyájan Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek szólani...mások pedig így csúfolódtak: édes bortól részegedtek meg. Akkor előállott Péter, felemelte hangját: nem részegek ezek, hanem ez az amit megjövendölt Joel próféta:ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből mindenkire és prófétálnak...."ApCsel2,4


"Ha valaki szomjazik jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, élő víz folyamai törnek elő szívéből. Ezt a Lélekről mondta,aki később elnyertek a Benne hívők." Jn7.37  LOGOSZ CSÍRÁK Minden vallásban jelen vannak a Logosz csírái, az igazság magvai, mert a Teremtő így akarta.


Megcsodálom és örülök a szentjános bogárnak, de miért kötné le a figyelmem, ha egyszer jelen van a teljes Világosság? Ezért nem is értem azokat a keresztényeket, akik oda vannak a keleti vallásokért.
 
"Az Ige volt az igazi világosság amely megvilágosít minden embert....Az Ige testté lett és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét az Atya egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Mindannyian az Ő teljességéből részesültünk."János prológus
BELÉPTETŐ KÁRTYA

Mit gondolsz, be fognak-e engedni a Fehér Házba azért, mert azt mondod a kapuban álló őrnek, hogy ismered az Elnököt? Bizony nem. Ám be fognak engedni akkor, ha az Elnök odaszól a portásnak, hogy ő ismer téged.

 Mit gondolsz, be fogsz-e jutni a Mennybe azért, mert azt mondod, hogy Ismered Jézust és hiszel benne? Bizony könnyen lehet, hogy nem. Ám be fognak engedni, ha Ő tanúsítja, hogy ismer téged. Ismer, az életed alapján.


"Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? – Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!"Mt7.21

Ajánlom ezt a filmet mindenkinek.
AZ ATOMERŐMŰ KUDARCA
Sokaknak olyan az élete, mint azé az emberé, aki villany nélküli tanyán tengeti kudarcos életét az atomerőmű szomszédságában. Pedig az erőmű Tulajdonosa közzé tette, hogy mindenki ingyen kaphat áramot. Csupán annyit kér, hogy tegyük alkalmassá, befogadóvá a házunkat, mondjuk kicsit bontsuk meg a falat, szereljünk fel egy villany óra szekrényt, hogy legyen hová beköttetnie az áramot. 
   Ám az önrendelkezési jogtól megittasultak tiltakoznak. Az erőmű Gazdája be akar avatkozni az életükbe, át akarja alakítani a házuk külsejét, felforgatja az életüket, erről szó sem lehet...és tengetik tovább villamos energia nélkül az életüket.

Sokan éppen így élnek az Eukarisztia atomenergiája mellett. 

Inkább megtartják bűnös szokásaikat, langyos hitüket, nem gyónnak, nem veszik magukhoz a szentséget és élik tovább kudarcokkal terhes életüket.
Hol van az eszünk, hol van a szívünk, hol a hitünk?CENZÚRÁZOTT MŰKERESKEDÉS

Apokrif = rejtett, titkos. Ezek az írások úgy kerültek elő, mint a gyurcsány-féle öszödi beszéd és a céljuk is hasonló volt. 
Valaki megírta, aztán kitalált hozzá egy történetet, hogy itt és itt találta meg elrejtve, barlangban...stb. A mai bulvár újságok újra és újra előszeretettel csámcsognak ezen és a hittanban járatlanokat meg tudják téveszteni. Célja a hecckampány, az Egyház lejáratása éppen úgy, mint amikor ezek az írások születtek. Eszmei szerzője és propagálója a hit ősi ellensége: a másik cég.
  A másik cég örökzöld témája tehát az apokrif irodalom. Az egyik bulvár lap szerint az Egyház cenzúrázta az evangéliumokat. Rövid válaszom a teljesség igénye nélkül:

  Amit az újság idéz, az az ún. apokrif írásokból való. Az Egyház nem megcenzúrázta, hanem kimutatta, hogy ezek a művek hamisítványok, olykor eleve a csalás céljával jöttek létre.

  A műkereskedő sem cenzúrázza képeket, hanem megállapítja, hogy mi a csaló hamisítvány. Az ókorban szándékosan hamisítottak, írtak evangélium névvel ellátott írásokat és általában egy apostol nevével próbálták eladni a csalást, hogy a kereszténységet lejárassák, a hit terjedését akadályozzák. 
Ma is éppen ez a célja.
A PASSZÍV OKKULT HATÁS IS RONTJA A LEVEGŐT


Aki a Boszika jósdát követi facebook oldalon, az szellemileg rontja a levegőt Ladánybenén és közben önmagának is súlyosan árt!
  Legyünk bölcsen körültekintőek és vigyázzunk önmagunkra és Másokra!

