2011. nov. 22.

Ki lakik a te házadban
Szent Makariosz püspöknek tulajdonított szentbeszédekből

Jaj a léleknek, ha nem lakozik benne Krisztus!

Miként hajdan megengedte Isten, hogy Jeruzsálem az ő ellenségei előtt a gúny tárgyává legyen, hiszen azok uralkodtak fölöttük, akik gyűlölték őket, és nem volt többé náluk sem ünnep, sem áldozat a parancsainak megszegése miatt,

ugyanígy átadja Isten a lelket is azoknak az ellenségeknek, akik tévútra vezették és teljes gyalázatba vitték.

Miként egy ház is, ha nem lakik benne az ura, sötétségbe, gyalázatba és becstelenségbe borul, tele lesz piszokkal és szeméttel, ugyanígy az Urat és a vele örvendező angyalokat hűtlenül elhagyó lélek is a bűn sötétségével, rút érzelmekkel és mindenféle gyalázatossággal lesz tele.

Jaj az útnak ha senki sem járja, ha senki emberfiának a szava nem csendül rajta, mert vadállatok tanyája lesz. Jaj a léleknek, ha nem lakozik benne az ÚR és szavával a lelki gonoszság démoni fenevadjait el nem kergeti onnan! Jaj a háznak, ha nem lakik benne ura! Jaj a termőföldnek, ha nincs földművese aki gondozza! Jaj a hajónak, ha nincs kormányosa, mert a tenger viharzó hullámain hányatva elpusztul! Jaj a léleknek, ha nem lakik benne az igazi Kormányos Krisztus, mert a sötétség ádáz tengerén hányódva, az érzelmek hullámveréseitől megtépázva és a gonosz lélektől mint vészes vihartól meggyötörve végül is hamis világosságtól vezettetve a pusztulás kikötőjébe sodródik.

Jaj a léleknek, ha nincs Krisztusa, aki őt jóságosan gondozza, hogy megteremhesse a Szentlélek jó gyümölcseit. Ha egy lélek elhagyta Krisztust, akkor tövissel, bogánccsal lesz tele és ahelyett, hogy gyümölcsöt termett volna, tűzre való lesz és elég. Jaj a léleknek, ha nem lakozik benne Ura és Krisztusa, mivel őt elhagyta ezért csúf hajlamokkal lesz tele, és vétkei által démonok tanyájává válik!

Miként ugyanis a földművesnek, ha földje megmunkálására készül elő kell vennie a földműveléshez szükséges eszközöket és megfelelő ruhát kell öltenie, ugyanígy Krisztus is, az égi király és igazi földműves, amikor eljött a bűn miatt elhagyottá lett emberi nemhez, magára véve az emberi testet és szerszámként a keresztet hordozva munkálta meg az elhagyott lelket. Kitépte belőle a töviseket, a gonosz lelkek tüskés bozótját, kiszaggatta a vétkek vadhajtásait és bűneinek kóróját elégette tűzben. Miután így megmunkálta keresztfájával az emberiség lelkét, beleplántálta a Szentlélek szépséges kertjét, hogy az Istennek, mint Urának mindenfajta ízes és kedves gyümölcsöt teremjen.

János 15.1 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.

Aki bennem marad s én benne, az bő termést hoz.

Évközi XXXIV. hét szerda reggeli zsolozsma Hom.28: PG 34,710-711


Tituszhoz írt levél 3,4

Amikor azonban üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket. Nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, s a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk. Igaz beszéd ez, s kívánom, hogy erről megbizonyosodj.

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen

2011. nov. 21.

A vérfolyásos Asszony
"Azokat akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe és ha valami mérget isznak nem árt nekik, ha pedig betegre teszik a kezüket azok meggyógyulnak. A tanítványok pedig elmentek és hirdették mindenütt az Igét. Az ÚR együtt munkálkodott velük és az Igét megerősítette azokkal a csodákkal, amelyek követék." Mk16.17-20