  Amint a passzív dohányzás is súlyosan károsít, a passzív okkult hatás is rontja a levegőt.

 Szent Charbel! Könyörögj érettünk!


1. FÉLIDŐ - ZICCERBEN A MÁSIK CÉG 
Most láttam ezt a kérdést itt a neten:

"Te beszélsz itt egy szerető Mennyei Atyáról, amikor az az olyan kegyetlen volt, hogy keresztre engedte egyszülött fiát?"


Rövid, lényegre törő válaszom.

Nemrégen egy templomba nem járó embernek mutattam meg a torinói halotti lepel képeit, amelyek nem is olyan véresek, mint ez a golgotai kép, mégis elborzadt a láttán és ezt mondta.


„Ez nem lehet. Az Isten azért Isten mert ő az Isten.
A Mindenhatónak meg kellett volna oldania,
hogy ez másképpen legyen, és ne legyen ennyire véres.”


Sokak számára hasonlóan merülhet fel ez a kérdés. Nos, megpróbálok egy nagyon egyszerű választ megfogalmazni azzal a meghagyással, hogy aki ezt olvassa, jól teszi, ha a szent teológia tudományában a dogmatikában is utána néz a miérteknek.


Tegyük fel, hogy +Bin Laden elfogta a teljes amerikai vezérkart, az Elnök azonban kicsúszott a keze közül. Mit tesz a terrorista? Felkínálja, hogy szabadon engedi az elfogottakat, ám nem dobos tortát kér cserébe, hanem magát az Elnököt. Jól tudjuk, ha a csere megtörtént volna, Bin nem bánt volna kesztyűs kézzel az Elnökkel. Fájdalmas szívvel láttam a világhálón, hogy a húsvéti időben iszlám emberek ma is keresztényeket feszítettek nyilvánosan keresztre országukban.
   Az ősbűnnel ziccer helyzetbe hoztuk gonosz lelket, aki fogolycserét kínált fel. Nem dobos tortát kért ő sem cserébe, hanem Isten Fiát. Tulajdonképpen mi játszottuk Őt az ördög kezére és Istennek nem maradt más választása: vagy elnézi a mi pusztulásunkat, vagy elszenvedi helyettünk. Dicsőség Istennek!


CSEPEGTETETT SZENTLÉLEK?


A Szentlélek olyan, mint a szökőár. Ki akar áradni a világra.
Mi ellenben becsövezzük életünket, a megszokások gyenge hitű vezetékeibe akarnánk préselni ezt a végtelen erőt, és jól irányítva, csöpögtetve szeretnénk használni, nehogy megijedjünk a túláradástól. 
  Ő azonban ott fúj ahol akar, ott árad ahol akar. Csepegtetett Szentlélek nem létezik. Hagyd, hogy elmossa régi hiábavaló életed és indulj el a Lélekszörfön dagadó szívvel. 
  Kalandra fel, sursum corsa! Ha Isten hív, nincs akadály előtted, veled a Dünamisz, Isten Lelkének ereje.
ÜDVÖSSÉG DISZKONT ÁRON 
FELEJTŐS VAGYOK ?

 
Él néhány száz ember, akik feljutottak az Everestre. Mi többiek csak messziről ámuljuk ezt a teljesítményt és soha nem ismerjük meg a feljutás örömét. Igaz, a küzdelmeit sem.

  Ha a mennybe is csak hasonló küzdelem és teljesítmény árán lehetne bejutni, mint az Everestre feljutni, akkor csak néhány százan lennének ott. Mi kinnrekedt többiek csak messziről ámulnánk és vágyakoznánk.
   Isten azonban diszkont áron adja az üdvösséget. A bejutási limitet igencsak leszállította irántunk való figyelmességből és szeretetből. Megteheti, hiszen a valódi árat Jézus már megfizette.
Mindenki bejuthat, mert írva van, hogy aki hisz, az üdvözül, csak hinni kell Jézusban.

  Ha már így van, akkor az ellenség azért tesz még rá egy csűrcsavart, hogy ne menjen annyira simán a bejutás. Módszere, hogy felejtős, válogatós hitet ad.
  „A szívbeli hit megigazulásra, a szájjal való megvallás üdvösségre szolgál.” Rom10.10 Az Ige első felének milliók örülnek, mert az üdvösséget diszkont áron kapják. Elég csak hinni. Az Ige második felét viszont elfelejtik. Mivel nem gyakorolják a hitüket, nem tesznek tanúságot Istenről szóval, templomba járó hitvalló élettel, ezért befejezetlen remekművek maradnak életük végére. Miután Isten ítélőszéke előtt a vádlottak padjáról majd átülhetnek a megigazultak padjára –mert a hitük megmentette őket tetteik következményei alól- mégsem mehetnek be a mennybe. Torzó, vagyis félig sikerült remekmű ui. nincs a mennyben csak tökéletes.