Pár éve történt, hogy egyik szolgálati helyemen lelki napot szerveztem. Egy világi Missziós munkatársat hívtam meg és egy kilenc gyermekes Családot, akik el is jöttek mind a kilenc gyermekkel együtt. A család két nagyobbik gimnazista Lánya azon a nyáron töltekezett be Szentlélekkel és erős, élettel teli tanúságtételük volt a Lélekről.
Mint utólag megtudtam, a falu történetében még soha nem volt ilyen közbenjáró ima alkalom. Kicsit izgulva és elfogódottan, de hitben bátran léptem és este a szentmise végén az áldozás után fél órás közbenjárást tartottunk a kitett Oltáriszentség jelenlétében. Három párban imádkoztunk a Testvérekért. Meglepetésemre a konzervatívnak gondolt Testvérek sorban jöttek ki kézrátételes közbenjáró imát kérni az Oltáriszentség elé.
Az eseményt követő pénteken egy többgyermekes Anyuka, akinek a megbízhatóságát jól ismertem a következő tanúságtételt tette sokak előtt.
Több éve tartó folyamatos méhgyulladása és meg nem szűnő vérzése volt már egy ideje. Erről én is tudtam, mert korábban bizalmasan közölte velem és kérte, hogy imádkozzam érte, amit meg is tettem. Járt két szakembernél is, az egyik egy keresztény nőgyógyász a másik kórházi orvos volt. Előbbi azt mondta, hogy eddigi munkája során még nem találkozott ilyen nehéz esettel és nem tud segíteni. A másik orvos azt mondta, hogy gyógyszerrel tudja a tünetet enyhíteni, de nem tudja megszüntetni a problémát. A fiatalasszony kétségbeesésében azt kérdezte az orvostól, hogy akkor ki fog segíteni rajta. A szakorvos rezignáltan azt válaszolta, hogy hát majd az Isten bizonyára megsegíti. Maga sem hitte talán, hogy így is fog történni.
A Fiatalasszony ilyen helyzetben jött ki imát kérni életében első alkalommal a két Szentlélekkel betöltekezett Lányhoz. Az ima után kellett jó néhány nap ahhoz, hogy felfogja, megértse és elhiggye, hogy nem beteg, hogy a tünetek nem csupán eltűntek, hanem nem is térnek vissza. Elhagyta a gyógyszereit és tünetmentes.
Az imaalkalmat megelőzően az egész nyarat azzal töltöttem, hogy minden reggel egy óra szentségimádásra mentem át a templomba. Amikor a szentségimádási órák után megáldottam reggelenként a Falut, mindig azt kértem az Atyától, hogy Jézus nevében ígérete szerint árassza ki Lelkének ajándékait, hogy az emberek higgyenek és üdvözüljenek.
Azokban a szentségimádással megáldott hónapokban tíz testvér ismerte föl, hogy korábbi bűnei, hibái, hitben való járatlansága miatt démoni kötelékei voltak és szabadultak meg az imaszolgálatok során, és most itt volt ajándékba ez a gyógyulás is.
A meggyógyult Testvérrel most is tartom a kapcsolatot. Jól van, sőt azóta még egy gyermekáldásért is hálát adhatott az Úrnak, aki ma is gyógyít, megment és életet ad.

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen


2011. nov. 5.

Don Bosco segített


Panaszkodunk a szenvedés miatt. Inkább akkor kellene panaszkodnunk, amikor nem szenvedünk, mivel a szenvedés tesz Urunkhoz leginkább hasonlóvá.
Ó, milyen szép a léleknek Urunkkal való egyesülése, ami a kereszt szeretete által megy végbe!
Vianney Szent János


A kereszt.
A szentek, lelki írók hasznosan és gyönyörűen tudnak írni róla. Állítólag egyszer mindenki megkapja. Úgy tűnik, hogy én is hordozom, mióta rám helyeződött. Amikor megkaptam volt aki azt mondta, hogy vagy ebbe fogok belepusztulni, vagy ebbe fogok beleszentülni. Hát én belepusztultam volna, ha nem kapok váratlan segítséget.

Olyan ember vagyok, aki vagy kimondja, vagy kigyónja, vagy kiírja magából a fájdalmait. Miután az első kettő sem hozott enyhülést hozzá fogtam kiírni magamból és lejegyezni a naplómba a történteket.
A televízó gyakran be van kapcsolva nálam amikor a számító gépen dolgozom és többnyire a Duna Tv szól a háttérben. Nem szoktam megnézni előre, hogy milyen műsorok lesznek, mert ott szinte mindig akad egy-egy jó program.
Aznap este is ez a csatorna volt bekapcsolva, amikor el kezdtem kiírni magamból a keresztemet. Egyszer csak megütötte a fülemet, hogy a film Don Bosco életéről szólt és amikor megkapta az igazságtalanság nagy keresztjét, akkor Don Bosco elájult és két hétig kómában feküdt.

Megálltam a naplóm írásával és elgondolkodtam. Milyen jó az Úr! Pont akkor, amikor a legjobban és a legértelmetlenebbül szenvedek, akkor vigasztal meg a jó Barát példája által. Don Boscot ui. nagyon szeretem mióta egy hónapot tölthettem egy oratóriánus plébánián. Uram bocsá vannak közös jellemzői is az életünknek, mint például a gyerekek és a kutyák szeretete. Kevesen tudják, hogy őrá egy nagy szürke kutya vigyázott és mentette meg az életét. Kicsiségem tudatában ám cinkos összetartozással kacsintok olykor a jó Barátom felé: látod, rám is juhász kutya vigyáz a plébánián. Kérlek, imádkozz értünk és a rám bízott gyerekekért.
A teher nem enyhült ám mégis hálával és megvigasztalódva tudom tovább vinni. Milyen nagy ajándék az értelem ajándéka, mekkora Kegyelem, amikor értelmet nyer a szenvedés és mily boldogító tudat, hogy hatalmas Barátaink földi közelségben élnek a mennyben.
Köszönöm a segítséget, kedves Szent János! Isten kegyeltje voltál a földön és vagy az égben. Bár a neved Yohannan jelentése az, hogy "Isten megkegyelmezett", neked mégsem kegyelmeztek, amikor kereszted megkaptad és elájultál. Köszönöm, hogy nekem pedig kegyelmet és megértést juttattál közbenjárásod által, hogy a toluló fájdalom miatt eszemet el ne veszítsem. Közel álltam hozzá.
Dicsőség az atyának a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen
( Most majdnem három év elteltével újra olvastam ezt az írást. Hozzáteszem, hogy nem a rákos betegségem volt a keresztem és már nem hordozom, mert Isten elvette. A mínuszt plusszá alakította. Ez a kereszt ereje.)

 https://www.youtube.com/watch?v=WJras2P6TwY