  Ez a másik cég utolsó fájdalmas skorpió döfése a lusta és öntelt hívekbe. Olyan keserves munka lesz a torzó befejezése, amelyről Szent Tamás így tanít. Képzeld el, hogy földi életedben mi volt számodra a legrosszabb. Nos, a tisztító helyen ez a szenvedésed a legkisebbek közé fog tartozni.

  Szóval hajrá! Bár az üdvösség diszkont áron van hála Jézusnak, mégis érdemes a megszentelődés fárasztó, de boldogító útját buzgón járni. Imádkozz sokat, olvasd minden nap a Bibliát, segítsd a szegényeket, minél gyakrabban menj szentmisére és élj szentségi életet. Akkor szinte befejezett remekműként fog érni életed utolsó órája és rövid és kevésbé fájdalmas lesz végső tökéletessé válásod.
„A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is — így kegyelemből kaptátok a megváltást; feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából.” Ef 2, 4-7

Csak ne légy az Igében felejtős és válogatós.
UNOS UNTALAN ELŐSZÓ SZERELEM 


 A Szentlélek ereje nélkül olyan a vallásos élet, mintha a Love Story előszavát olvasnánk újra és újra, vasárnapról vasárnapra, de a történetről lemaradunk. Mikor támad végre vágy bennünk, hogy tovább lapozzunk? 
   MIKOR TÁMAD VÉGRE VÁGY BENNÜNK, HOGY ISTEN SZERELME MINKET IS MEGLÁTOGASSON?  
  Üdvözlöm az előszó szeretőket ami lassan olyan már, mint az agyonrágott kemény gitt. Kérem szépen, a Szentlélek nagy irodalmár, vegyük észre, hogy Ő már tovább lapozott. Jézus él:)


DISZNÓK A SZALONBANA 10 parancs semmibe vétele, plusz az egyéb bűnök: az ezoterika, az okkultizmus, a hamis természetgyógyászat, erkölcstelenségek... amelyek most elárasztják a világot, egyre távolabb visznek Istentől......aki nem fordul vissza erről az útról, az bajba kerülhet már most a földön és odaát.

   A megkeresztelt ember testének fölszentelt temploma, disznók, démonok tanyájává válhat lassan észrevétlen, mígnem birtokba veszik a gondolatot, akaratot, érzésvilágot és a lelket. Az ilyen lélek SZABADÍTÓ nélkül elveszett.

CSÚZLIRA VETT PALI
HOMEOPATA A  PATÁS
 ÁTVERÉS
(Szintén disznókat hoz be a szalonba.)A homeopátia nem természetes gyógymód, mivel természetfölötti erőket használ, ezért tulajdonképpen okkult módszer. Hosszú távon megéri az okkult erőknek az, hogy valódi testi gyógyulást produkáljanak, mert nagyobb a hasznuk azáltal, hogy az elme és a lélek kerül a kezükbe. Aki okkult módszerrel gyógyul - quasi a másik cég erejét veszi igénybe - az fizet is érte. Hosszú távon mindig egyenes következménye, hogy az ilyen személy hite megromlik és távol kerül az istenes élettől, távol kerül a szentségi élettől és egyre-másra fog használni egyéb Isten által tiltott eszközöket is. A hite, reménye, szeretete már nem Istenre irányul, ezért rossz úton jár.

  A homeopátia éppen úgy okkultizmus, mint a szellemidézés, csak indirekten, áltudományos címke alatt rejtve használja a természetfeletti erőket. A kinyilatkoztató Isten álláspontja az okkultizmusról Mózes óta következetesen ugyanaz, és nem fog változni.


   Milyen csillagász az, aki úgy beszél az univerzumról, hogy soha még távcsőbe nem nézett. Éppen így, hogyan állíthatja valaki az okkultizmusról/homeopátiáról, hogy az tudományos módszer, aki még nem nézett szembe egyetlen démonnal sem?

  A nagy plagizátorról világosan mondja Jézus, hogy ugyanazokat a jeleket igyekszik produkálni, mint Isten, hogy ha lehet megtévessze még a választottakat is. A megtévesztés idejét éljük. Aki keresi a világosságot a szellemi sötétségben annak csak egy választása marad: JÉZUS NEVE